Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sądziszowie Młp.

§ l. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 

Uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Współpraca uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów oraz przyjmowania odpowiedzialności za grupę i jednostk?.
Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
Stanie na straży i propagowanie wśród uczniów wartości chrześciańskich, przy jednoczesnym respektowaniu ich własnych pogl?dów.
Motywowanie uczniów do rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych oraz działania na rzecz szkoły i jej społeczności.
Dbanie o sprzęt szkolny, mobilizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i środowiska.
Pe?nienie wobec władz szkolnych funkcji rzecznika interesów uczniowskich.
Współdziałanie z władzami szkoły w udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
Współdziałanie z innymi organami szkoły w sprawach przewidzianych przez stosowne dokumenty, w szczególności przez Statut szkoły.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności i kłopoty w szkole czy poza nią.
Dbanie o honor szkoły i ojczyzny, poszanowanie, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

 

§ 2. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

1 .Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły (St. Szk. § 52)
2. Samorządy klasowe tworzą wszyscy uczniowie poszczególnych klas.
3. Rady Samorządów klasowych tworzą:
a) Przewodniczący Samorządu Klasowego
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Klasowego
c) Sekretarz Samorządu Klasowego
d) Skarbnik Samorządu Klasowego4. Radę Samorządu Szkolnego, zwaną dalej Samorządem Szkolnym, tworzą:
a) Przewodniczący Samorządu Szkolnego
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
c) Sekretarz Samorządu Szkolnego
d) Skarbnik Samorządu Szkolnego
5. Sekcje:
a) kulturalno - rozrywkowa
b) sportowa
c) dekoratorska
6. Zakres zadań i kompetencji poszczególnych sekcji ustala Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Dyrektorem szkoły.
7. Poczet Sztandarowy tworzą chorąży i dwóch członków.
8. Sąd Koleżeński tworzą Sądziowie Sądu Koleżeńskiego
9. Zasady wyboru rad Samorządu szkolnego, jak również Sądziów Sądu Koleżeńskiego określają inne punkty tego regulaminu.

§ 3. Zasady organizacyjne Samorządu Uczniowskiego

 

1. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.
2. Władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego są Rady Samorządów Klasowych i Rada Samorządu Szkolnego.
3. Wszelkie decyzje Samorząd Uczniowski podejmuje na zebraniach Rad Samorządów Klasowych.
4. Zebrania odbywają się pod przewodnictwem Przewodniczącego Samorządu Szkolnego lub jego zastępcy, przy udziale Opiekuna Samorządu je?li wymaga tego sytuacja obecny jest tak?e Dyrektor szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców, itp.)
5. Zebrania odbywają się nie rzadziej nią raz w miesięcu.
6. W szczególnych przypadkach zebranie Samorządu Uczniowskiego może zwołać Dyrektor szkoły, Opiekun Samorządu Uczniowskiego lub Przewodniczący Rady Rodziców.
7. Piecz? nad pracacami Samorządu Uczniowskiego sprawuje Opiekun Samorządu
8. Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego podlegają bezpośrednio:
a) Przewodniczący rad Samorządów klasowych
b) chorąży Pocztu Sztandarowego
9. W razie nieobecności Przewodniczącego Samorządu Szkolnego jego funkcję przejmuje Zastępca Samorządu Szkolnego.
10. Rada Samorządu Szkolnego może być odwołana przez dyrektora szkoły na umotywowany wniosek grupy co najmniej 1/3 wszystkich uczniów szkoły.
11. Odwołana Rada Samorządu Szkolnego pełni swoje funkcje do czasu wybrania nowej rady.

 

§ 4. Prawa Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu (zgodnie ze Statutem szkoły § 97 pkt. 7);
3. Organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiękiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4. Redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w?asnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; .
6. Przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
7. Proponowania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole;
8. Udziału przedstawicieli Samorządu (z g?osem doradczym) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców (dotyczących spraw. wychowawczych i opiekuńczych);
9. Dysponowania w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, funduszami pozostającymi w posiadaniu Samorządu;
10. Wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
11. Opiniowania pracy nauczyciela przy stosowaniu procedury oceny pracy.

§ 5. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z innymi organami.

 

Samorząd Uczniowski współdziała z:
1. Dyrektorem szkoły
2. Radę Pedagogiczną
3. Radę Rodziców
4. Samorządami innych szkół
5. Innymi organizacjami młodzieżowymi.

§ 6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

1. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
a) koordynacja pracy wszystkich organów Samorządu
b) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do Samorządnej działalności młodzieży
c) pomoc w organizowaniu zebrań
d) czuwanie nad prawidłowym dzia?aniem Samorządu
e) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich
2. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego upływa wraz z upływem kadencji Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.

§ 7. Zasady wyboru członków Rady Samorządu Uczniowskiego

 

1. Członkowie Rady Samorządu Szkolnego wybierani są spośród uczniów wszystkich klas.
2. Kadencja Rady Samorządu Szkolnego upływa z końcem września w roku szkolnym, w którym Przewodniczący Samorządu Szkolnego uczęszcza do klasy programowo najwyższej.
3. Ponowne wybory zarządzane są przez ustępującą Radę Samorządu Szkolnego nie później, niż w pierwszym tygodniu wspomnianego wcześniej roku szkolnego.
4. Wybory są równe, tajne i powszechne. .
5. Wybierani są jedynie Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu Szkolnego.
6. Przewodniczącym Rady Samorządu Szkolnego może zostać tylko ten, kto uzyskał ponad połowę ważnych głosów.
7. Kandydatów na Przewodniczącego Rady Samorządu Szkolnego zgłaszają ustępującej Radzie Przewodniczący Rad Samorządów Klasowych.
8. Każda klasa może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów.
9. Kandydaci na Przewodniczącego Rady Samorządu Szkolnego prezentują swoje programy wyborcze na zorganizowanym na tę okazję apelu.
10. Kampania wyborcza nie może trwać dłużej, niż 5 dni.
11. Jeżli żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów zarządza się drugą turę głosowania.
12. Do drugiej tury głosowania wchodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
13. Druga tura głosowania odbywa się w dwa dni po pierwszej.
14. Zwycięzca drugiej tury głosowania zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Szkolnego, drugi kandydat zostaje jego zastępcą.
15. Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Rady Samorządu Szkolnego z funkcją Przewodniczącego Rady Samorządu Klasowego.
16. W przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w §3 pkt. 10 niniejszego Regulaminu, stosuje się powyższe przepisy.
17. Procedura wyboru Rad Samorządów Klasowych pozostaje w gestii wychowawców klas oraz uczniów.

§ 8. Zmiany w regulaminie Samorządu Uczniowskiego

 

1. Regulamin Samorządu Szkolnego zatwierdza się w g?osowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Regulamin uznaje się za przyjęty przez Samorząd Uczniowski, jeżli zaakceptuje go ponad połowa głosujących.
3. Termin głosowania nad projektem Regulaminu Samorządu Uczniowskiego był podany do wiadomości uczniów co najmniej 7 dni wcześniej.
4. Tekst Regulaminu powinien być udostępniony uczniom.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego powinien być corocznie nowelizowany i zatwierdzany przez ogólne zebranie członków Samorządu Uczniowskiego.

§ 9. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego.

 

1. Sąd Koleżeński powo?any jest w celu wydawania opinii o uczniach na wniosek uprawnionego organu.
2. Wniosek do Sądu Koleżeńskiego o wystawienie opinii o danym uczniu kieruje za pośrednictwem Przewodniczącego Samorządu Szkolnego Dyrektor szkoły lub Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 10. Zasady działania Sądu Koleżeńskiego.

 

1. Sąd Koleżeński obraduje tylko w pe?nym składzie.
2. Tekst opinii o uczniu ma charakter opisowy i musi być doręczony w dwóch egzemplarzach Przewodniczącemu Samorządu Szkolnego najpó?niej dwa tygodnie od otrzymania wniosku o jej wystawienie.

§ 11. Zasady wyboru Sądziów Sądu Koleżeńskiego.

 

1. Sąd Koleżeński składa się z 4 Sędziów Sądu Koleżeńskiego.
2. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są spośród członków Samorządu Uczniowskiego przez Radę Samorządu Szkolnego.
3. Kadencja Sądziego Sądu Koleżeńskiego upływa wraz z końcem roku szkolnego, w którym urzęduje.
4. Ponowne wybory Sądziów Sądu Koleżeńskiego zarządza Przewodniczący Samorządu Szkolnego nie później, nią w 2 tygodniu października.