ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim i jest szkołą publiczną, utrzymuje się w mocy stosowanie nazwy Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Fabrycznej 5 w Sędziszowie Małopolskim.

§ 2

Szkołę prowadzi Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach, 39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 5.

§ 3

Organem nadzoru pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15.

§ 4

 1. W szkole prowadzone są:
 • do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego liceum;
 • od roku szkolnego 2019/2020 oddziały czteroletniego liceum.
 1. Liceum ogólnokształcące o trzyletnim cyku kształcenia na podbudowie gimnazjum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (do 2022 roku).
 2. Liceum Ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zadaniu egzaminu maturalnego (od 2023 roku).

§ 5

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami:
 • okrągłej o średnicy 36 mm z godłem państwa i napisem: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.;
 • okrągłej o średnicy 20 mm z godłem państwa i napisem: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. .
 1. Szkoła używa pieczątki szkolnej podłużnej o treści: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi ul. Fabryczna 5; 39-120 Sędziszów Młp. tel./fax 22 16 112 REGON 690691060 NIP 8181353449.
 2. Szkoła używa tablicy o treści: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

Nazwa szkoły umieszczona jest na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę.

§ 7

Szkoła posiada własną obsługę administracyjno-finansową.

§ 8

 1. Szkoła działa na podstawie statutu.
 2. Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
 • liceum, szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;
 • dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (lub prawnych opiekunów) uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;
 • organie prowadzącym Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim – należy przez to rozumieć Powiat Ropczycko - Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.