Ważne komunikaty dla uczniów i rodziców klas pierwszych Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ważne komunikaty dla uczniów i rodziców klas pierwszych: 1) Legitymacje szkolne są do odebrania w sekretariacie szkoły od 28 sierpnia w godzinach od 7:00 do 15:00.

2) Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia z tym związane, tradycyjny kiermasz podręczników w tym roku się nie odbędzie. Istnieje możliwość odkupienia podręczników bezpośrednio od uczniów klas drugich ( 2a, 2b, 2c, 2d). Spis podręczników wraz z niezbędnymi informacjami będzie udostępniony wychowawcom klas pierwszych.
 
3) Komunikat w sprawie ubezpieczenia uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, przygotowany na podstawie pisma MEN nr DWKI-WPB.513.168.2019.BN z 1 października 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4]. W związku z powyższym, Dyrektor Liceum im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. informuje, że w roku szkolnym 2020/21 nie będzie zawierał polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ani pośredniczył w zawieraniu umów między rodzicem a towarzystwem ubezpieczeniowym. W szkole będą oferty doradcy ubezpieczeniowego, z którym współpracowaliśmy w ubiegłych latach. Polisy mogą zawierać rodzice w ramach wynegocjowanego pakietu. Szczegóły na materiałach dostępnych w szkole.
[1] – §15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055), [2] – Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), [3] – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, ze zm.), [4] – zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
Czytany 46 razy

Film-Promocyjny