Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp, to  długofalowa strategia działań  ukierunkowanych na osiągnięcie przez absolwentów szkoły wdrożonych do realizacji standardów edukacyjnych .

W roku szkolnym 2004/05 wypracowano i wdrożono do realizacji Standardy Edukacyjne Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 
Absolwent naszej szkoły :

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 2. Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Potrafi komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.
 4. Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 5. Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki i wybrane teksty kultury, docenia potrzebę aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
 6. Rozumie potrzebę służby ojczyźnie, zna swoje miejsce i rolę w systemie obrony RP, zna podstawowe przepisy prawa.

W roku szkolnym 2010/2011 zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, poprzedzając merytorycznymi dyskusjami z przedstawicielami  wszystkich członków społeczności szkolnej,  zmodyfikował standardy edukacyjne absolwenta. Zadanie to wynikało miedzy innymi z potrzeby uaktualnienia wyżej cytowanej koncepcji pracy szkoły w związku z nową podstawą programową  oraz zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi, którym podlega współczesny człowiek..
 Standardy edukacyjne naszych absolwentów od roku szkolnego 2010/11:

Absolwent naszej szkoły:

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 2. Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Potrafi komunikować się, w co najmniej jednym języku obcym.
 4. Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 5. Zna wartość języka ojczystego i sprawnie się nim posługuje, jest świadomym odbiorcą kultury i sztuki.
 6. Rozumie nadrzędną wartość ojczyzny i ma poszanowanie dla tradycji i kultury narodu.
 7. Umiejętnie wykorzystuje narzędzia matematyki i technologii informacyjnej w życiu codziennym, świadomie i krytycznie ocenia zasoby Internetu.
Zadaniem szkoły jest tak organizować proces edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy, aby wszyscy uczniowie osiągnęli te standardy. Współrealizatorami ich osiągania są wszystkie podmioty współpracujące w szkole a więc uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor.

Aktualne standardy edukacyjne absolwenta  w formie kolorowej planszy zostały wyeksponowane na ścianie korytarza szkolnego.