kredyty bez bik

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi

w Sędziszowie Młp. na rok szkolny 2020/2021.

 

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2019.r.poz.1148 ze zm.).
 2. Zarządzenia nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół publicznej szkoły ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

§ 1 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

Postępowanie
rekrutacyjne

Rodzaj czynności

od 15 czerwca godz. 8.00 do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Uzupełniony wniosek należy wydrukować i podpisany przez kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych dostarczyć do szkoły.

Kandydat może złożyć wniosek elektronicznie w wymienionym terminie pod warunkiem że opiekunowie prawni/rodzice wskazani we wniosku podpiszą wniosek Profilem Zaufanym lub Podpisem Kwalifikowanym.

Do wniosku należy dołączyć:

·       dwie fotografie podpisane na odwrocie,

·       karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,

·       wyciąg aktu urodzenia,

·       kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

·       orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu lub innymi schorzeniami.

Kandydat może zadeklarować wybór więcej niż jednego oddziału. Układając listę preferencji oddziałów, kandydat powinien odpowiednio uszeregować wybór oddziałów: od oddziału pierwszego wyboru do kolejnych na niższych poziomach

od 15 czerwca godz. 8.00 22 czerwca 2020r. do godz. 15:00


(dotyczy profilu prozdrowotnego)

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do klasy prozdrowotnej.

Uzupełniony wniosek należy wydrukować i podpisany przez kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych dostarczyć do szkoły.

Kandydat może złożyć wniosek elektronicznie w wymienionym terminie pod warunkiem że opiekunowie prawni/rodzice wskazani we wniosku podpiszą wniosek Profilem Zaufanym lub Podpisem Kwalifikowanym.

Do wniosku należy dołączyć:

·       dwie fotografie podpisane na odwrocie,

·       karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,

·       wyciąg aktu urodzenia,

·       kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

Kandydat może zadeklarować wybór więcej niż jednego oddziału. Układając listę preferencji oddziałów, kandydat powinien odpowiednio uszeregować wybór oddziałów: od oddziału pierwszego wyboru do kolejnych na niższych poziomach

od 23 czerwca   do 7 lipca 2020r.


(dotyczy profilu prozdrowotnego)

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (sprawdzenie uzdolnień kierunkowych). Szkoła określa dokładną datę i godzinę prób sprawności fizycznej (sprawdzianu uzgodnień kierunkowych).

od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia potwierdzona przez dyrektywa szkoły podstawowej)

do 9 lipca 2020r.

II termin do 31 lipca dla osób którym nie udało się przystąpić do I terminu

(dotyczy profilu prozdrowotnego)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej).

w dniu 12 sierpnia 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

w dniu 19 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00

Szkolną komisję rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości ostateczną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

w terminie do 22 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

§ 2 Założenia oferty szkolnej:

 1. Szkoła oferuje nauczanie w siedmiu kierunkach kształcenia.
 2. Kierunek kształcenia scharakteryzowany jest przez grupę 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (dwa - ściśle określone i trzeci wybierany przez ucznia).
 3. Wyboru kierunku kształcenia uczniowie dokonują na etapie naboru.
 4. W klasie pierwszej realizowane jest nauczanie przedmiotów w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym (w następnych latach wymiar godzinowy „rozszerzeń” jest zwiększony).
 5. Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mogą jeszcze dokonać zmiany profilu kształcenia, a tym samym rozszerzeń - których nauczanie rozpocznie się od klasy drugiej.(warunkiem jest spełnienie zobowiązania do wyrównania nauczania zrealizowanego już w klasie 1.)
 6. W każdej klasie obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach, także międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Pierwszy język obcy (angielski lub niemiecki) powinien być kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej, drugi język obcy (hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski lub angielski) nie musi być kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej.
 7. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
 8. W przypadku wyboru kierunku z rozszerzonym językiem angielskim (wymagana jest znajomość tego języka na poziomie III.1) liczba godzin języka angielskiego będzie wynosić odpowiednio 7, 5 i 7 godzin tygodniowo począwszy od klasy drugiej.

§ 3 Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021:

Kierunek

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

A

MENADŻERSKI

geografia i język angielski

oraz

informatyka lub matematyka

język polski

język obcy (do wyboru)

matematyka

geografia

B

POLITECHNICZNY

matematyka i informatyka

oraz

chemia lub fizyka

język polski

matematyka

fizyka lub chemia

język obcy (do wyboru)

C

BIOMEDYCZNY

biologia i chemia

oraz

matematyka lub język angielski

język polski

język obcy (do wyboru)

biologia

chemia

D

LINGWISTYCZNO - PSYCHOLOGICZNY

j. polski i j. angielski

oraz biologia

lub j. niemiecki

język polski

j. angielski

biologia

j. obcy (do wyboru)

E

SPOŁECZNO- PRAWNY

j. polski i historia

oraz

wos lub j. angielski

język .polski

język angielski

wos

historia

F

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

(Pod patronatem Jednostki Strzeleckiej 2051)

geografia i wos

oraz

historia lub język angielski + zajęcia proobronne

język polski

język obcy (do wyboru)

biologia, wos

G

PROZDROWOTNY

Geografia i wos

Oraz biologia

Lub j. angielski + program sportowy

j. polski

j. obcy (do wyboru)

biologia

wychowanie fizyczne

§ 4 Szkolna komisja rekrutacyjna.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

2) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,

3) sporządzenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

4) przeprowadzenie czynności i rozstrzygnięć postępowania uzupełniającego,

5) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 1. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły.

§ 5 Zasady rekrutacji

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200.
 2. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące wyniki:

1) 100 punktów – za egzamin ósmoklasisty

2) 100 punktów – za oceny z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia

 1. Punkty za egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:
 • W przypadku przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawionych w procentach

- z języka polskiego oraz z matematyki mnoży się przez o,35

- z języka obcego nowożytnego (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) mnoży się prze 0,3

- z jednego z przedmiotów punktowanych na poszczególny kierunek mnoży się przez 0,2

 1. Przy obliczaniu ilości punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się zasadę:

Ocena

Ilość punktów

celujący

18 punków

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów dla danego kierunku kształcenia oraz inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:
 • 72 punkty – z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, (do 18 punktów z każdego przedmiotu w przypadku oceny celującej )
 • 7 punktów – za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu.
 • do 18 punktów – za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w szczególności:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 1. b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 1. c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 1. d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 1. e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione pod lite-rami a) – d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 1. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia podstawówki w sposób następujący:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punkty;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- przyznaje się 30 punktów
 2. b) bardzo dobrym- przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym- przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym- przyznaje się 10 punktów
 5. e) dopuszczającym- przyznaje się 5 punktów.

3) wybranego spośród (w zależności od wybranego kierunku przedmioty punktowane) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

4) lub z jednego z przedmiotów (w zależności od wybranego kierunku przedmioty punktowane): biologii, chemii, fizyki i geografii , wychowanie fizyczne oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie  44zz ust. 2ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1,pkt 2 oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zdanego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany dany egzamin ósmoklasisty, oraz którego dotyczy zwolnienie.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie  44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów , o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punkty;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- przyznaje się 30 punktów
 2. b) bardzo dobrym- przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym- przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym- przyznaje się 10 punktów
 5. e) dopuszczającym- przyznaje się 5 punktów.

3) wybranego spośród (w zależności od wybranego kierunku przedmioty punktowane) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

7). O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.

8). Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerzone treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od ustalonych szczegółowych kryteriów przyjęć.

9). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, w pierwszej kolejności przyjmuje się tych z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowi, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10). Informacje na temat rekrutacji można uzyskać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.losedziszow.edu.pl oraz codziennie w godzinach od 700 – 1500 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem (17) 22 16 112.

§  6 Tryb odwoławczy

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Szkolna komisja rekrutacyjna.

 

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp, to  długofalowa strategia działań  ukierunkowanych na osiągnięcie przez absolwentów szkoły wdrożonych do realizacji standardów edukacyjnych .

W roku szkolnym 2004/05 wypracowano i wdrożono do realizacji Standardy Edukacyjne Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 
Absolwent naszej szkoły :

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 2. Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Potrafi komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.
 4. Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 5. Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki i wybrane teksty kultury, docenia potrzebę aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
 6. Rozumie potrzebę służby ojczyźnie, zna swoje miejsce i rolę w systemie obrony RP, zna podstawowe przepisy prawa.

W roku szkolnym 2010/2011 zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, poprzedzając merytorycznymi dyskusjami z przedstawicielami  wszystkich członków społeczności szkolnej,  zmodyfikował standardy edukacyjne absolwenta. Zadanie to wynikało miedzy innymi z potrzeby uaktualnienia wyżej cytowanej koncepcji pracy szkoły w związku z nową podstawą programową  oraz zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi, którym podlega współczesny człowiek..
 Standardy edukacyjne naszych absolwentów od roku szkolnego 2010/11:

Absolwent naszej szkoły:

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 2. Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Potrafi komunikować się, w co najmniej jednym języku obcym.
 4. Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 5. Zna wartość języka ojczystego i sprawnie się nim posługuje, jest świadomym odbiorcą kultury i sztuki.
 6. Rozumie nadrzędną wartość ojczyzny i ma poszanowanie dla tradycji i kultury narodu.
 7. Umiejętnie wykorzystuje narzędzia matematyki i technologii informacyjnej w życiu codziennym, świadomie i krytycznie ocenia zasoby Internetu.
Zadaniem szkoły jest tak organizować proces edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy, aby wszyscy uczniowie osiągnęli te standardy. Współrealizatorami ich osiągania są wszystkie podmioty współpracujące w szkole a więc uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor.

Aktualne standardy edukacyjne absolwenta  w formie kolorowej planszy zostały wyeksponowane na ścianie korytarza szkolnego.

Vor allem die beste Ausbildung!

Priester-Piotr-Skarga-Lyzeum in Sedziszow Malopolski

 

Die Schule befindet sich in einem attraktiven Gebäude, entfernt von dem städtischen Lärm und Menge anderer Schulen, mit guter Ausstattung und modernen Unterrichtsmethoden. Das ist die Schule in der jeder einzelne Schüler am wichtigsten ist.

 

PROGRAMM DER AUSBILDUNG

2012/2013

 

Klassenprofil

Erweiterte Schulfächer

Zusätzliche Schulfächer*

Weitere mögliche Studien

 

A

GESCHÄFTS PROFIL

 

Englisch

Mathematik

Erdkunde

 

Business English

 

Computergrafik

 

Einführung in den Journalismus

Innere Sicherheit

 

Biotechnologie

 

BWL, VWL, Logistik, Bankwesen, Außenhandel

 

B

POLYTECHNISCHES PROFIL

 

Mathematik

Physik

EDV

 

Informatik, Architektur, Luftfahrtstudien, Ingenieurwissenschaften

 

C

JOURNALISTISCHES PROFIL

 

Polnisch

Geschichte

Staatsbürgerkunde

 

Medien und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft

 

D

SOZIAL-JURISTISCHES PROFIL

 

Englisch

Erdkunde

Staatsbürgerkunde

 

Fremdsprachen , Europastudien, Soziologie , Pädagogik, Öffentliche Sicherheit Handelsrecht

E

TURISTISCHES PROFIL

Biologie

Erdkunde

Staatsbürgerkunde

Fremdenverkehr  Landwirtschaft, , Hotelindustrie, Architektur

 

F

MEDIZINISCHES PROFIL

 

Biologie

Chemie

Mathematik

 

Medizin, Pharmazie, Zahnmedizin, Molekularbiologie, Lebensmittelchemie

 

 

*Die Schüler wählen ein zusätzliches Schulfach von den obigen.  

* Die Schüler sind verpflichtet zwei Fremdsprachen von den unten genannten zu wählen: ENGLISCH, DEUTSCH, RUSSISCH, SPANISCH

 

·       Die Schule garantiert den Lernenden eine solide Vorbereitung auf die moderne Welt durch:

 • hohes Lernniveau, bestätigt durch sehr gute Ergebnisse bei  der  Abiturprüfung  und durch weitere Berufserfolge der Schüler
 • das reiche Angebot der Zusatzkurse, wie Business English etc.
 • Teilnahme an dem Programm von Cisco Entrepreneur  Institute und Erwarb der Fähigkeit eine eigene Firma zu gründen und zu führen
 • Teilnahme an dem Vorbereitungskurs  für  Unfallretter
 • Aktivität in dem Freiwilligendienst und Gruppenarbeit
 • Unterrichtsmethoden , die Schülers Lernautonomie,  Kreativität, Einfallsreichtum fördern
 • Teilnahme an Workshops und Vorträgen der  Lehrkräfte vieler Hochschulen wie: Universität Rzeszow, Polytechnische Hochschule in Rzeszow, Universität für Informationstechnologien und Management in Rzeszow, Jagiellonen-Universität und  Institut für Nationales Gedenken.

 

Die Schule  bietet auch die Möglichkeit der Interessenentwicklung durch Tätigkeit in:

 •  Musiktheater, das seit 4 Jahren sehr aktiv tätig ist (Aufführung  der Musikale: Das Phantom der Oper (2009) , Tanz der Vampire (2010), Der Glöckner von Notre-Dame (2011) Les Misérables (2012) )
 • Schulverein “Strzelec” (militärischer Grundkurs, Teilnahme an den Nationalfeiertagen, an den Feldlagern, Erlebnislagern mit vielen Sportaktivitäten, wie Klettern, Bergwandern mit Landkarte, Kompass u.s.w..)
 • Schulmedien:  Fernsehen TV  Pixelo und Schulzeitung  „LOkomitywa”
 • Schulklub logischer Spiele (Online-Spiele)
 • Interessante Schulausflüge, Sportlager (Schi, Schlittschuh, Radfahren, Wandern u.s.w.)
 • Freiwilligendienst  und soziale Arbeit für Caritasverband, Spenden
 • Teilnahme an den Aktionen von Amnesty International Polen

Comprehensive education at its finest!

 

Father Piotr Skarga Secondary School in Sedziszow Malopolski

 

The school is situated in a beautiful building far away from the bustle of the big city and concentration of other schools. It is also well equipped and offers qualified professionals who are rigorously trained in using modern method of teaching. Making students feel important is one of the major goals of the school.

 

PROGRAMME OF EDUCATION

2012/2013

Program of education

Advanced subjects

Additional subjects

Further studies

A

MANAGERIAL

English

Mathematics

Geography

Business English

 

Computer graphics

 

Journalism

 

Internal security

 

Biotechnology

Economy, marketing, logistics, banking, geology

B

POLYTECHNICAL

Mathematics

Physics

Computer science

Information technology, architecture, aviation, science studies,

C

JOURNALISM

Polish

History

Knowledge of society

European studies, Journalism, media

D

SOCIO-LEGAL

English

Geography

Sociology

Foreign language , Sociology, Pedagogy, Public Security, international business

E

TOURISM AND DENENCE

Biology

Geography

Sociology

Tourism, Hotel industry, Agribusiness, ecology, landscape architecture

F

Emergency medicine

Biology

Chemistry

Mathematics

Medicine, Dentistry, Pharmacy, Public Health, Cosmetology, emergency medicine

 

*Students choose one additional subject from above

* Students are required to choose  two from listed below foreign languages: ENGLISH, GERMAN, RUSSIAN, SPANISH

 

In addition the school  offers academically rigorous curriculum as well as extensive training in variety  of fields which are the essentials for  dealing with  modern world challenges. Some of them include:

 • high level of education, confirmed by excellent scores of the Matura exam (polish equivalent of the A-level exam) and also proved by achievements’ of graduates
 • opportunity to attend  Business English courses
 • opportunity to obtain the certificate of The CISCO Entrepreneur Institute confirming abilities to manage own company
 • opportunity to became certified Road Accident Rescuer
 • activities in the voluntary service and team work
 • using methods of teaching which develop student's creativity, independence and prompt thinking skill
 • participation in workshop and lectures prepared by faculty of universities: Technical University of Rzeszow, The University of Management and Information Technology of Rzeszow, Jagiellonian University, Cracow University of Economics, The Institute of National Remembrance.

 The school also offers diversity of clubs and students organizations  which help students  to  expend their interests and passions in:

 • High School Musical Theatre (performance of musicals: The Phantom of the Opera, Dance of the Vampires, The Hunchback of Notre Dame, Les Misérables)
 • cultural organization “Strzelec” (getting basic military training, participating in national holidays and organizing military camps which include a lot of different activities like for example claiming, working on map orientation e.t.c.)
 • school media: TV Pixelo and school newspaper „Lokomitywa”
 • School Club of Logical Games (online activity)
 • inner and outer country trips and sport camps (skis, ice rink, climbing, cycling)
 • volunteering and taking part in social activities like: collecting money for poor children, clothes, school equipment
 • participation in actions of Amnesty International Polska
 • cooperation with German school in Meldorf (near Hamburg)

 

Please contact our school office for any detail information you may need.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

W SĘDZISZOWSKIM LICEUM !!!!

Dyrekcja i  społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. serdecznie zapraszają rodziców i młodzież klas trzecich Gimnazjów wraz z opiekunami na Dzień Otwartych Drzwi w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

 

W dniu 22 marca 2013r. od godziny 9-tej będziemy czekać na wszystkich  Państwa  i zapewniamy:

 

Zwiedzanie obiektu szkolnego – sal lekcyjnych, hali widowiskowo-sportowej, biblioteki szkolnej.

 

Przekażemy zasady przyjęć do klas pierwszych, wzory podań
i foldery informacyjne.

 

Przekażemy ofertę edukacyjną szkoły na rok szkolny 2013/2014.

 

Zapoznamy uczniów z rodzajem zajęć pozalekcyjnych,
w których będą mogli uczestniczyć  w naszej szkole.

 

Udział w pokazie ciekawych doświadczeń z chemii i fizyki.

 

Udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu członków  Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

 

Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, członkami szkolnego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Licealnego Teatru Muzycznego i Szkolnej Telewizji  PIXelo,  redaktorami gazety szkolnej LOkomitywa.

 

Możliwość udziału w zabawach rekreacyjnych i turniejach sportowych oraz w pokazie i treningu akrobatycznym.

 

   Serdecznie zapraszamy!

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp – to najstarsza i największa szkoła ponadgimnazjalna w mieście, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością.

 Szkoła od 1945 roku zapewnia średnie wykształcenie i maturę młodym mieszkańcom miasteczka i okolicznych miejscowości. Jesienią 2015 roku obchodzono uroczystość Jubileuszową 70-lecia istnienia szkoły połączoną z aktem odsłonięcia popiersia Patrona Szkoły – Księdza Piotra Skargi.

            Decyzją Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. podczas uroczystości z okazji 534 Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego szkoła jako pierwsza jednostka oświatowa została uhonorowana tytułem Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej.

 Młodzież w sędziszowskim liceum - bezpiecznej i przyjaznej szkole, ma możliwość zdobywania wiedzy na wysokim poziomie, nabywania ważnych w dorosłym życiu umiejętności i rozwijania zainteresowań. Świadczą o tym sukcesy i osiągnięcia uczniów i absolwentów. Najważniejsze przykłady osiągnięć uczniów szkoły w ostatnich dwóch latach.

Sukcesy szkoły i jej uczniów, działalność edukacyjna

1. Egzaminy maturalne i kontynuacja :

 • Wysoka – od lat wyższa od średniej w kraju i województwie zdawalność egzaminów maturalnych.
 • Najwyższa w powiecie zdawalność egzaminów maturalnych w 2016 roku - 97%.
 • Wyższe o kilka a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych, od średnich wyników w liceach województwa i kraju średnie wyniki z niemal wszystkich przedmiotów maturalnych w 2016 roku - zdawanych na poziomie zarówno podstawowym ( j. polski, matematyka, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski) jak i rozszerzonym ( j. polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. włoski).
Matura pisemna - 2016 r. Kraj Województwo Powiat Szkoła
Zdawalność w % 85% 91% 90% 97%
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - ZAKRES PODSTAWOWY
j. polski 61 62 63 62,8
j. angielski 71 75 72 74,3
j. niemiecki 71 77 70 96,0
j. rosyjski 63 69 100 100,0
j. włoski 81 76 100 100,0
PRZEDMIOTY DODATKOWE - ZAKRES ROZSZERZONY - średnie wyniki w %
j. polski 62,0 63,0 64,0 70,8
biologia 40,0 42,0 28,0 44,2
chemia 41,0 40,0 29,0 44,4
fizyka 47,0 47,0 31,0 52,5
geografia 44,0 44,0 39,0 51,1
historia 45,0 43,0 31,0 51,7
wiedza o społeczeństwie 30,0 29,0 19,0 36,2
j. niemiecki 60,0 59,0 40,0 86,0
j. włoski 67,0 72,0 94,0 94,0

 • Najwyższe w powiecie w 2016 roku wyniki indywidualne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego, geografii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • Najlepszy wynik w Powiecie Ropczycko-Sedziszowskim w rankingu Liceów 2017 wg portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY – 37 miejsce w województwie
 • Wysoki odsetek absolwentów ( do 85%), którzy kontynuują naukę; najwięcej na studiach dziennych w znanych uczelniach: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytety: Ekonomiczny, Pedagogiczny, Jagielloński i Rolniczy w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny iUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Warszawska Szkoła Filmowa, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna.

2. Projekty:

 • Ogólnopolski Projekt „ Nie dla Niskiej Emisji”, czyli czy wiesz czym oddychasz? – za zajęcie 1-go miejsce w Polsce pozyskano albumy o tematyce przyrodniczej i przybory piśmiennicze oraz sprzęt multimedialny do pracowni chemicznej, który ułatwia przygotowywanie materiałów edukacyjnych na lekcje przedmiotów przyrodniczych. Nagrody zostały ufundowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Ogólnopolski Projekt „Dzień Przedsiębiorczości” – uczniowie klas pierwszych w ciągu jednego dnia poznają funkcjonowanie i środowisko pracy wybranych przez siebie firm, zakładów pracy, (np. apteki, odziały szpitalne, zakłady usługowe.
  • Szkolny Projekt „Patroni ulic Sędziszowa Małopolskiego” . Opracowanie strony internetowej umożliwiającej wirtualny spacer ulicami miasta i poznanie życiorysów ich patronów.

3. Konkursy i olimpiady:

 • XVIII Etap Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy Biblijnej – 2 miejsce w Polsce, w nagrodę wyjazd uczennicy do Rzymu.
 • Ogólnopolski Konkurs „Przeciągi literackie” – 1 miejsce w Polsce.
 • Ogólnopolski Konkurs Statystyczny – 4 miejsce w Polsce.
 • I Olimpiada Statystyczna – udział w zawodach centralnych.
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier – wysokie miejsca w województwie 5 uczniów.
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” – bardzo wysoki wynik i wyróżnienia dla 9 uczniów.
 • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – udział 5 uczniów.
 • Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO – udział 19 uczniów.
 • II etap XV Olimpiady Znajomości Afryki – udział ucznia
 • II etap XLI Olimpiady Geograficznej – udział ucznia.
 • II Etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – udział ucznia.
 • II Etap Olimpiady Języka Hiszpańskiego – udział ucznia.
 • XXV Olimpiada Teologii Katolickiej – udział 4 uczniów w etapie diecezjalnym.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej – 1 miejsce i wyróżnienia dla 2 uczniów.
 • III Podkarpacki Konkurs Edukacyjny „Mistrzowie Statystyki” – 1 miejsce w Finale Wojewódzkim.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Wojska górskie wczoraj i dziś. Narodowe siły rezerwowe – dziś i jutro” – 2 miejsce drużynowo.
 • Podkarpacka Olimpiada Energetyczna – udział 3 uczniów w Finale Wojewódzkim.
 • Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej – 1, 2 i 3 miejsce w kategorii MONODRAM.
 • Międzyszkolny Finał Edukacyjnej Gry Miejskiej w Krakowie „Rozgryź To” – 2 miejsce drużynowo.
 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Chrzest Polski – wpływ na państwo pierwszych Piastów” – w nagrodę wyjazd 3 uczniów do Brukseli.
 • I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora – ocalić od zapomnienia” – 1 i 3 miejsce.
 • XV Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji – 1 miejsce ucznia w etapie powiatowym.
 • Wysokie miejsca i nagrody dla uczniów w Powiatowych Konkursach m. in: Mistrz Ortografii, Konkurs Translatorski, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Kiedy myślę Ojczyzna, Turniej Recytatorski, „Zalajkuj zdrowie” w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”, Powiatowy Przegląd Pieśni Piosenki Religijnej.
 • Wysokie miejsca w zawodach sportowych w ramach powiatowej LICEALIADY.

4. Nagrody i stypendia:

 • Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia” – uczennica naszej szkoły jako jedyna przedstawicielka szkół z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uczestniczyła w wyjeździe do Brukseli ufundowanym przez Europosła Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga (2016), także w roku 2015 laureatką tej nagrody była inna uczennica naszej szkoły.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w szkole.
 • Stypendium w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego” – 14 uczniów w poprzednim roku korzystało z takiego wsparcia finansowego, w obecnym jest ich - ośmioro. Od początku jego realizacji w 2008 roku z tej pomocy skorzystało 60 uczniów szkoły ok. 4%.
 • Powiatowego Programu Wspierania Edukacji (dwoje uczniów pobierało roczne stypendium, siedmioro otrzymało nagrody rzeczowe a jedna uczennica nagrodę finansową w roku 2015/2016, a w 2016/2017 – troje nagrody rzeczowe a jedna uczennica nagrodę finansową).

5. Współpraca z wyższymi uczelniami:

 • Szkoła systematycznie współpracuje z wyższymi uczelniami. Współpraca ta wynika z podpisanych umów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczniowie uczestniczą w projekcie „Kariera Inżyniera” realizowanym przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, w seminariach na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej „Wybrane problemy chemii”, w warsztatach z dziedziny prawa i dziennikarstwa w WSiZ , w Rzeszowskim Salonie Maturzystów, w Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Dwie spośród klas zostały objęte patronatem zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: W klasie „Bezpieczeństwo wewnętrzne” pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej oraz klasie „Dziennikarsko-prawnej” pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowane były dodatkowe zajęcia, wykłady i konkursy tematyczne.Dla zainteresowanych uczniów organizowane są wyjazdy do Instytutu Chemii UJ na „Spotkania z ciekawą chemią”.

6. Współpraca międzynarodowa:

 • Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Współpraca ze szkołami średnimi z Meldorf i Bielefeld ( 3 spotkania w Niemczech i 3 spotkania w Polsce), pozyskanie na ten cel środków finansowych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
 • Projekt ERASMUS+CITY BOUND EUROPE, w sierpniu 2015 czworo uczniów z opiekunem skorzystało z wakacyjnego wyjazdu finansowanego przez FRSE Fahrten- Ferne-Abenteuer
 •  „Kulinarne Cuda Europy” COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół – zakończony w 2015 roku projekt ze szkołami z Belgii, Turcji, Litwy i Portugalii (wyjazdy młodzieży do ww krajów i zorganizowanie pobytu dla gości z tych państw u nas).
 •  Projekt „Enter Your Future” we współpracy z organizacją studencką AIESEC, umożliwiający młodzieży poznanie kultury, geografii, problemów społecznych i ekonomicznych oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim podczas zajęć ze studentami-wolontariuszami z różnych krajów ( Chin, Indonezji, Tajwanu, Indii, Brazylii i SriLanki).
 • Program Wymiany Międzykulturowej z Organizacją American Fields Service AFS – uczniowie z Niemiec , Włoch i Meksyku (w 2015) oraz z Włoch i USA (w 2016) pobierali lub kontynuują naukę w naszej szkole, na wymianie trymestralnej, semestralnej lub rocznej. Dotychczas w tym programie w naszej szkole wzięło udział 9 uczniów.
 • Międzynarodowy Projekt realizowany przez Erasmus+ (w 2015) we włoskim Fobello koło Mediolanu – na temat mediów społecznościowych, w którym wśród uczniów z Włoch, Rumunii, Portugalii, Holandii i Węgier uczestniczyła uczennica naszej szkoły.
 • Polsko-niemieckie warsztaty filmowo-fotograficzne zorganizowane przez Fundację im. ks. Siemaszki w Krakowie z dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na temat 70 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz- Birkenau, w których brało udział pięcioro uczniów naszej szkoły ( 2015).

7. Organizowanie konkursów:

 • Powiatowy Konkurs w Dniu Języków Obcych „Mistrz Ortografii” – przygotowanie i przeprowadzenie dyktanda z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 • Sejmiki Naukowe o tematyce ekologicznej połączone z konkursami dla uczniów gimnazjów na temat „Wygraj z cukrzycą” i „Nie dla niskiej emisji” ( w 2015) i „Stop dopalaczom” (w 2016).

Działalność wychowawcza

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Należą do nich między innymi:

 • Kształtowanie postawy patriotycznej – szeroko pojęta działalność ZS STRZELEC – udział w uroczystościach na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju a nawet za granicą (wyjazdy na Ukrainę). Zapewnianie bezpieczeństwa podczas różnych uroczystości np. akcja „Znicz”, „Powiatowe Majówki Młodych JPII”, podczas organizacji Spartakiady Pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Szkolenie dla „orląt” czy pokaz technik interwencji w sytuacjach zagrożenia.
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych – przygotowanie i wystawienie przez Licealny Teatr Muzyczny w MGOK w Sędziszowie Młp kolejnych musicali „Piękna i Bestia” (w 2015) oraz „Alicja w krainie czarów”.
 • Działalność charytatywna i wolontariat – systematyczne spotkania z pensjonariuszami Zakładu Opieki Paliatywnej w Sędziszowie Młp., które uczą młodych ludzi wrażliwości na drugiego człowieka, oswajają z niepełnosprawnością, chorobą często nieuleczalną. Kształtują właściwe relacje międzyludzkie oparte na szacunku, tolerancji, zaufaniu i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 • Wolontariat międzynarodowy – absolwentka Liceum z 2016 roku wyjechała na całoroczny wolontariat (EVS – European Voluntary Service ) do Włoch do miejscowości Basano del Grappa w pobliżu Wenecji, gdzie będzie uczyć się języka włoskiego i zdobywać doświadczenie w organizacji Adelante Societa Cooperativa Sociale działającej w sektorze animacji i edukacji pozaformalnej. Również uczennica i dwoje absolwentów wspierają działania AFS poprzez opiekę nad zagranicznymi uczniami , którzy przyjechali na wymianę do Polski.
 • Działalność Szkolnego Koła CARITAS – włączanie się w organizowane cyklicznie przez Caritas Polska akcje, m. in. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, kwesta na cmentarzu parafialnym na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, zbiórka nakrętek plastikowych i zużytych baterii, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych oraz potrzebującym ludziom w najbliższej okolicy - swoim rówieśnikom, chorym, niepełnosprawnym, starszym i ubogim. Wspieranie przez zbiórkę środków pieniężnych Ogólnopolskich Akcji „Góra Grosza”, „Szkoło pomóż i Ty”, „Wyślij pączka do Afryki”, „Kilogramówki dla Kenii”, „Woda dla Afryki”. Przygotowanie stroików i ozdób świątecznych na II Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy i przekazanie ich na rzecz Fundacji ProAlia.
 • Ogólnopolska Akcja „Szlachetna Paczka”. Zorganizowanie sztabu i magazynu Szlachetnej Paczki Rejonu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Liceum i koordynowanie całorocznych działań w tym zakresie (przeprowadzanie wywiadów, tworzenie „bazy rodzin potrzebujących”). Przygotowanie przez społeczność szkoły paczki dla wybranej rodziny.
 • Przygotowanie do odpowiedzialności obywatelskiej i prawnej poprzez spotkania m. in. z przedstawicielami policji na tematy „Odpowiedzialność karna osób dorosłych”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich i konsekwencja zachowań agresywnych”, „Czy w sądzie może być sprawiedliwie?”, „Stalking jako nowy czyn zabroniony w kodeksie karnym”, „Bezpieczeństwo w Internecie – najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni”.
 • Działania promujące czytelnictwo i praca biblioteki szkolnej – realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, pozyskanie na ten cel 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, organizowanie gier biblioteczno-szkolnych, wystaw, konkursów m. in. o Patronie Szkoły, na recenzję książki. Zorganizowanie Narodowego Czytania „Lalki” (2015) oraz „Quo vadis” (2016) w szkole i we współpracy z Burmistrzem Sędziszowa Młp. i Biblioteką Pedagogiczną przed Urzędem Miejskim dla społeczności lokalnej, pozyskanie od Prezydenta RP za udział w tej akcji egzemplarza książki „Quo vadis” z dedykacją pary prezydenckiej. Udział w Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – przemarsz do Rynku w Sędziszowie Młp. , happening przed ratuszem miejskim oraz piknik z książką przed budynkiem szkoły. Rozpowszechnienie wśród uczniów akcji BOOKCROSSING.
 • Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Młodzi głosują” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie poznają zasady i znaczenie obywateli w wyborach demokratycznych, ordynacje wyborcze i uprawnienia parlamentarzystów. W październiku 2015 roku w szkole, przy 79% frekwencji uczniów przeprowadzono wybory parlamentarne. Bardzo wysoka frekwencja pokazała, że problem bierności wyborczej i brak zainteresowania życiem publicznym nie dotyczy naszej młodzieży.
 • Udział w Międzynarodowej Akcji - Maraton Pisania Listów organizowanej przez AMNESTY INTERNATIONAL. Akcja odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). W naszej szkole od 5 do 12 grudnia 2016 roku uczniowie napisali ok. 150 listów dla 12 wybranych przez organizację więźniów z całego świata, których prawa są łamane.
 • Uczenie dbałości o własne zdrowie – organizowanie dnia honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Wampiriada” – 2015 i 2016. Realizacja innowacji pedagogicznej „Uczymy się ratować życie”. Realizacja programów – „Zdrowy styl życia”, „Znamię? Znam je” – profilaktyka czerniaka złośliwego skóry, „Podstępne WZW – profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby”, Anoreksja i bulimia”, „Cukrzyca”.
 • Integracja zespołów klasowych m. in. poprzez organizowanie spotkań mikołajkowych, wigilijnych, wyjazdów do kina , na lodowisko, na narty, na kręgle, wycieczek turystycznych krajowych (np. do Zakopanego, Krakowa, Szczawnicy, Czorsztyna, Zamościa) i zagranicznych (np. do Bratysławy i Wiednia, Pragi),
 • Systematyczne podnoszenie frekwencji uczniów na lekcjach w ramach realizacji programu Szkoła bez wagarów”.
 • Preorientacja zawodowa - wyjazdy do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zajęcia tematyczne, dotyczące przygotowania do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły oraz wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Organizacja zajęć w szkole z doradztwa zawodowego. Ankieta dotycząca planów na przyszłość prowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ciekawe lekcje –

„Jak prowadzić własny biznes?”, „Tajemnice sukcesu najbogatszych ludzi na świecie. „Jak zwykli judzie dorobili się niezwykłych fortun?”,

 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Działalność profilaktyczna

 Praca profilaktyczna w szkole sprowadza się do podejmowania działań i środków mających na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Należą do nich;

 1. Warsztaty i zajęcia dla uczniów prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach
 2. Spotkania z przedstawicielami policji – zapoznanie uczniów z zagrożeniami zwianymi z przestępczością nieletnich i dorosłych, niewłaściwym korzystaniem z Internetu, konsekwencją zachowań agresywnych, stosowaniem używek.

 1. Warsztaty profilaktyczne:
 • „Profilaktyka uzależnień” – uzależnienia behawioralne, alkoholizm, dopalacze, narkomania.
 • „Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi”.
 • „Zdrowienie we wspólnocie AA” – profilaktyka przedstawicieli AA.
 • „Profilaktyka w zakresie uzależnień”.

 Koszty związane z organizacją tych warsztatów, podobnie jak nagrody na coroczny konkurs szkolny o tematyce antyalkoholowej pokrywane są z funduszu Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Programy profilaktyczne:

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,
 • „Wybierz życie pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy.

Programy organizowane są przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w Ropczycach i mają na celu ukazanie uczniom szkodliwego wpływu narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych środków psychoaktywnych na zdrowie i życie człowieka oraz pokazanie aktywnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego, a także nauczenie młodych ludzi skutecznych metod obrony przed naciskiem otoczenia. Dzięki poruszanym treściom uczniowie mogli lepiej poznać przyczyny sięgania po środki odurzające oraz skuteczne sposoby walki z problemami wieku dojrzewania.

Monografia

Liceum Ogólnokszta?c?ce im. ks. Piotra Skargi   in  Sedziszow Ma?opolski  

I M P R E S S U M

Liceum Ogólnokszta?c?ce im. ks. Piotra Skargi   in  Sedziszow Ma?opolski  / POLEN
(allgemeinbildendes  Lyzeum – dreijährige Oberschule mit Abitur – Schüler im Alter: 16-19)

Fabryczna-Str. 4
PL 39-120 Sedziszow Mlp.
Tel. :0048-17-2216-112
Fax: 0048-17-2216-112
E-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

K U R Z P O R T R A I T

·        Schulleiterin: Mag. Ing. L. Doroba

·        Stellvertreterin: Mag. H. Szela

·        Fremdsprachen: Englisch, Deutsch, Russisch

·        Pflichtunterricht: Polnisch (Muttersprache), 2 Fremdsprachen, Geschichte, Staatsbürgerkunde, Erdkunde, Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie, Abwehrausbildung, körperliche Erziehung

·        Besonderheiten:

Eine Klasse mit verstärktem Englischunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Deutschunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Mathematik- und Informatikunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Biologie- und Chemieunterricht
Eine Klasse mit verstärktem Erdkunde- und Sportunterricht

·        Angebote:

Sport-AG (Fußball, Handball, Basketball, Leichtathletik)
Musikband
Fremdsprachenkurse

Euro-Point -Verein
(Ausflüge,  Projekte, Ausstellungen)

Unsere Schule bereitet einen Schüleraustausch mit  Oberschulen in Spanien, Rumänien und Bulgarien vor. Wir sind offen für jeden Vorschlag der Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten: Naturwissenschaften, Fremdsrachen, Sport, Kunst und u.ä.  

*****

·        Schulgeschichte:

Unsere Schule existiert seit 1945.  Seit 1949 ist sie das staatliche allgemeinbildende Lyzeum in Sedziszow Mlp. Am Anfang bestand sie aus 4 Klassenzimmern, einer Sporthalle und Bibliothek. Im Laufe der Zeit wurde die Schule erbaut. Am 4. Juni 1991 bekam die Schule dank dem Schulleiter Zygmunt Wiciejowski ihren Namen:  Piotr Skarga - Lyzeum. Das Fest  von Piotr Skarga wird jedes Jahr  mit  Abschlussfeier der Abiturienten gefeiert.
 Am 14.10.1995 wurde der 50. Jahrestag  der Schule gefeiert. In den Jahren 2001-2002 entstand neben dem Schulgebäude  die moderne Sporthalle, wo jetzt sehr  viele Sportmeisterschaften und kulturelle Veranstaltungen  stattfinden. Regelmäßig finden auch Treffen der Absolventen statt.  Die Schule arbeitet mit verschiedenen Kulturzentren zusammen.  Seit  2001 wird die Schulzeitung „Lokomitywa” herausgegeben,  wo die Schüler Interviews und Artikel über aktuelle Ereignisse verfassen.

Liceum im. Ks. Piotra Skargi in Sedziszow Malopolski

 

 

 

S U M M A R Y

 

The Priest Piotr Skarga secondary school in Sedziszow Malopolski / POLAND

(three-year secondary school – ended in A2 level exam (Matura)  – students aged:       16 – 19)

 

 

5,Fabryczna St,

39 – 120, Sedziszow Mlp,

Poland

Tel.: 0048 – 17 – 2216 – 112

Fax: 0048 – 17 – 2216 – 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

THE DESCRIPTION OF SCHOOL

 

 • Head teacher – MSc Lucyna Doroba

 

 • Vice-head teacher – MA Halina Szela

 

 • School staff: 34 teachers, librarian,educational psychologist, dentist,hygienist and non-pedagogical service,

 

 • Language taught: English, German, Russian;

 

·        Subjects: Polish (mother tongue), 2 foreign languages, mathematics, physics, biology, chemistry, geography, history, information technology, knowledge of society, defensive education, physical education,

 

·        In our school work 16 departaments where study about 500 students. They come form Sedziszow Mlp., Ropczyce and surrounding villages;

                       Types of classes:

-         a class with English as the major subject,

-         a class with German as the major subject,

-         a class with mathematics and information technology as the major subjects,

-         a class with biology and chemistry as the major subjects,

-         a sport class,

 

 • equipment:

 

§         modern sports hall

 

§         gym

 

§         library

 

§         reading room

 

§         multimedia room

 

§         computer classroom

 

§         dentist’s and hygienist’s surgery

 

§         administration rooms

 

 • extra – curricular activities:

 

q         sport club (football, handball, basketball, athletics),

 

q         music band

 

q         courses in foreign languages

 

q         Euro-Point Club (trips, projects, exhibitions)

 

 

Our school has still continued traditions since 1945 – the year when the school started existing at J. Daniel’s, J. Doroba’s and W. Bialka’s suggestion.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Andrzej Fortuna

1a

Katarzyna Bokota

1b

Izabela Dziedzic

1c

Joanna Ziobro

1d

Marta Hess

1e

Halina Przybek

1f

Dorota Pyrc

1g

Dorota Drozdowska

1h

Ewa Stręk

1i

Renata Opiela

2a

Agata Perlik

2b

Barbara Głód

2c

Agata Iskrzycka

2d

Anna Sitko

3a

Agnieszka Walewska

3b

Tomasz Ochab

3c

Dzik Teresa

3d

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 1. Przewodniczący – Teresa Dzik
 2. Zastępca przewodniczącego – Agata Iskrzycka
 3. Skarbnik – Katarzyna Bokota

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 1. Przewodniczący – Halina Przybek
 2. Członek – Dorota Pyrc