X Sejmik Ekologiczny

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W pi?tek - 25 marca 2011 roku w Liceum Og?lnokszta?c?cym im. ks. Piotr Skargi w S?dziszowie M?p, odby? si? ju? po raz dziesi?ty sejmik naukowy. Tym razem od has?em: „W s?u?bie cz?owiekowi i przyrodzie”. Celem sesji by?o przybli?enie dzia?alno?ci wybranych organizacji, zajmuj?cych si? sprawami zwi?zanymi z rozwi?zywaniem mi?dzynarodowych problem?w - gospodarczych, spo?ecznych, kulturalnych, ekologicznych czy te? dotycz?cych praw cz?owieka.

 

By?a to ju? dziesi?ta jubileuszowa sesja naukowa zorganizowana przez  m?odzie? i nauczycieli s?dziszowskiego Liceum. Pierwsza – przygotowana w 2002 roku – po?wi?cona by?a tematyce wody i nosi?a tytu? „Rozprawa nad wod?”. Kolejne to: „W?giel niejedno ma imi?”(2003), „Wsz?dobylski tlen”(2004), „Metale ci??kie – podst?pni truciciele”(2005), „Fluorowcopochodne w?glowodor?w”(2006), „?ywieniowe dylematy”(2007), „Wsp??czesne zagro?enia cywilizacyjne”(2008), „Niekonwencjonalne ?r?d?a energii”(2009) oraz „?yciorysy s?ynnych przyrodnik?w”(2010).

W tym roku m?odzie? stara?a si? w ciekawy spos?b przedstawi? charakterystyk? kilku najwa?niejszych organizacji mi?dzynarodowych, kt?re staraj? si? rozwi?zywa? problemy dotycz?ce ludzi na ca?ym ?wiecie. Misj? wszystkich tych organizacji jest „s?u?ba cz?owiekowi i przyrodzie”. G??wnym celem tegorocznego spotkania by?o pokazanie, ?e dzia?alno?? tego typu struktur ma sens i jest bardzo potrzebna w dzisiejszym ?wiecie.

W trakcie sesji przybli?ono dzia?alno?? nast?puj?cych organizacji:

Spotkanie zako?czy?o wykonaniem piosenki: „We Are the World” przez s?dziszowskich licealist?w.

Nad przygotowaniem uczni?w do sesji pracowali: p. Halina Szela (wicedyrektor – nauczyciel chemii), p. Anna Mar? (nauczyciel biologii), p. Iwona Flis (nauczyciel geografii) oraz p. Grzegorz Pach (nauczyciel chemii). Sejmikowi towarzyszy?a wystawa przedstawiaj?ca loga omawianych organizacji oraz zdj?cia z kronik szkolnych z poprzednich dziewi?ciu sesji sejmik?w ekologicznych. W spotkaniu opr?cz m?odzie?y s?dziszowskiego Liceum wzi?li udzia?,  jak co roku, zaproszeni nauczyciele wraz z m?odzie?? z nast?puj?cych szk?? gimnazjalnych i ponadgimnazjanych z terenu powiatu ropczycko – s?dziszowskiego:

  • Zesp?? Szk?? Zawodowych  im. prof. Karola Olszewskiego w S?dziszowie M?p
  • Zesp?? Szk?? im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
  • Zesp?? Szk?? Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach
  • Gimnazjum nr 1 w Ropczycach
  • Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Iwierzycach 
  • Gimnazjum w Kamionce
  • Gimnazjum w Ociece

Wyst?pieniom uczni?w przys?uchiwa?a si? r?wnie? pani Dyrektor Liceum w S?dziszowie M?p. - Lucyna Doroba oraz pan Alfred Ku?ak - Dyrektor Wydzia?u Rolnictwa, Le?nictwa i Ochrony ?rodowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

 

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 118 razy

Film-Promocyjny