kredyty bez bik

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi

w Sędziszowie Młp. na rok szkolny 2017/2018.

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 587).

 2. Zarządzenia nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klasa I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim.

§ 1 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

Lp

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

Rodzaj czynności

1

8.05 – 9.06. 2017r.

1 – 4.08.

2017r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie,

 • karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,

 • wyciąg aktu urodzenia,

 • kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu lub innymi schorzeniami.

2

8.05 – 27.06. 2017r.

1 – 22.08.

2017r.

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyjęcia do szkoły

3

23 – 27.06. 2017r.

do godz.1500

-----------

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4

30.06. 2017r.

do godz. 1000

23.08. 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5

30.06 – 5. 07.

2017r.

23 – 25.08. 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

6

7.07. 2017r.

do godz. 1000

28.08. 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

7

7.07. 2017r.

28.08. 2017r.

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

§ 2 Założenia oferty szkolnej:

 1. Szkoła oferuje nauczanie w sześciu kierunkach kształcenia.

 2. Kierunek kształcenia scharakteryzowany jest przez grupę 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (dwa - ściśle określone i trzeci wybierany przez ucznia).

 3. Wyboru kierunku kształcenia uczniowie dokonują na etapie naboru.

 4. W klasie pierwszej realizowane jest nauczanie przedmiotów tylko w zakresie podstawowym.

 5. Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mogą jeszcze dokonać zmiany kierunku kształcenia, a tym samym rozszerzeń - których nauczanie rozpocznie się od klasy drugiej.

 6. W klasie drugiej rozpocznie się nauczanie przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo (w klasach o rozszerzeniach ścisłych) i przyroda (w klasie o rozszerzeniu humanistycznym).

 7. W każdej klasie obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach, także międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Pierwszy język obcy (angielski lub niemiecki) powinien być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, drugi język obcy (hiszpański, rosyjski, niemiecki lub angielski) nie musi być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum.

 8. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

 9. W przypadku wyboru kierunku z rozszerzonym językiem angielskim (wymagana jest znajomość tego języka na poziomie III.1) liczba godzin języka angielskiego będzie wynosić 7 godzin tygodniowo począwszy od klasy drugiej.

§ 3 Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018:

Proponowane

oddziały

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

A

MENADŻERSKI

matematyka i geografia

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

geografia

B

POLITECHNICZNY

matematyka i fizyka

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

C

RATOWNICZO-MEDYCZNY

biologia i chemia

oraz

matematyka lub język angielski

język polski

język obcy

biologia

chemia

D

LINGWISTYCZNY

język polski

i język angielski

oraz

wos lub język niemiecki

język polski

język angielski

język niemiecki

wos

E

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

geografia i biologia

oraz

wos lub język angielski

język polski

język angielski

geografia lub biologia

wos

F

PRAWNY

geografia i język angielski

oraz

wos lub historia

język polski

język angielski

historia lub wos

geografia

§ 4 Szkolna komisja rekrutacyjna.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

2) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwali

fikowanych na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,

3) sporządzenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

do szkoły,

4) przeprowadzenie czynności i rozstrzygnięć postępowania uzupełniającego,

5) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego.

3. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły.

§ 5 Zasady rekrutacji

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200.

 2. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące wyniki:

1) 100 punktów – za egzamin gimnazjalny

2) 100 punktów za oceny z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia

 1. Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:

 1. wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

 1. Przy obliczaniu ilości punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się zasadę:

Ocena

Ilość punktów

celujący

18 punków

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów dla danego kierunku kształcenia oraz inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:

 1. 72 punkty – z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum, (do 18 punktów z każdego przedmiotu w przypadku oceny celującej )

 2. 7 punktów – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

 3. 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu.

 4. do 18 punktów – za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum w szczególności:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione pod lite-

rami a) – d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 1. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów;

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów;

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.

 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od ustalonych szczegółowych kryteriów przyjęć.

 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, w pierwszej kolejności przyjmuje się tych z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowi, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 4. Informacje na temat rekrutacji można uzyskać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.losedziszow.edu.pl oraz codziennie w godzinach od 700 – 1500 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem (17) 22 16 112.

§ 6 Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Szkolna komisja rekrutacyjna.

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 

rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

Rodzaj czynności

8.05 – 9.06. 2017r.

1 – 4.08. 2017r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie,

 • karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,

 • wyciąg aktu urodzenia,

 • kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu lub innymi schorzeniami.

8.05 – 27.06. 2017r.

1 – 22.08. 2017r.

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyjęcia do szkoły

23 – 27.06. 2017r.

do godz. 1500

-----------

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

30.06. 2017r.

do godz. 1000

23.08. 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

30.06 – 5. 07. 2017r..

23 – 25.08. 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

7.07. 2017r.

do godz. 1000

28.08. 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

7.07. 2017r.

28.08. 2017r.

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Założenia oferty szkolnej

 1. Szkoła oferuje nauczanie w sześciu kierunkach kształcenia.

 2. Kierunek kształcenia scharakteryzowany jest przez grupę 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (dwa - ściśle określone i trzeci wybierany przez ucznia).

 3. Wyboru kierunku kształcenia uczniowie dokonują na etapie naboru.

 4. W klasie pierwszej realizowane jest nauczanie przedmiotów tylko w zakresie podstawowym.

 5. Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mogą jeszcze dokonać zmiany kierunku kształcenia, a tym samym rozszerzeń - których nauczanie rozpocznie się od klasy drugiej.

 6. W klasie drugiej rozpocznie się nauczanie przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo (w klasach o rozszerzeniach ścisłych) i przyroda ( w klasie o rozszerzeniu humanistycznym).

 7. W każdej klasie obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych.

 8. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach, także - międzyooddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Pierwszy język obcy (angielski lub niemiecki) powinien być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, drugi język obcy ( hiszpański, rosyjski, niemiecki lub angielski ) nie musi być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

 9. W przypadku wyboru kierunku z rozszerzonym językiem angielskim (wymagana jest znajomość tego języka na poziomie III.1) liczba godzin języka angielskiego będzie wynosić 7 godzin tygodniowo począwszy od klasy drugiej.

Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018

Kierunek

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

A

MENADŻERSKI

matematyka i geografia

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

geografia

B

POLITECHNICZNY

matematyka i fizyka

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

C

RATOWNICZO-MEDYCZNY

biologia i chemia

oraz

matematyka lub język angielski

język polski

język obcy

biologia

chemia

D

LINGWISTYCZNY

język polski i język angielski

oraz

wos lub język niemiecki

język polski

język angielski

język niemiecki

wos

E

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

geografia i biologia

oraz

wos lub język angielski

język polski

język angielski

geografia lub biologia

wos

F

PRAWNY

geografia i język angielski

oraz

wos lub historia

język polski

język angielski

historia lub wos

geografia

Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów spośród 200 możliwych do zdobycia:

 1. Za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum do 100 punktów.

 2. Z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum do 72 punktów liczonych wg zasady:

Ocena

Ilość punktów

celujący

18 punków

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.

4. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – do 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu – 3 punkty.

6. Informacje na temat rekrutacji można uzyskać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.losedziszow.edu.pl oraz codziennie w godzinach od 700 – 1500 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 17 22 16 112. 

 

Adres:

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

39-120 Sędziszów Młp.
ul. Fabryczna 5
 

tel./fax.: +48 17  22 16 112, +48 17 22 16 704
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


http:// www.losedziszow.edu.pl
http://facebook.com/LoSedziszow


Wpółrzędne geograficzne:
GPS: 50?4'14.595"N, 21?41'22.065"E
GPS: 50.0707?N, 21.6894?E
1992: 692393, 248293

 

Godziny pracy:

Sekrateriat i zajęcia dydaktyczne od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00
Hala Widowiskowo-sportowa
od poniedziałku do niedzieli:  7:00 - 22:00 (zgodnie z harmonogramenm zajeć dydaktycznych i wynajmu)
Kontakt w sprawie wynajmu hali:  +48 17  22 16 112