kredyty bez bik
W ramach realizacji ?WIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSI?BIORCZO?CI uczniowie Liceum Ogólnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. brali udzia? w projekcie „OTWARTA FIRMA” – „Biznes przy tablicy”. Projekt realizowany przez Fundacj? M?odzie?owej Przedsi?biorczo?ci ma wzbogaca? ofert? edukacyjn? szko?y i przygotowa? uczniów do ?wiadomego wyboru dalszej ?cie?ki edukacyjnej i zawodowej.

CEL PROJEKTU:
  • Wdra?anie uczniów naszej szko?y do aktywnego i ?wiadomego uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym i gospodarczym
  • Zapoznanie uczniów z skutecznymi i niezawodnymi sposobami redukcji poziomu stresu w ró?nych sytuacjach spo?ecznych
  • Doskonalenie umiej?tno?ci radzenia sobie ze stresem w ró?nych sytuacjach ?yciowych i spo?ecznych

CEL PROJEKTU:
  • Wdra?anie uczniów naszej szko?y do aktywnego i ?wiadomego uczestnictwa w ?yciu gospodarczym kraju oraz Unii Europejskiej poprzez przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ?cie?ki kszta?cenia i wyboru zawodu.
  • Doskonalenie umiej?tno?ci korzystania z ró?nych ?róde? informacji, aby aktywnie rozwija? zainteresowania rynkiem pracy.
  • Dokonanie analizy zainteresowa? i predyspozycji ucznia do wyboru dalszej ?cie?ki kszta?cenia i wyboru zawodu w przysz?o?ci.

Od 16 do 22 listopada 2009 w ramach obchodów ?WIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSI?BIORCZO?CI realizowanego w ramach projektu „OTWARTA FIRMA” w dniach 16 – 22 listopada w naszej szkole uczniowie klasy 3 a organizuj? projekt „Kolorowy zawrót g?owy”.