kredyty bez bik

       Ju? po raz si?dmy Liceum Og?lnokszta?c?ce im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. by?o organizatorem Powiatowego Konkursu Ekologicznego, skierowanego do uczni?w szk?? ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

     Konkursowi od pocz?tku powstania przy?wieca?y cele zwi?zane przede wszystkim ze wspieraniem kreatywno?ci i aktywno?ci tw?rczej uczni?w w dziedzinie popularyzacji tre?ci ekologicznych i prozdrowotnych oraz integracja ?rodowiska edukacyjnego powiatu.

W tym roku organizatorzy  za temat przewodni konkursu wybrali zagadnienia zwi?zane ze zdrowym stylem ?ycia. Zadaniem uczni?w by?o przygotowanie kr?tkiego kilkuminutowego filmu, w kt?rym nale?a?o przedstawi? w jaki spos?b mo?na  dba? o swoje zdrowie. Podj?cie takiej tematyki konkursu by?o zwi?zane  r?wnie? z faktem, ?e Liceum w S?dziszowie podejmuje wiele r??norodnych zada? zmierzaj?cych do uzyskania certyfikatu Szko?y Promuj?cej Zdrowie.

         Podsumowanie konkursu odby?o si? w dniu 01.12.20010r. w budynku Liceum w S?dziszowie M?p. Przyby?ych na spotkanie uczni?w wraz z opiekunami  przywita?a wicedyrektor Pani Halina Szela, kt?ra podsumowa?a tegoroczna edycj? konkursu. Zaznaczy?a r?wnie?, ?e komisja konkursowa oceniaj?ca nades?ane prace mia?a trudne zadanie zwi?zane z wy?onieniem zwyci?zc?w, poniewa? wszystkie nades?ane prace spe?nia?y wymagania okre?lone w regulaminie konkursu, cechowa?y si? profesjonalizmem wykonania i du?? pomys?owo?ci?. Uczniowie w nades?anych filmach najwi?ksz? uwag? zwr?cili na aspekty zdrowego stylu ?ycia zwi?zane z w?a?ciwym od?ywianiem si?, znaczeniem aktywno?ci fizycznej, unikaniem na?og?w palenia papieros?w i spo?ywania alkoholu.

   Komisja konkursowa przyzna?a nast?puj?ce nagrody:

I miejsce – Alicja Dryga?, Ma?gorzata ?wi?to?, Marta Ska?uba z Liceum Og?lnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p.

II miejsce – Adrian Bana?, Monika Kukla, Aleksandra Zapa? z Liceum  Og?lnokszta?c?cego im. Tadeusza Ko?ciuszki w Ropczycach

III miejsce – Kamil Filipek, Krystian Mazur z Zespo?u Szk?? Agro-Technicznych w Ropczycach

Wyr??nienie – Magdalena Gruszka i Gabriela Nied?wied? z Liceum Og?lnokszta?c?cego im ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p.  

Wszystkie zwyci?skie filmy zosta?y zaprezentowane na zako?czenie spotkania.

   Zwyci?zcy i wyr??nieni otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi??kowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe-Wydzia? Rolnictwa, Le?nictwa i Ochrony ?rodowiska, kt?re jak co roku obj??o swoim patronatem konkurs.

                                                                                           Organizatorzy konkursu:

Iwona Flis – nauczyciel geografii

Anna Mar? – nauczyciel biologii

Grzegorz Pach – nauczyciel chemii