kredyty bez bik
Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp, to  długofalowa strategia działań  ukierunkowanych na osiągnięcie przez absolwentów szkoły wdrożonych do realizacji standardów edukacyjnych .

W roku szkolnym 2004/05 wypracowano i wdrożono do realizacji Standardy Edukacyjne Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 
Absolwent naszej szkoły :

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 2. Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Potrafi komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.
 4. Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 5. Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki i wybrane teksty kultury, docenia potrzebę aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
 6. Rozumie potrzebę służby ojczyźnie, zna swoje miejsce i rolę w systemie obrony RP, zna podstawowe przepisy prawa.

W roku szkolnym 2010/2011 zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, poprzedzając merytorycznymi dyskusjami z przedstawicielami  wszystkich członków społeczności szkolnej,  zmodyfikował standardy edukacyjne absolwenta. Zadanie to wynikało miedzy innymi z potrzeby uaktualnienia wyżej cytowanej koncepcji pracy szkoły w związku z nową podstawą programową  oraz zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi, którym podlega współczesny człowiek..
 Standardy edukacyjne naszych absolwentów od roku szkolnego 2010/11:

Absolwent naszej szkoły:

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 2. Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Potrafi komunikować się, w co najmniej jednym języku obcym.
 4. Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 5. Zna wartość języka ojczystego i sprawnie się nim posługuje, jest świadomym odbiorcą kultury i sztuki.
 6. Rozumie nadrzędną wartość ojczyzny i ma poszanowanie dla tradycji i kultury narodu.
 7. Umiejętnie wykorzystuje narzędzia matematyki i technologii informacyjnej w życiu codziennym, świadomie i krytycznie ocenia zasoby Internetu.
Zadaniem szkoły jest tak organizować proces edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy, aby wszyscy uczniowie osiągnęli te standardy. Współrealizatorami ich osiągania są wszystkie podmioty współpracujące w szkole a więc uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor.

Aktualne standardy edukacyjne absolwenta  w formie kolorowej planszy zostały wyeksponowane na ścianie korytarza szkolnego.

Vor allem die beste Ausbildung!

Priester-Piotr-Skarga-Lyzeum in Sedziszow Malopolski

 

Die Schule befindet sich in einem attraktiven Gebäude, entfernt von dem städtischen Lärm und Menge anderer Schulen, mit guter Ausstattung und modernen Unterrichtsmethoden. Das ist die Schule in der jeder einzelne Schüler am wichtigsten ist.

 

PROGRAMM DER AUSBILDUNG

2012/2013

 

Klassenprofil

Erweiterte Schulfächer

Zusätzliche Schulfächer*

Weitere mögliche Studien

 

A

GESCHÄFTS PROFIL

 

Englisch

Mathematik

Erdkunde

 

Business English

 

Computergrafik

 

Einführung in den Journalismus

Innere Sicherheit

 

Biotechnologie

 

BWL, VWL, Logistik, Bankwesen, Außenhandel

 

B

POLYTECHNISCHES PROFIL

 

Mathematik

Physik

EDV

 

Informatik, Architektur, Luftfahrtstudien, Ingenieurwissenschaften

 

C

JOURNALISTISCHES PROFIL

 

Polnisch

Geschichte

Staatsbürgerkunde

 

Medien und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft

 

D

SOZIAL-JURISTISCHES PROFIL

 

Englisch

Erdkunde

Staatsbürgerkunde

 

Fremdsprachen , Europastudien, Soziologie , Pädagogik, Öffentliche Sicherheit Handelsrecht

E

TURISTISCHES PROFIL

Biologie

Erdkunde

Staatsbürgerkunde

Fremdenverkehr  Landwirtschaft, , Hotelindustrie, Architektur

 

F

MEDIZINISCHES PROFIL

 

Biologie

Chemie

Mathematik

 

Medizin, Pharmazie, Zahnmedizin, Molekularbiologie, Lebensmittelchemie

 

 

*Die Schüler wählen ein zusätzliches Schulfach von den obigen.  

* Die Schüler sind verpflichtet zwei Fremdsprachen von den unten genannten zu wählen: ENGLISCH, DEUTSCH, RUSSISCH, SPANISCH

 

·       Die Schule garantiert den Lernenden eine solide Vorbereitung auf die moderne Welt durch:

 • hohes Lernniveau, bestätigt durch sehr gute Ergebnisse bei  der  Abiturprüfung  und durch weitere Berufserfolge der Schüler
 • das reiche Angebot der Zusatzkurse, wie Business English etc.
 • Teilnahme an dem Programm von Cisco Entrepreneur  Institute und Erwarb der Fähigkeit eine eigene Firma zu gründen und zu führen
 • Teilnahme an dem Vorbereitungskurs  für  Unfallretter
 • Aktivität in dem Freiwilligendienst und Gruppenarbeit
 • Unterrichtsmethoden , die Schülers Lernautonomie,  Kreativität, Einfallsreichtum fördern
 • Teilnahme an Workshops und Vorträgen der  Lehrkräfte vieler Hochschulen wie: Universität Rzeszow, Polytechnische Hochschule in Rzeszow, Universität für Informationstechnologien und Management in Rzeszow, Jagiellonen-Universität und  Institut für Nationales Gedenken.

 

Die Schule  bietet auch die Möglichkeit der Interessenentwicklung durch Tätigkeit in:

 •  Musiktheater, das seit 4 Jahren sehr aktiv tätig ist (Aufführung  der Musikale: Das Phantom der Oper (2009) , Tanz der Vampire (2010), Der Glöckner von Notre-Dame (2011) Les Misérables (2012) )
 • Schulverein “Strzelec” (militärischer Grundkurs, Teilnahme an den Nationalfeiertagen, an den Feldlagern, Erlebnislagern mit vielen Sportaktivitäten, wie Klettern, Bergwandern mit Landkarte, Kompass u.s.w..)
 • Schulmedien:  Fernsehen TV  Pixelo und Schulzeitung  „LOkomitywa”
 • Schulklub logischer Spiele (Online-Spiele)
 • Interessante Schulausflüge, Sportlager (Schi, Schlittschuh, Radfahren, Wandern u.s.w.)
 • Freiwilligendienst  und soziale Arbeit für Caritasverband, Spenden
 • Teilnahme an den Aktionen von Amnesty International Polen

Comprehensive education at its finest!

 

Father Piotr Skarga Secondary School in Sedziszow Malopolski

 

The school is situated in a beautiful building far away from the bustle of the big city and concentration of other schools. It is also well equipped and offers qualified professionals who are rigorously trained in using modern method of teaching. Making students feel important is one of the major goals of the school.

 

PROGRAMME OF EDUCATION

2012/2013

Program of education

Advanced subjects

Additional subjects

Further studies

A

MANAGERIAL

English

Mathematics

Geography

Business English

 

Computer graphics

 

Journalism

 

Internal security

 

Biotechnology

Economy, marketing, logistics, banking, geology

B

POLYTECHNICAL

Mathematics

Physics

Computer science

Information technology, architecture, aviation, science studies,

C

JOURNALISM

Polish

History

Knowledge of society

European studies, Journalism, media

D

SOCIO-LEGAL

English

Geography

Sociology

Foreign language , Sociology, Pedagogy, Public Security, international business

E

TOURISM AND DENENCE

Biology

Geography

Sociology

Tourism, Hotel industry, Agribusiness, ecology, landscape architecture

F

Emergency medicine

Biology

Chemistry

Mathematics

Medicine, Dentistry, Pharmacy, Public Health, Cosmetology, emergency medicine

 

*Students choose one additional subject from above

* Students are required to choose  two from listed below foreign languages: ENGLISH, GERMAN, RUSSIAN, SPANISH

 

In addition the school  offers academically rigorous curriculum as well as extensive training in variety  of fields which are the essentials for  dealing with  modern world challenges. Some of them include:

 • high level of education, confirmed by excellent scores of the Matura exam (polish equivalent of the A-level exam) and also proved by achievements’ of graduates
 • opportunity to attend  Business English courses
 • opportunity to obtain the certificate of The CISCO Entrepreneur Institute confirming abilities to manage own company
 • opportunity to became certified Road Accident Rescuer
 • activities in the voluntary service and team work
 • using methods of teaching which develop student's creativity, independence and prompt thinking skill
 • participation in workshop and lectures prepared by faculty of universities: Technical University of Rzeszow, The University of Management and Information Technology of Rzeszow, Jagiellonian University, Cracow University of Economics, The Institute of National Remembrance.

 The school also offers diversity of clubs and students organizations  which help students  to  expend their interests and passions in:

 • High School Musical Theatre (performance of musicals: The Phantom of the Opera, Dance of the Vampires, The Hunchback of Notre Dame, Les Misérables)
 • cultural organization “Strzelec” (getting basic military training, participating in national holidays and organizing military camps which include a lot of different activities like for example claiming, working on map orientation e.t.c.)
 • school media: TV Pixelo and school newspaper „Lokomitywa”
 • School Club of Logical Games (online activity)
 • inner and outer country trips and sport camps (skis, ice rink, climbing, cycling)
 • volunteering and taking part in social activities like: collecting money for poor children, clothes, school equipment
 • participation in actions of Amnesty International Polska
 • cooperation with German school in Meldorf (near Hamburg)

 

Please contact our school office for any detail information you may need.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

W SĘDZISZOWSKIM LICEUM !!!!

Dyrekcja i  społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. serdecznie zapraszają rodziców i młodzież klas trzecich Gimnazjów wraz z opiekunami na Dzień Otwartych Drzwi w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

 

W dniu 22 marca 2013r. od godziny 9-tej będziemy czekać na wszystkich  Państwa  i zapewniamy:

 

Zwiedzanie obiektu szkolnego – sal lekcyjnych, hali widowiskowo-sportowej, biblioteki szkolnej.

 

Przekażemy zasady przyjęć do klas pierwszych, wzory podań
i foldery informacyjne.

 

Przekażemy ofertę edukacyjną szkoły na rok szkolny 2013/2014.

 

Zapoznamy uczniów z rodzajem zajęć pozalekcyjnych,
w których będą mogli uczestniczyć  w naszej szkole.

 

Udział w pokazie ciekawych doświadczeń z chemii i fizyki.

 

Udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu członków  Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

 

Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, członkami szkolnego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Licealnego Teatru Muzycznego i Szkolnej Telewizji  PIXelo,  redaktorami gazety szkolnej LOkomitywa.

 

Możliwość udziału w zabawach rekreacyjnych i turniejach sportowych oraz w pokazie i treningu akrobatycznym.

 

   Serdecznie zapraszamy!

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp – to najstarsza i największa szkoła ponadgimnazjalna w mieście, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością.

 Szkoła od 1945 roku zapewnia średnie wykształcenie i maturę młodym mieszkańcom miasteczka i okolicznych miejscowości. Jesienią 2015 roku obchodzono uroczystość Jubileuszową 70-lecia istnienia szkoły połączoną z aktem odsłonięcia popiersia Patrona Szkoły – Księdza Piotra Skargi.

            Decyzją Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. podczas uroczystości z okazji 534 Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego szkoła jako pierwsza jednostka oświatowa została uhonorowana tytułem Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej.

 Młodzież w sędziszowskim liceum - bezpiecznej i przyjaznej szkole, ma możliwość zdobywania wiedzy na wysokim poziomie, nabywania ważnych w dorosłym życiu umiejętności i rozwijania zainteresowań. Świadczą o tym sukcesy i osiągnięcia uczniów i absolwentów. Najważniejsze przykłady osiągnięć uczniów szkoły w ostatnich dwóch latach.

Sukcesy szkoły i jej uczniów, działalność edukacyjna

1. Egzaminy maturalne i kontynuacja :

 • Wysoka – od lat wyższa od średniej w kraju i województwie zdawalność egzaminów maturalnych.
 • Najwyższa w powiecie zdawalność egzaminów maturalnych w 2016 roku - 97%.
 • Wyższe o kilka a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych, od średnich wyników w liceach województwa i kraju średnie wyniki z niemal wszystkich przedmiotów maturalnych w 2016 roku - zdawanych na poziomie zarówno podstawowym ( j. polski, matematyka, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski) jak i rozszerzonym ( j. polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. włoski).
Matura pisemna - 2016 r. Kraj Województwo Powiat Szkoła
Zdawalność w % 85% 91% 90% 97%
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - ZAKRES PODSTAWOWY
j. polski 61 62 63 62,8
j. angielski 71 75 72 74,3
j. niemiecki 71 77 70 96,0
j. rosyjski 63 69 100 100,0
j. włoski 81 76 100 100,0
PRZEDMIOTY DODATKOWE - ZAKRES ROZSZERZONY - średnie wyniki w %
j. polski 62,0 63,0 64,0 70,8
biologia 40,0 42,0 28,0 44,2
chemia 41,0 40,0 29,0 44,4
fizyka 47,0 47,0 31,0 52,5
geografia 44,0 44,0 39,0 51,1
historia 45,0 43,0 31,0 51,7
wiedza o społeczeństwie 30,0 29,0 19,0 36,2
j. niemiecki 60,0 59,0 40,0 86,0
j. włoski 67,0 72,0 94,0 94,0

 • Najwyższe w powiecie w 2016 roku wyniki indywidualne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego, geografii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • Najlepszy wynik w Powiecie Ropczycko-Sedziszowskim w rankingu Liceów 2017 wg portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY – 37 miejsce w województwie
 • Wysoki odsetek absolwentów ( do 85%), którzy kontynuują naukę; najwięcej na studiach dziennych w znanych uczelniach: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytety: Ekonomiczny, Pedagogiczny, Jagielloński i Rolniczy w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny iUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Warszawska Szkoła Filmowa, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna.

2. Projekty:

 • Ogólnopolski Projekt „ Nie dla Niskiej Emisji”, czyli czy wiesz czym oddychasz? – za zajęcie 1-go miejsce w Polsce pozyskano albumy o tematyce przyrodniczej i przybory piśmiennicze oraz sprzęt multimedialny do pracowni chemicznej, który ułatwia przygotowywanie materiałów edukacyjnych na lekcje przedmiotów przyrodniczych. Nagrody zostały ufundowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Ogólnopolski Projekt „Dzień Przedsiębiorczości” – uczniowie klas pierwszych w ciągu jednego dnia poznają funkcjonowanie i środowisko pracy wybranych przez siebie firm, zakładów pracy, (np. apteki, odziały szpitalne, zakłady usługowe.
  • Szkolny Projekt „Patroni ulic Sędziszowa Małopolskiego” . Opracowanie strony internetowej umożliwiającej wirtualny spacer ulicami miasta i poznanie życiorysów ich patronów.

3. Konkursy i olimpiady:

 • XVIII Etap Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy Biblijnej – 2 miejsce w Polsce, w nagrodę wyjazd uczennicy do Rzymu.
 • Ogólnopolski Konkurs „Przeciągi literackie” – 1 miejsce w Polsce.
 • Ogólnopolski Konkurs Statystyczny – 4 miejsce w Polsce.
 • I Olimpiada Statystyczna – udział w zawodach centralnych.
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier – wysokie miejsca w województwie 5 uczniów.
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” – bardzo wysoki wynik i wyróżnienia dla 9 uczniów.
 • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – udział 5 uczniów.
 • Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO – udział 19 uczniów.
 • II etap XV Olimpiady Znajomości Afryki – udział ucznia
 • II etap XLI Olimpiady Geograficznej – udział ucznia.
 • II Etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – udział ucznia.
 • II Etap Olimpiady Języka Hiszpańskiego – udział ucznia.
 • XXV Olimpiada Teologii Katolickiej – udział 4 uczniów w etapie diecezjalnym.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej – 1 miejsce i wyróżnienia dla 2 uczniów.
 • III Podkarpacki Konkurs Edukacyjny „Mistrzowie Statystyki” – 1 miejsce w Finale Wojewódzkim.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Wojska górskie wczoraj i dziś. Narodowe siły rezerwowe – dziś i jutro” – 2 miejsce drużynowo.
 • Podkarpacka Olimpiada Energetyczna – udział 3 uczniów w Finale Wojewódzkim.
 • Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej – 1, 2 i 3 miejsce w kategorii MONODRAM.
 • Międzyszkolny Finał Edukacyjnej Gry Miejskiej w Krakowie „Rozgryź To” – 2 miejsce drużynowo.
 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Chrzest Polski – wpływ na państwo pierwszych Piastów” – w nagrodę wyjazd 3 uczniów do Brukseli.
 • I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora – ocalić od zapomnienia” – 1 i 3 miejsce.
 • XV Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji – 1 miejsce ucznia w etapie powiatowym.
 • Wysokie miejsca i nagrody dla uczniów w Powiatowych Konkursach m. in: Mistrz Ortografii, Konkurs Translatorski, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Kiedy myślę Ojczyzna, Turniej Recytatorski, „Zalajkuj zdrowie” w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”, Powiatowy Przegląd Pieśni Piosenki Religijnej.
 • Wysokie miejsca w zawodach sportowych w ramach powiatowej LICEALIADY.

4. Nagrody i stypendia:

 • Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia” – uczennica naszej szkoły jako jedyna przedstawicielka szkół z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uczestniczyła w wyjeździe do Brukseli ufundowanym przez Europosła Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga (2016), także w roku 2015 laureatką tej nagrody była inna uczennica naszej szkoły.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w szkole.
 • Stypendium w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego” – 14 uczniów w poprzednim roku korzystało z takiego wsparcia finansowego, w obecnym jest ich - ośmioro. Od początku jego realizacji w 2008 roku z tej pomocy skorzystało 60 uczniów szkoły ok. 4%.
 • Powiatowego Programu Wspierania Edukacji (dwoje uczniów pobierało roczne stypendium, siedmioro otrzymało nagrody rzeczowe a jedna uczennica nagrodę finansową w roku 2015/2016, a w 2016/2017 – troje nagrody rzeczowe a jedna uczennica nagrodę finansową).

5. Współpraca z wyższymi uczelniami:

 • Szkoła systematycznie współpracuje z wyższymi uczelniami. Współpraca ta wynika z podpisanych umów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczniowie uczestniczą w projekcie „Kariera Inżyniera” realizowanym przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, w seminariach na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej „Wybrane problemy chemii”, w warsztatach z dziedziny prawa i dziennikarstwa w WSiZ , w Rzeszowskim Salonie Maturzystów, w Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Dwie spośród klas zostały objęte patronatem zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: W klasie „Bezpieczeństwo wewnętrzne” pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej oraz klasie „Dziennikarsko-prawnej” pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowane były dodatkowe zajęcia, wykłady i konkursy tematyczne.Dla zainteresowanych uczniów organizowane są wyjazdy do Instytutu Chemii UJ na „Spotkania z ciekawą chemią”.

6. Współpraca międzynarodowa:

 • Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Współpraca ze szkołami średnimi z Meldorf i Bielefeld ( 3 spotkania w Niemczech i 3 spotkania w Polsce), pozyskanie na ten cel środków finansowych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
 • Projekt ERASMUS+CITY BOUND EUROPE, w sierpniu 2015 czworo uczniów z opiekunem skorzystało z wakacyjnego wyjazdu finansowanego przez FRSE Fahrten- Ferne-Abenteuer
 •  „Kulinarne Cuda Europy” COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół – zakończony w 2015 roku projekt ze szkołami z Belgii, Turcji, Litwy i Portugalii (wyjazdy młodzieży do ww krajów i zorganizowanie pobytu dla gości z tych państw u nas).
 •  Projekt „Enter Your Future” we współpracy z organizacją studencką AIESEC, umożliwiający młodzieży poznanie kultury, geografii, problemów społecznych i ekonomicznych oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim podczas zajęć ze studentami-wolontariuszami z różnych krajów ( Chin, Indonezji, Tajwanu, Indii, Brazylii i SriLanki).
 • Program Wymiany Międzykulturowej z Organizacją American Fields Service AFS – uczniowie z Niemiec , Włoch i Meksyku (w 2015) oraz z Włoch i USA (w 2016) pobierali lub kontynuują naukę w naszej szkole, na wymianie trymestralnej, semestralnej lub rocznej. Dotychczas w tym programie w naszej szkole wzięło udział 9 uczniów.
 • Międzynarodowy Projekt realizowany przez Erasmus+ (w 2015) we włoskim Fobello koło Mediolanu – na temat mediów społecznościowych, w którym wśród uczniów z Włoch, Rumunii, Portugalii, Holandii i Węgier uczestniczyła uczennica naszej szkoły.
 • Polsko-niemieckie warsztaty filmowo-fotograficzne zorganizowane przez Fundację im. ks. Siemaszki w Krakowie z dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na temat 70 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz- Birkenau, w których brało udział pięcioro uczniów naszej szkoły ( 2015).

7. Organizowanie konkursów:

 • Powiatowy Konkurs w Dniu Języków Obcych „Mistrz Ortografii” – przygotowanie i przeprowadzenie dyktanda z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 • Sejmiki Naukowe o tematyce ekologicznej połączone z konkursami dla uczniów gimnazjów na temat „Wygraj z cukrzycą” i „Nie dla niskiej emisji” ( w 2015) i „Stop dopalaczom” (w 2016).

Działalność wychowawcza

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Należą do nich między innymi:

 • Kształtowanie postawy patriotycznej – szeroko pojęta działalność ZS STRZELEC – udział w uroczystościach na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju a nawet za granicą (wyjazdy na Ukrainę). Zapewnianie bezpieczeństwa podczas różnych uroczystości np. akcja „Znicz”, „Powiatowe Majówki Młodych JPII”, podczas organizacji Spartakiady Pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Szkolenie dla „orląt” czy pokaz technik interwencji w sytuacjach zagrożenia.
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych – przygotowanie i wystawienie przez Licealny Teatr Muzyczny w MGOK w Sędziszowie Młp kolejnych musicali „Piękna i Bestia” (w 2015) oraz „Alicja w krainie czarów”.
 • Działalność charytatywna i wolontariat – systematyczne spotkania z pensjonariuszami Zakładu Opieki Paliatywnej w Sędziszowie Młp., które uczą młodych ludzi wrażliwości na drugiego człowieka, oswajają z niepełnosprawnością, chorobą często nieuleczalną. Kształtują właściwe relacje międzyludzkie oparte na szacunku, tolerancji, zaufaniu i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 • Wolontariat międzynarodowy – absolwentka Liceum z 2016 roku wyjechała na całoroczny wolontariat (EVS – European Voluntary Service ) do Włoch do miejscowości Basano del Grappa w pobliżu Wenecji, gdzie będzie uczyć się języka włoskiego i zdobywać doświadczenie w organizacji Adelante Societa Cooperativa Sociale działającej w sektorze animacji i edukacji pozaformalnej. Również uczennica i dwoje absolwentów wspierają działania AFS poprzez opiekę nad zagranicznymi uczniami , którzy przyjechali na wymianę do Polski.
 • Działalność Szkolnego Koła CARITAS – włączanie się w organizowane cyklicznie przez Caritas Polska akcje, m. in. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, kwesta na cmentarzu parafialnym na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, zbiórka nakrętek plastikowych i zużytych baterii, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych oraz potrzebującym ludziom w najbliższej okolicy - swoim rówieśnikom, chorym, niepełnosprawnym, starszym i ubogim. Wspieranie przez zbiórkę środków pieniężnych Ogólnopolskich Akcji „Góra Grosza”, „Szkoło pomóż i Ty”, „Wyślij pączka do Afryki”, „Kilogramówki dla Kenii”, „Woda dla Afryki”. Przygotowanie stroików i ozdób świątecznych na II Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy i przekazanie ich na rzecz Fundacji ProAlia.
 • Ogólnopolska Akcja „Szlachetna Paczka”. Zorganizowanie sztabu i magazynu Szlachetnej Paczki Rejonu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Liceum i koordynowanie całorocznych działań w tym zakresie (przeprowadzanie wywiadów, tworzenie „bazy rodzin potrzebujących”). Przygotowanie przez społeczność szkoły paczki dla wybranej rodziny.
 • Przygotowanie do odpowiedzialności obywatelskiej i prawnej poprzez spotkania m. in. z przedstawicielami policji na tematy „Odpowiedzialność karna osób dorosłych”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich i konsekwencja zachowań agresywnych”, „Czy w sądzie może być sprawiedliwie?”, „Stalking jako nowy czyn zabroniony w kodeksie karnym”, „Bezpieczeństwo w Internecie – najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni”.
 • Działania promujące czytelnictwo i praca biblioteki szkolnej – realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, pozyskanie na ten cel 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, organizowanie gier biblioteczno-szkolnych, wystaw, konkursów m. in. o Patronie Szkoły, na recenzję książki. Zorganizowanie Narodowego Czytania „Lalki” (2015) oraz „Quo vadis” (2016) w szkole i we współpracy z Burmistrzem Sędziszowa Młp. i Biblioteką Pedagogiczną przed Urzędem Miejskim dla społeczności lokalnej, pozyskanie od Prezydenta RP za udział w tej akcji egzemplarza książki „Quo vadis” z dedykacją pary prezydenckiej. Udział w Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – przemarsz do Rynku w Sędziszowie Młp. , happening przed ratuszem miejskim oraz piknik z książką przed budynkiem szkoły. Rozpowszechnienie wśród uczniów akcji BOOKCROSSING.
 • Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Młodzi głosują” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie poznają zasady i znaczenie obywateli w wyborach demokratycznych, ordynacje wyborcze i uprawnienia parlamentarzystów. W październiku 2015 roku w szkole, przy 79% frekwencji uczniów przeprowadzono wybory parlamentarne. Bardzo wysoka frekwencja pokazała, że problem bierności wyborczej i brak zainteresowania życiem publicznym nie dotyczy naszej młodzieży.
 • Udział w Międzynarodowej Akcji - Maraton Pisania Listów organizowanej przez AMNESTY INTERNATIONAL. Akcja odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). W naszej szkole od 5 do 12 grudnia 2016 roku uczniowie napisali ok. 150 listów dla 12 wybranych przez organizację więźniów z całego świata, których prawa są łamane.
 • Uczenie dbałości o własne zdrowie – organizowanie dnia honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Wampiriada” – 2015 i 2016. Realizacja innowacji pedagogicznej „Uczymy się ratować życie”. Realizacja programów – „Zdrowy styl życia”, „Znamię? Znam je” – profilaktyka czerniaka złośliwego skóry, „Podstępne WZW – profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby”, Anoreksja i bulimia”, „Cukrzyca”.
 • Integracja zespołów klasowych m. in. poprzez organizowanie spotkań mikołajkowych, wigilijnych, wyjazdów do kina , na lodowisko, na narty, na kręgle, wycieczek turystycznych krajowych (np. do Zakopanego, Krakowa, Szczawnicy, Czorsztyna, Zamościa) i zagranicznych (np. do Bratysławy i Wiednia, Pragi),
 • Systematyczne podnoszenie frekwencji uczniów na lekcjach w ramach realizacji programu Szkoła bez wagarów”.
 • Preorientacja zawodowa - wyjazdy do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zajęcia tematyczne, dotyczące przygotowania do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły oraz wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Organizacja zajęć w szkole z doradztwa zawodowego. Ankieta dotycząca planów na przyszłość prowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ciekawe lekcje –

„Jak prowadzić własny biznes?”, „Tajemnice sukcesu najbogatszych ludzi na świecie. „Jak zwykli judzie dorobili się niezwykłych fortun?”,

 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Działalność profilaktyczna

 Praca profilaktyczna w szkole sprowadza się do podejmowania działań i środków mających na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Należą do nich;

 1. Warsztaty i zajęcia dla uczniów prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach
 2. Spotkania z przedstawicielami policji – zapoznanie uczniów z zagrożeniami zwianymi z przestępczością nieletnich i dorosłych, niewłaściwym korzystaniem z Internetu, konsekwencją zachowań agresywnych, stosowaniem używek.

 1. Warsztaty profilaktyczne:
 • „Profilaktyka uzależnień” – uzależnienia behawioralne, alkoholizm, dopalacze, narkomania.
 • „Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi”.
 • „Zdrowienie we wspólnocie AA” – profilaktyka przedstawicieli AA.
 • „Profilaktyka w zakresie uzależnień”.

 Koszty związane z organizacją tych warsztatów, podobnie jak nagrody na coroczny konkurs szkolny o tematyce antyalkoholowej pokrywane są z funduszu Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Programy profilaktyczne:

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,
 • „Wybierz życie pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy.

Programy organizowane są przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w Ropczycach i mają na celu ukazanie uczniom szkodliwego wpływu narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych środków psychoaktywnych na zdrowie i życie człowieka oraz pokazanie aktywnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego, a także nauczenie młodych ludzi skutecznych metod obrony przed naciskiem otoczenia. Dzięki poruszanym treściom uczniowie mogli lepiej poznać przyczyny sięgania po środki odurzające oraz skuteczne sposoby walki z problemami wieku dojrzewania.

Monografia

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

Liceum Ogólnokszta?c?ce im. ks. Piotra Skargi   in  Sedziszow Ma?opolski  

I M P R E S S U M

Liceum Ogólnokszta?c?ce im. ks. Piotra Skargi   in  Sedziszow Ma?opolski  / POLEN
(allgemeinbildendes  Lyzeum – dreijährige Oberschule mit Abitur – Schüler im Alter: 16-19)

Fabryczna-Str. 4
PL 39-120 Sedziszow Mlp.
Tel. :0048-17-2216-112
Fax: 0048-17-2216-112
E-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

K U R Z P O R T R A I T

·        Schulleiterin: Mag. Ing. L. Doroba

·        Stellvertreterin: Mag. H. Szela

·        Fremdsprachen: Englisch, Deutsch, Russisch

·        Pflichtunterricht: Polnisch (Muttersprache), 2 Fremdsprachen, Geschichte, Staatsbürgerkunde, Erdkunde, Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie, Abwehrausbildung, körperliche Erziehung

·        Besonderheiten:

Eine Klasse mit verstärktem Englischunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Deutschunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Mathematik- und Informatikunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Biologie- und Chemieunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Erdkunde- und Sportunterricht

·        Angebote:

Sport-AG (Fußball, Handball, Basketball, Leichtathletik)
Musikband
Fremdsprachenkurse

Euro-Point -Verein
(Ausflüge,  Projekte, Ausstellungen)

Unsere Schule bereitet einen Schüleraustausch mit  Oberschulen in Spanien, Rumänien und Bulgarien vor. Wir sind offen für jeden Vorschlag der Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten: Naturwissenschaften, Fremdsrachen, Sport, Kunst und u.ä.  

*****

·        Schulgeschichte:

Unsere Schule existiert seit 1945.  Seit 1949 ist sie das staatliche allgemeinbildende Lyzeum in Sedziszow Mlp. Am Anfang bestand sie aus 4 Klassenzimmern, einer Sporthalle und Bibliothek. Im Laufe der Zeit wurde die Schule erbaut. Am 4. Juni 1991 bekam die Schule dank dem Schulleiter Zygmunt Wiciejowski ihren Namen:  Piotr Skarga - Lyzeum. Das Fest  von Piotr Skarga wird jedes Jahr  mit  Abschlussfeier der Abiturienten gefeiert.
 Am 14.10.1995 wurde der 50. Jahrestag  der Schule gefeiert. In den Jahren 2001-2002 entstand neben dem Schulgebäude  die moderne Sporthalle, wo jetzt sehr  viele Sportmeisterschaften und kulturelle Veranstaltungen  stattfinden. Regelmäßig finden auch Treffen der Absolventen statt.  Die Schule arbeitet mit verschiedenen Kulturzentren zusammen.  Seit  2001 wird die Schulzeitung „Lokomitywa” herausgegeben,  wo die Schüler Interviews und Artikel über aktuelle Ereignisse verfassen.

Liceum im. Ks. Piotra Skargi in Sedziszow Malopolski

 

 

 

S U M M A R Y

 

The Priest Piotr Skarga secondary school in Sedziszow Malopolski / POLAND

(three-year secondary school – ended in A2 level exam (Matura)  – students aged:       16 – 19)

 

 

5,Fabryczna St,

39 – 120, Sedziszow Mlp,

Poland

Tel.: 0048 – 17 – 2216 – 112

Fax: 0048 – 17 – 2216 – 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

THE DESCRIPTION OF SCHOOL

 

 • Head teacher – MSc Lucyna Doroba

 

 • Vice-head teacher – MA Halina Szela

 

 • School staff: 34 teachers, librarian,educational psychologist, dentist,hygienist and non-pedagogical service,

 

 • Language taught: English, German, Russian;

 

·        Subjects: Polish (mother tongue), 2 foreign languages, mathematics, physics, biology, chemistry, geography, history, information technology, knowledge of society, defensive education, physical education,

 

·        In our school work 16 departaments where study about 500 students. They come form Sedziszow Mlp., Ropczyce and surrounding villages;

                       Types of classes:

-         a class with English as the major subject,

-         a class with German as the major subject,

-         a class with mathematics and information technology as the major subjects,

-         a class with biology and chemistry as the major subjects,

-         a sport class,

 

 • equipment:

 

§         modern sports hall

 

§         gym

 

§         library

 

§         reading room

 

§         multimedia room

 

§         computer classroom

 

§         dentist’s and hygienist’s surgery

 

§         administration rooms

 

 • extra – curricular activities:

 

q         sport club (football, handball, basketball, athletics),

 

q         music band

 

q         courses in foreign languages

 

q         Euro-Point Club (trips, projects, exhibitions)

 

 

Our school has still continued traditions since 1945 – the year when the school started existing at J. Daniel’s, J. Doroba’s and W. Bialka’s suggestion.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 1. Ochał Małgorzata (klasa III b)
 2. Ziobro Teresa (klasa III a)
 3. Kot Barbara (klasa III d)
 4. Sitko Anna (klasa II a)
 5. Iskrzycka Agata (klasa I d)
 6. Cholewa – Radoń Anna (klasa I a)
 7. Kozek Anna (klasa III b)
 8. Malska Marzena ( klasa 1 b)
 9. Wojton Liliana (klasa I c)
 10. Dzik Teresa (klasa II d)
 11. Ziobro Agnieszka (klasa II c)
 12. Pazdan Żaneta (klasa III c)
 13. Walewska Agnieszka (klasa II b)

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 1. Przewodniczący – Dzik Teresa
 2. Zastępca przewodniczącego – Walewska Agnieszka
 3. Skarbnik – Iskrzycka Agata

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 1. Przewodniczący – Ochał Małgorzata
 2. Członek – Ziobro Teresa
 3. Członek – Kot Barbara

Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły: mgr Jan Flisak
Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Kędziora-Śmiałek

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

1.

dr Basak Przemysław

historia

 

2.

mgr Bednarz Anna

matematyka

1a

3.

mgr Branas Katarzyna

wiedza o kulturze

 

4.

ks. mgr Chmielowski Grzegorz

religia

 

5.

mgr inż. Doroba Lucyna

matematyka

 

6.

mgr Dziedzic Roman

wychowanie fizyczne

1b

7.

mgr Dziura Anna

język angielski

1f

8.

mgr Dziurzyński Łukasz

wychowanie fizyczne

3d

9.

mgr Filipek-Marciniec Natalia

muzyka

 

10.

mgr Flis Iwona

geografia

3b

11.

mgr Flisak Jan

historia

 

12.

mgr Godyń Lidia

wychowanie fizyczne

 

13.

mgr Homa Aldona

język angielski, niemiecki

2d

14.

mgr Kędziora-Śmiałek Agnieszka

język polski

 

15.

mgr Kopciuszyńska Lucyna

język niemiecki

1g

16.

mgr Kozek Grażyna

język polski

1e

17.

mgr Kwaśniak Agnieszka

język polski

2a

18.

mgr Lalicka-Saj Marta

fizyka, podstawy przedsiębiorczości

2b

19.

mgr Liwo Damian

język angielski

 

20.

mgr Lorek Anna

język hiszpański

 

21.

mgr Łagowska-Świerk Ewelina

język polski

 

22.

mgr Malska Wioleta

plastyka

 

23.

mgr inż. Marć Anna

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 

24.

mgr Miś Magdalena

pedagog

 

25.

mgr Mytych Małgorzata

język angielski

 

26.

mgr Ozimbłowska Lubow

język angielski

 

27.

mgr inż. Pach Grzegorz

chemia, przyroda

3c

28.

mgr Przywara Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwie

1i

29.

mgr Rogowska Bernadeta

matematyka

2c 

30.

mgr Rozwadowska Anna

język angielski

1h

31.

mgr Saj Witold

język angielski

1c

32.

dr Sala Wojciech

historia

1d

33.

mgr Skoczek Marek

wychowanie fizyczne

 3a

34.

mgr Skotniczny Elżbieta

bibliotekarz

 

35.

mgr Stanek Marta

rewalidacja

 

36.

mgr Stasiewicz Julia

język francuski

 

37.

mgr Trzyna Alfreda

matematyka

 

38.

ks. mgr Węglowski Szczepan

religia

 

39.

mgr Zegar Damian

informatyka

 

40.

mgr Ziobro Jolanta

język angielski, rosyjski