kredyty bez bik

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 71

Statut szkoły jest dostępny dla zainteresowanych w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 72

Szkoła posługuje się małą i dużą pieczęcią okrągłą z napisem:

 1. Pieczęć mała – Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 2. Pieczęć duża – Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

 

§ 73

Szkoła używa pieczątki podłużnej o treści: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Małopolski tel./fax 2216112 Regon 690691060 NIP 8181353449.

§ 74

Nazwa szkoły umieszczona jest na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę.

§ 75

 1. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny. Uroczystości szkolne (obchody świąt narodowych, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Święto Patrona, inne doniosłe uroczystości) rozpoczynają się hymnem państwowym w obecności pocztu ze sztandarem szkoły. Niektóre z nich poprzedza Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.
 2. Obchody Dnia Patrona Szkoły połączone są z uroczystością Święta Edukacji Narodowej i odbywają się w tym samym dniu.
 3. Jest to jednocześnie dzień przyjęcia w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. W tym dniu składają oni na sztandar szkolny w obecności dyrektora, grona profesorskiego, rodziców i uczniów starszych klas uroczyste ślubowanie:

My uczniowie klas pierwszych – rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. – stajemy przed sztandarem szkoły i w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rodziców uroczyście ślubujemy strzec honoru ucznia szkoły, uczyć się pilnie i osiągać coraz lepsze wyniki, by w przyszłości służyć swej Ojczyźnie – Rzeczpospolitej Polskiej.

Ślubujemy!

Mając w pamięci postać patrona szkoły, wielkiego patrioty – ks. Piotra Skargi, świadomi więzi z wybitnymi wychowankami tej szkoły, niegdyś uczniami jak my, później uczonymi, artystami, ludźmi rzetelnej pracy – ślubujemy rozwijać w sobie postawę obywatelską, aktywność społeczną i dobro innych stawiać ponad własne.

Ślubujemy!

Pamiętając też o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się codzienny trud nauczycieli i rodziców, ślubujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania. Niech naszej młodości przyświeca hasło, które czytamy na tym sztandarze:

„Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”!

Ślubujemy!

§ 76

Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 77

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 78

1.Zmiany (nowelizacja) w statucie mogą być wprowadzone na wniosek:

1)organów szkoły,

2)organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna.

3.O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015 r. przyjęto do stosowania od 1 września 2015 roku.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Wewnątrzszkolny system oceniania

Ocenianie

§ 62

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

4)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

6)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

7)wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

8)wybór dalszego kierunku kształcenia.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w statucie szkoły,

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w szkole,

6)ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 63

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o zasadach oceniania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania przedstawionych szczegółowo w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które opisane są w przedmiotowych systemach oceniania.

3.Nauczyciel przedmiotu przekazuje uczniom informacje zawarte w ust. 1 w formie ustnej i dokumentuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

4.Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie ustnej i dokumentuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

 1. Wychowawca przekazuje rodzicom ogólne informacje dotyczące ust. 1 i 2 ustnie w czasie pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym, wskazuje możliwość dostępu do tych informacji i dokumentuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

6.Przedmiotowe Systemy Oceniania ze wszystkich przedmiotów są dostępne w każdej pracowni przedmiotowej, w bibliotece szkoły oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

7.Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust 1, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się , wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 64

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

Ocena (słownie)

Ocena (cyfrą)

Skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

2.Oceny cząstkowe nauczyciele zapisują cyfrą lub używają skrótu literowego, odnotowując jednocześnie datę wystawienia oceny.

3.Oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) zapisywane są w pełnym brzmieniu:

1)ocena 6 – celujący

2)ocena 5 – bardzo dobry

3)ocena 4 – dobry

4)ocena 3 – dostateczny

5)ocena 2 – dopuszczający

6)ocena 1 – niedostateczny

4.Oceny wymienione w ust. 3 od pkt1 do pkt5 – to oceny pozytywne, a ocena opisana w ust. 3 pkt 6 jest oceną negatywną.

5.W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się stosowanie następujących dodatkowych oznaczeń:

1)„np” dla oznaczenia zgłoszonego przez ucznia nieprzygotowania,

2)„O” dla oznaczenia nieobecności ucznia na zajęciach lub na sprawdzianie wiadomości (kartkówce lub zapowiedzianej pracy kontrolnej); po zaliczeniu sprawdzianu przez ucznia, w miejsce uprzednio oznaczone wpisywana jest ocena,

3)„bz” dla oznaczenia braku zeszytu,

4)„bzd” dla oznaczenia braku zadania,

5)„ukośnik” (/) dla oznaczenia poprawienia przez ucznia oceny (np. 4/5 oznacza, iż uczeń poprawił ocenę dobrą na bardzo dobrą),

6)„+” (nie towarzyszący ocenie) dla oznaczenia aktywnego udziału ucznia w lekcji,

7)„zw” wpisujemy do dziennika lekcyjnego uczniów, których ze względu na trudności z dojazdem zwalnia się nie więcej niż 10 minut przed końcem 9-tej lub 10-tej lekcji za pisemną zgodą rodziców, bądź innej uprawnionej osoby oraz usprawiedliwiamy spóźnienie do 10 minut na 1-ej lekcji.

§ 65

1.Przy ustalaniu ocen bieżących wprowadza się stosowanie „połówek” z wyłączeniem stopni bardo dobrego i niedostatecznego, a więc: 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6.

Wymagania na poszczególne stopnie:

1)ocenę 6 – otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności znacznie przekraczające wymagania edukacyjne na danym etapie kształcenia, a przy tym samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, interesuje się daną dziedziną i pogłębia wiedzę samodzielnie, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wyższym niż szkolny,

2)ocenę 5 – otrzymuje uczeń, który posiada zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego, zaś zdobyte umiejętności pozwalają mu na swobodne rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, rozwiązuje nietypowe zadania,

3)ocenę 4,5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na sprawne posługiwanie się zdobytymi umiejętnościami w samodzielnym rozwiązywaniu zadań i problemów teoretycznych i praktycznych w nowych sytuacjach,

4)ocenę 4 – otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności dające mu świadomość życiowej użyteczności w sytuacjach typowych, rozumie specyfikę danego przedmiotu i potrafi wykorzystać swoją wiedzę,

5)ocenę 3,5 – otrzymuje uczeń, który częściowo opanował wiadomości ujęte podstawą programową, a posiadane przez niego umiejętności pozwalają mu na rozwiązywanie zadań i problemów na średnim stopniu trudności,

6)ocenę 3 – otrzymuje uczeń, który nie opanował znacznej części wiadomości przewidzianych programem edukacyjnym na danym etapie kształcenia, nie rozumie związków zachodzących pomiędzy elementami zdobytych przez niego wiadomości i nie potrafi przetransportować wiedzy na potrzeby życia codziennego; potrafi pamięciowo opanować wiedzę, bez zastosowania jej w praktyce,

7)ocenę 2,5 – otrzymuje uczeń, który posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowych wiadomości i umiejętności w toku dalszej edukacji; uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

8)ocenę 2 – otrzymuje uczeń, który posiada duże braki w wiadomościach, często popełnia błędy, jego umiejętności wymagają ciągłej korekty ze strony nauczyciela,

9)ocenę 1 – otrzymuje uczeń, którego posiadana wiedza i umiejętności uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; uczeń nie potrafi wykonywać zadań o elementarnym stopniu trudności.

2.Przy ustalaniu ocen z prac pisemnych przyjęto następującą skalę procentową:

% z maksymalnej liczby punktów

Ocena

94 –100 i zadanie dodatkowe *

ocena 6

94 – 100

ocena 5

85 – 93

ocena 4,5

76 – 84

ocena 4

67 – 75

ocena 3,5

58 – 66

ocena 3

49 – 57

ocena 2,5

40 – 48

ocena 2

0 – 39

ocena 1

* zadanie dodatkowe, czyli o podwyższonym stopniu trudności, wyznaczone przez nauczyciela

3.Szczegółowe zasady oceniania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów opracowują - na bazie obowiązującej podstawy programowej i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania - nauczyciele tych przedmiotów, tworząc Przedmiotowe Systemy Oceniania.

4.Oceny bieżące, śródroczne i roczne wystawia się na podstawie różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych, m.in. prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, testów, referatów, ćwiczeń laboratoryjnych, zadań domowych – w zależności od specyfiki przedmiotu.

5.Ocenianie i oceny bieżące spełniają funkcję: informacyjną, motywacyjną, kształtującą, wspierającą, diagnostyczną, afirmacyjną.

6.Częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia precyzują nauczyciele poszczególnych przedmiotów przy założeniu, że uczeń powinien być oceniany systematycznie, jawnie, obiektywnie, konsekwentnie w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i aktywności lekcyjnej i pozalekcyjnej.

7.Ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel ustala, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu, zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania tego przedmiotu.

8.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Informacja o ocenach przekazywana jest uczniom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na bieżąco w formie ustnej, a rodzicom przez wychowawcę w formie pisemnej co najmniej raz na kwartał na zebraniu rodzicielskim lub w formie ustnej w ramach indywidualnego spotkania z rodzicem.

9.Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej na lekcji lub zaraz po niej. Jeżeli uzasadnienie według ucznia jest niewystarczające, w tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do dyrektora z prośbą o uzasadnienie oceny. W ciągu siedmiu dni od dnia złożenia podania nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny uczniowi w obecności rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.

10.Nauczyciele podczas oceniania wiedzy i umiejętności ucznia przekazują mu słownie informację zwrotną na temat jego postępu bądź regresu w stosunku do poprzedniego stanu wiedzy, umożliwiającą mu dokonanie samooceny własnych kompetencji, samokontroli własnego działania, mocnych i słabych stron pracy.

11.Liczba sprawdzianów obejmujących zakres materiału powyżej trzech jednostek lekcyjnych dla danej klasy nie może przekroczyć trzech tygodniowo. Sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to kartkówek z trzech ostatnich lekcji. W ciągu danego dnia uczeń nie może pisać więcej niż jednego sprawdzianu. Dopuszcza się przeprowadzenie drugiego sprawdzianu za zgodą lub na wniosek uczniów.

12.Nauczyciele są zobowiązani do poprawy sprawdzianów w ciągu 14 dni. Poprawa lub zaliczenie sprawdzianów z różnych przedmiotów odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Przedmiotowych Systemach Oceniania podczas dyżurów nauczycieli, po lekcjach, w terminach ustalonych z uczniami.

13.Uczniowie zapoznają się z poprawionymi sprawdzianami w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela. Uczniowie i rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych sprawdzianów i dokumentacji dotyczącej oceniania i klasyfikowania ucznia, na terenie szkoły po ustaleniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 1. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

15.Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie jeden raz w okresie, jeżeli ilość godzin przedmiotu w tygodniu wynosi od jednego do trzech, oraz dwa razy w okresie, jeżeli ilość godzin przedmiotu w tygodniu jest równa cztery lub większa od czterech. Na wniosek samorządu uczniowskiego w szkole może funkcjonować „szczęśliwy numerek”, zwalniający ucznia w danym dniu z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego, obowiązuje 2-tygodniowy „okres ochronny” – bez ocen niedostatecznych.

16.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, nauczyciel bierze pod uwagę również systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

17.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.

20.Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego uczestniczy w zajęciach w sposób bierny, pozostaje pod opieką nauczyciela.

21.Dyrektor może wyrazić zgodę na zwolnienie ucznia (posiadającego zaświadczenie lekarskie uprawniające go do zwolnienia z zajęć) z obowiązku obecności na lekcji wychowania fizycznego, które odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, na podstawie oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w tym czasie.

22.

23.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.

 

 

 

Klasyfikowanie

§ 66

1.Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i z zachowania oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

2.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu pierwszego okresu, a klasyfikowanie roczne w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Termin klasyfikacji ustala dyrektor szkoły. Wszystkie oceny roczne (śródroczne) wystawione są najpóźniej do ostatniego dnia tygodnia (piątku) poprzedzającego dzień klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.

3.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

4.Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca informuje o przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej:

1)ucznia i jego rodziców – w formie pisemnej – (w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia, rodzice potwierdzają podpisem fakt przyjęcia do wiadomości tej informacji) lub,

2)w trakcie spotkania rodziców z wychowawcą klasy (rodzice potwierdzają obecność na spotkaniu podpisem w dzienniku lekcyjnym) lub,

3)w wyjątkowych sytuacjach – listownie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

5.Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele proponują oceny z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca ocenę zachowania i podają je do wiadomości uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej – (w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia, rodzice potwierdzają podpisem fakt przyjęcia do wiadomości tej informacji).

6.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) do 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6.

 W skład komisji wchodzą:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)inny nauczyciel, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca klasy,

c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)pedagog,

e)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)przedstawiciel rady rodziców.

3)Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

10.Sprawdzian wiadomości i umiejętności z wychowania fizycznego i informatyki ma formę zadań praktycznych.

11.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania, oraz ustaloną ocenę,

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin zebrania komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Do protokołu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego i jego rodzicami.
 2. Przepisy ust. 6-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Termin ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 7 pkt 2, nie może przekroczyć 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.6.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi możliwości uzupełnienia braków. Uzupełnienie braków z poszczególnych przedmiotów następuje w porozumieniu z nauczycielami tych przedmiotów w terminach z nimi uzgodnionych. Uczeń mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, może korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu, uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych.
 5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

17.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

18.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Pisemną prośbę do rady pedagogicznej składa uczeń lub jego rodzice przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

19.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,

2)spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

3)zmieniający typ szkoły, (w przypadku różnic programowych).

20.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż na dzień poprzedzający zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 17 i 18 oraz ust 19 pkt 1 i 3 przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)nauczyciel danego przedmiotu jako przewodniczący komisji,

2)nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

22.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 19 pkt 2 przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)dyrektor szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

23.Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego i informatyki ma formę ćwiczeń praktycznych.

24.Egzamin klasyfikacyjny poza wychowaniem fizycznym i informatyką, przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej.

25.Z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia.

26.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu w dokumentację egzaminu, w obecności dyrektora szkoły bądź osoby przez niego upoważnionej.

27.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 19 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego, uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.

28.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora szkoły.

29.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/nieklasyfikowana”.

§ 67

1.      Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

3)inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

5.Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oraz ocenę ustaloną przez komisję. W protokole należy podać zwięzłą informację o pisemnych i ustnych odpowiedziach ucznia. Do protokołu z egzaminu poprawkowego należy dołączyć pisemne prace ucznia.

6.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

7.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

 

Promowanie

 § 68

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 68 ust. 2.

2.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych (w tym z religii) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

§ 69

 1. W trzeciej klasie liceum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przeprowadza egzamin maturalny.
 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

3.Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.

Ocenianie zachowania

§ 70

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o przyjętych w szkole zasadach oceniania zachowania. Zasady te zostają przedstawione uczniom na pierwszej lekcji z wychowawcą, a rodzicom na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy.
 2.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 1. oceny z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna; wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia radzie pedagogicznej.
 2. Oceny zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

Ocena (słownie)

Skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

popr

nieodpowiednie

ndp

naganne

ngn

 

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy i członkowie zespołu wychowawczego na zebraniu zespołu wychowawczego, uwzględniając zasady punktowego systemu oceniania zachowania, obowiązującego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. od roku szkolnego 2013/2014.

7.Punktowy system oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Zasady ogólne.

1)punktowy system oceniania zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych... z późniejszymi zmianami,

2)każdy wychowawca umieszcza regulamin punktowego systemu oceniania zachowania w dzienniku lekcyjnym i prowadzi zeszyt/skoroszyt uwag wg podanego wzoru,

3)ocenianie zachowania ucznia śródroczne i roczne jest realizowane w/g punktowego systemu oceniania zachowania,

4)ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec I okresu i na koniec II okresu,

5)ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez cały semestr. Punkty przyznaje się w określonych kryteriach. W przypadku wystąpienia zachowania lub zdarzenia nie ujętego w „ Punktacji Ocen Zachowania” decyzję przyznania określonej ilości punktów podejmuje zespół wychowawczy,

6)wpisów do zeszytu uwag dokonuje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog szkolny, opiekun uczestników konkursów czy szkolnych kół zainteresowań. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów,

7)obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do karty obserwacji ucznia, na bieżąco,

8)wnioski o wpis zgłaszać mogą uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, osoby spoza szkoły do wychowawcy klasy,

9)wpis ma charakter punktowo – opisowy (np. ucieczka z lekcji – -5pkt.),

10)każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się odbywać jawnie, w obecności zainteresowanego ucznia,

11)ocenę zachowania ustala się, zwracając szczególna uwagę na:

a)stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,

b)aktywność ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c)kulturę osobistą na terenie szkoły i poza nią,

d)poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności drugiego człowieka,

e)stosunek ucznia do koleżanek i kolegów, uczniów słabszych, niepełnosprawnych i żyjących w trudnych warunkach materialnych,

f)troskę o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,

g)poszanowanie mienia: własnego, innych ludzi oraz instytucji, troskę o sprzęt szkolny,

h)stosunek do symboli i tradycji szkolnych i narodowych,

i)godne reprezentowanie szkoły,

j)stosunek do wydawanych poleceń dyrekcji szkoły, członków rady pedagogicznej i pracowników szkoły.

12)przy ustaleniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

13)ocena zachowania nie ma wpływu na:

a)oceny z zajęć edukacyjnych,

b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

14)zadaniem każdego wychowawcy jest:

a)zapoznanie z punktowym systemem oceniania zachowania uczniów na jednej z pierwszych lekcji z wychowawcą klasy (wpis do dziennika),

b)zapoznanie rodziców w trakcie pierwszego zebrania o zasadach funkcjonowania punktowego systemu oceniania zachowania w szkole,

c)przekazywania informacji o ilości punktów rodzicom podczas spotkań wychowawcy klasy z rodzicami,

d)rozmowa wychowawcy lub pedagoga szkolnego z rodzicami ucznia w sytuacji, gdy uczeń przekroczy –50 punktów ujemnych.

15)w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów,

16)przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uczniów klas trzecich wychowawca bierze pod uwagę również oceny zachowania i postawę ucznia z lat ubiegłych,

17)odwołanie przysługuje uczniowi w trybie zgodnym ze statutem szkoły i WSO jedynie od procedury przyznawania oceny zachowania,

18)uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

19)w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zastosowanie mają przepisy, o których mowa w § 66 ust. 7 pkt 2),

20)gdy uczeń zagrożony jest oceną śródroczną/roczną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego. Pozostałe oceny podane zostają na tydzień przed ustaloną datą klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej,

21)w sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, pobyt w sanatorium, nauczanie indywidualne) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.

8.Szczegółowa punktacja ocen zachowania

1) na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 140 punktów, co jest równowartością oceny dobrej zachowania. W ciągu danego semestru uczeń swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania,

a)250 i powyżej (wzorowe)

b)180 – 249 (bardzo dobre)

c)130 - 179 (dobre)

d)80 – 129 (poprawne)

e)51 – 79 (nieodpowiednie)

f)50 i poniżej (naganne)

2)pod koniec I okresu punkty sumuje się. Otrzymaną liczbę punktów wychowawca zamienia na ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego okresu uczeń otrzymuję znowu 140 punktów. Pod koniec II okresu zliczone zostają punkty za zachowanie w II okresie. Aby wystawić ocenę roczną zachowania, należy dodać punkty z I oraz II okresu, następnie podzielić otrzymaną sumę przez liczbę 2. Otrzymaną liczbę zamieniamy zgodnie z punktem 1 „Szczegółowej Punktacji Ocen Zachowania” na odpowiednią ocenę zachowania,

3) uczeń, który otrzymał więcej niż 40 punktów ujemnych nie może otrzymać zachowania wyższego niż „bardzo dobre”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego okresu,

4) uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać zachowania wyższego niż „poprawne”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego okresu,

5) uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać zachowania wyższego niż „nieodpowiednie”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego okresu.

9.Wpisywanie uwag: Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania w karcie uwag ucznia liczby punktów „+” lub „–”, daty, numeru uwagi, podpisania uwagi.

10.System przyznawania punktów:

 

LP.

 KRYTERIA OCENIANIA

PUNKTY

 

PUNKTY DODATNIE

 

I ZAWODY SPORTOWE

1.

szkolne

10

 

2.

miejskie, międzyszkolne, powiatowe – udział

10

miejsca I – III

+15

miejsca IV – VI

+10

 

3.

wojewódzkie – udział

20

miejsca I – III

+15

miejsca IV – VI

+10

 

4.

ogólnopolskie – udział

30

miejsca I – III

+30

miejsca IV – VIII

+15

5.

międzynarodowe – udział

40

miejsca I – VIII

+30

II KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Z KOLEJNYMI STOPNIAMI ORGANIZACYJNYMI

6.

etap szkolny: udział w konkursie lub olimpiadzie

10

7.

etap rejonowy, międzyszkolny, powiatowy

30

8.

etap wojewódzki

40

laureat

+20

9.

etap ogólnopolski

60

laureat

+40

10.

konkurs wewnątrzszkolny – udział

5

miejsca I – III

+15

11.

konkurs międzyszkolny organizowany przez inną szkołę (w przypadku braku eliminacji szkolnych) – udział

10

miejsca I – III

+20

III DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KLASY I SZKOŁY

12.

aktywna praca w samorządzie klasowym:

przewodniczący klasy

zastępca

skarbnik

szefowie sekcji

 

30

20

20

15

13.

reprezentowanie szkoły na zewnątrz (aktywny udział w uroczystościach miejskich, wojewódzkich, debatach, sejmikach)

10k

14

reprezentowanie szkoły na zewnątrz (aktywny udział w uroczystościach miejskich, wojewódzkich, debatach, sejmikach)

w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych i w święta

 

20k

15.

pomoc w zorganizowaniu imprez szkolnych (apele, imprezy okolicznościowe, zawody sportowo-rekreacyjne, Dzień Otwarty)

10k

16.

aktywny udział w LTM, SK Caritas, „LOkomitywie”, ZS Strzelec, PixeLO TV

10 –50

17.

reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

w dni wolne od nauki

10k

20k

18.

przygotowanie materiałów na szkolną stronę www lub do „LOkomitywy”

10k

19.

przygotowanie gazetek szkolnych

10k

20.

przygotowanie referatów, prezentacji, pomocy dydaktycznych

10k

21.

aktywny udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych przedmiotowych, konsultacjach przedmaturalnych

10 – 30

22.

inne formy aktywnego udziału w życiu szkoły (opiniuje zespół wychowawczy)

10k

23.

udokumentowana pomoc w nauce nadzorowana przez wychowawcę

20

IV KULTURA OSOBISTA I WYWIĄZYWANIE SIĘ Z POWINNOŚCI UCZNIOWSKICH

24.

wzorowa frekwencja (rozliczana miesięcznie)

brak spóźnień

brak godzin opuszczonych

1 – 10 godzin opuszczonych usprawiedliwionych, przy braku godzin nieusprawiedliwionych

 

5m

20m

 10m

25.

najwyższe czytelnictwo w klasie

30

26.

wysoka kultura osobista

20

27.

pochwała wychowawcy klasy

20k

28.

pochwała dyrektora szkoły

30k

29.

potwierdzone pochwały płynące od społeczności lokalnej

20k

30.

premia za brak punktów ujemnych jednorazowo na koniec semestru

10

 

PUNKTY UJEMNE

 

1

celowe przeszkadzanie na lekcjach, złośliwe komentowanie, rozmowy nie na temat podczas lekcji, wulgarne słownictwo

- 10k

2.

niewykonywanie poleceń nauczyciela

- 10k

3.

aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły, wulgarne słownictwo – za każdą uwagę

- 10k

4.

ubliżanie, przemoc psychiczna, zaczepianie słowne i fizyczne

- 20k

5.

cyberprzemoc, pisanie nieprawdy, szykanowanie, kompromitowanie innych osób, zamieszczanie zdjęć bez wiedzy i zgody osób trzecich w Internecie

- 20k

6.

bójka, pobicie

- 50k

7.

wandalizm – niszczenie mienia

- 30k

8.

kradzież, wyłudzenie

-50k

9.

palenie papierosów na terenie szkoły

- 30k

10.

posiadanie, rozprowadzanie lub picie alkoholu na terenie szkoły

- 50k

11.

posiadanie, rozprowadzanie lub zażywanie środków odurzających na terenie szkoły

- 50k

12.

spóźnianie się na lekcje

-5k

13.

opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia – za 1 godzinę nieusprawiedliwioną

-5k

14.

niewykonanie zobowiązań (np. niezgłoszenie się na konkurs, mimo wcześniejszej deklaracji)

-10k

15.

oszukiwanie rodziców i nauczycieli (np. fałszowanie dokumentów)

- 20k

16.

używanie bądź zabawa telefonem komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym (np. MP3, MP4, dyktafon itp.) podczas lekcji bez zgody i wiedzy nauczyciela

- 10k

17.

przynoszenie, posiadanie i używanie niebezpiecznych przedmiotów

- 30k

18.

stwarzanie sytuacji, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu (użycie gazu łzawiącego, innych niebezpiecznych substancji)

- 50k

19.

nagana wychowawcy klasy

- 20k

20.

nagana dyrektora szkoły

- 30k

21.

złamanie zarządzenia dyrektora szkoły

- 30k

22.

potwierdzone sygnały bądź skargi płynące od społeczności lokalnej świadczące o demoralizacji młodzieży

- 20k

23.

niewłaściwe zachowanie ucznia podczas uroczystości szkolnych, wycieczek

-20k

24

rażąco niestosowny strój podczas uroczystości szkolnych

-5k

 

k – każdorazowo                                            m – miesięcznie

 

11.Karta oceny zachowania ucznia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP.

Semestr: ………………………………….    Rok szkolny: ……………………………

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………                   Klasa: ……………

PUNKTY DODATNIE

PUNKTY UJEMNE

 

Ilość punktów

 

Kryterium

 

Data i podpis nauczyciela

 

Ilość punktów

 

Kryterium

 

Data i podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

SUMA PUNKTÓW

 

 

ZACHOWANIE:

 

PODPIS WYCHOWAWCY KLASY

DATA

 

 

               
 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Uczniowie szkoły

Prawa ucznia

§ 51

 1. Uczeń szkoły ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i nauczania umożliwiającego rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. informacji o programach nauczania i podręcznikach oraz wymaganiach edukacyjnych, zasadach i kryteriach oceniania,
 3. poszanowania godności własnej, odrębności narodowej, etnicznej i rasowej, nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach prywatnych,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli w ten sposób nie uwłacza niczyjej godności osobistej,
 5. ochrony danych osobowych,
 6. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
 7. organizowania zgodnie ze swoimi potrzebami imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych pod patronatem samorządu uczniowskiego, rady rodziców, wychowawcy, za wiedzą i zgodą dyrektora,
 8. dobrowolnego reprezentowania liceum w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach, sesjach, zawodach sportowych,
 9. pomocy w nauce poprzez uzyskanie informacji zwrotnej od nauczyciela co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 10.  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki szkolnej, technologii informacyjnej,
 12. bieżącej informacji o ocenie z poszczególnych przedmiotów,
 13. systematycznego sprawdzania jego poziomu wiedzy przez udzielanie odpowiedzi ustnych i oceniania ich przez nauczycieli oraz otrzymywania do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych (na czas określony przez nauczyciela),
 14. składania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 15. ustnej informacji wobec klasy od nauczyciela danego przedmiotu – na 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej – o grożących ocenach niedostatecznych i na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach rocznych,
 16. zgłoszenia zastrzeżenia osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z trybem i warunkami otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania,
 17. zgłoszenia wniosku (dla ucznia niepełnoletniego za zgodą rodziców) o przyznanie indywidualnego toku nauczania w przypadku wykazywania szczególnych uzdolnień i zainteresowań,
 18. zgłoszenia za pośrednictwem rodziców wniosku o nauczanie indywidualne w przypadku długiej nieobecności w szkole spowodowanej chorobą.
 1. W przypadku naruszenia prawa, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:
 1. wychowawcy, gdy prawa narusza inny uczeń,
 2. dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik liceum,
 3. Podkarpackiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.

 

Obowiązki ucznia

§ 52

1.Uczeń ma obowiązek:

1)systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach wychowawczych i edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania dla swojego oddziału,

2)rzetelnie pracować nad rozszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,

3)przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5)odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

6)podporządkować się zarządzeniom dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy,

7)okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, w stosunku do nauczycieli używać przyjętego w szkole ponadgimnazjalnej zwrotu „profesor”,

8)pokrywać koszty wyrządzonych przez siebie szkód,

9)przebywać na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych,

10)usprawiedliwić opuszczone godziny niezwłocznie po powrocie do szkoły (najpóźniej do 7 dni),

a)formą usprawiedliwienia może być: osobiste lub pisemne oświadczenie rodziców lub zaświadczenie lekarskie,

b)okolicznościami usprawiedliwiania mogą być: choroba ucznia, ważne zdarzenia losowe, ważne sprawy rodzinne,

c)szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności regulują procedury zawarte w szkolnym programie „Szkoła bez wagarów”,

11)uczestniczyć w zajęciach szkolnych po konferencjach klasyfikacyjnych,

a)w przypadku opuszczenia zajęć szkolnych w tym czasie bez usprawiedliwienia, wychowawca ma prawo obniżyć ocenę zachowania o jeden stopień,

b)w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych (ostatni tydzień czerwca) uczniowie klas drugich obowiązkowo uczestniczą w wewnątrzszkolnym badaniu wyników (matury próbne): pierwszy dzień – język polski, drugi dzień – matematyka, trzeci dzień – język obcy, czwarty dzień – przedmiot dodatkowy. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach szkolnych według tygodniowego planu lekcji,

12)posiadać „zeszyt – dzienniczek ucznia” celem prowadzenia korespondencji między wychowawcą i rodzicem (np. usprawiedliwiania opuszczonych godzin, zwalniania z zajęć, informowania o ocenach śródrocznych, o zagrożeniach śródrocznymi i rocznymi ocenami niedostatecznymi, przekazywania uwag nauczycieli),

13)uczestniczyć w zajęciach szkolnych w schludnym, nie wyzywającym stroju (nieprzezroczystym i nie obcisłym, o stonowanych barwach), przysłaniającym te części ciała, które nie powinny być eksponowane w miejscach publicznych; podczas uroczystości szkolnych uczeń powinien być ubrany w strój odświętny: biało-czarny lub biało-granatowy (dominujące barwy: biała, granatowa, czarna, szara),

14)przebywać na terenie szkoły bez przesadnego makijażu, ekstrawaganckiej fryzury.

 1. W czasie lekcji uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, są zobowiązani do ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania. Nauczyciel może zażądać odłożenia telefonu na czas lekcji w wyznaczonym miejscu. Uczniowie nie mają prawa doładowywać telefonów komórkowych podczas lekcji.
 2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych (np. odtwarzacze MP3 i MP4, aparaty fotograficzne, kamery itp.).
 3. Zakaz określony w ust. 2-3 nie dotyczy:

1)wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,

2)sytuacji szczególnych (np. zagrożenie zdrowia lub życia uczniów),

3)innych sytuacji na podstawie upoważnienia przez dyrektora szkoły.

5.Nauczyciel nie może odbierać uczniowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.

6.W czasie zajęć szkolnych uczniom nie wolno bez powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia, utrwalać wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich danych.

Wyróżnienia i nagrody

§ 53

1. Uczeń może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:

 1. najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów lub zachowania,
 2. osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,
 3. wzorową (stuprocentową frekwencję),
 4. działalność społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

§ 54

 1. Uczniom, którzy wyróżniają się w nauce lub pracy społecznej, rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub wychowawcy może przyznać następujące nagrody lub wyróżnienia:
 1. ustna pochwała wychowawcy wobec uczniów klasy,
 2. ustna pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,
 3. list gratulacyjny dyrektora szkoły do rodziców lub dyrektorów szkół niższego rzędu,
 4. umieszczenie w gablocie wyników najlepszych uczniów oraz informacja o ich osiągnięciach w sprawozdaniach rocznych szkoły oraz w sprawozdaniach przekazywanych rodzicom,
 5. wpis do „Złotej Księgi Szkoły”,
 6. wyróżnienie nagrodą książkową na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce, frekwencję i aktywny udział w życiu klasy i szkoły,
 7. specjalne wyróżnienie „PRIMUS INTER PARES” dla ucznia o najwyższych wynikach na zakończenie nauki w szkole,
 8.  statuetka „PIOTR” przyznawana na zakończenie nauki w kategoriach określonych odrębnym regulaminem.

 

 

Kary

§ 55

 1. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę za:
 1. nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w zakresie § 52,
 2. posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,
 3. zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkolę,
 4. wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej.

§ 56

 1. W przypadku ukarania ucznia stosuje się następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie wychowawcy klasy,
 2. nagana wychowawcy wobec uczniów klasy,
 3.  zlecenie przez wychowawcę wykonania pracy społecznej – porządkowej na terenie szkoły po lekcjach, za przewinienia na terenie szkoły,
 4. upomnienie dyrektora szkoły wobec uczniów klasy,
 5. nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły z powiadomieniem rodziców i wpisem do arkusza ocen,
 6. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,
 7. zawieszenie pełnoletniego ucznia w prawach przez dyrektora szkoły do momentu wydania ostatecznej decyzji przez radę pedagogiczną; zawieszenie w prawach może nastąpić w przypadku, gdy:
 1. uczeń przebywa na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających,
 2. uczniowi zostanie udowodniona kradzież pieniędzy, przedmiotów o wysokiej wartości lub mienia szkolnego, rozprowadzanie środków odurzających i narkotyków na terenie szkoły,
 1. przeniesienie do równoległej klasy w szkole,
 2. skreślenie z listy uczniów, uchwałą rady pedagogicznej.

§ 57

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów tylko na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem, że uczniowi objętemu obowiązkiem szkolnym, szkoła zapewnia możliwość pobierania dalszej nauki w szkole podobnego typu.

 

 

§ 58

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów za:

1)chuligaństwo, w tym:

a)wszczynanie bójek lub awantur, umyślne uszkodzenia ciała innych uczniów, pracowników szkoły lub innych osób, połączone z poważnymi następstwami,

b)celowe niszczenie lub uszkodzenie mienia szkolnego, prywatnego lub społecznego,

c)znieważanie lub stosowanie agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób,

2)kradzież mienia szkolnego lub prywatnego,

3)posiadanie, rozprowadzanie bądź używanie na terenie szkoły narkotyków, dopalaczy a także innych środków odurzających,

4)spożywanie napojów alkoholowych lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub w innych miejscach w czasie imprez szkolnych (np. zabaw półmetkowej, studniówkowej, karnawałowej itp.) i wycieczek,

5)świadome spowodowanie w szkole niebezpieczeństwa powszechnego, polegającego na wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć lekcyjnych i zamachu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku,

6)świadomą, notoryczną deprawację, łamanie zasad współżycia w szkole i negatywne oddziaływania na innych członków społeczności szkolnej, uczniów lub nauczycieli.

§ 59

Uczeń ma prawo zwrócenia się do wychowawcy, każdego nauczyciela lub samorządu uczniowskiego z prośbą o poręczenie.

§ 60

 1. Dopuszcza się możliwość (nie dłużej niż pół roku) wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów, w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę, innego nauczyciela lub samorządu uczniowskiego.
 2. O wstrzymaniu kary decyduje dyrektor szkoły po konsultacji z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy oraz podmiotem, od którego uczeń uzyskał poręczenie.

§ 61

 1. Od kar uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do:
 1. dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez wychowawcę,
 2. Podkarpackiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 42

 1. W liceum zatrudnieni są:
 1. nauczyciele,
 2. pedagog szkolny,
 3. pracownicy administracji,
 4. pracownicy obsługi.
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 43

1.Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

2.Zadania i obowiązki nauczycieli:

 1. właściwa realizacja procesu dydaktycznego, programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
 2. życzliwe, podmiotowe traktowania uczniów, w tym:

a)udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, we współpracy z pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

b)rozwijanie zainteresowań uczniów, np. poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć, wycieczek przedmiotowych, konkursów itp.,

 1. bezstronne i sprawiedliwe ocenianie, z udzielaniem informacji zwrotnej uczniom na temat ich stanu wiedzy oraz wykorzystaniem różnorodnych technik, osiągnięć uczniów według zasad i kryteriów określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
 2. wpisanie do dzienników lekcyjnych ocen śródrocznych i rocznych do ostatniego dnia tygodnia nauki (piątku), poprzedzającego dzień klasyfikacji śródrocznej lub rocznej,
 3. przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
 4. dbanie o porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, o pomoce naukowe, inny sprzęt oraz wystrój szkoły i jej otoczenia,
 5. wykonywanie poleceń służbowych i realizowanie zarządzeń dyrektora szkoły, wydawanych w ramach jego kompetencji,
 6. znajomość programu nauczania, podstawy programowej i wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów,
 7. bieżące i rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej,
 8. korzystanie z szerokiego zakresu metod nauczania i uczenia się,
 9. korzystanie z wielu pomocy dydaktycznych i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie oraz opracowywanie materiałów dydaktycznych dla uczniów,
 10. diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów,
 11. motywowanie uczniów,
 12. szukanie informacji zwrotnej u uczniów, ich rodziców i współpracowników oraz informowanie uczniów i ich rodziców o wynikach w nauce,
 13. modyfikowanie strategii nauczania w świetle otrzymanej informacji zwrotnej,
 14. doskonalenie swoich kompetencji dydaktycznych oraz wychowawczych (np. samodoskonalenie, udział w warsztatach, wykładach, seminariach),
 15. znajomość przepisów i procedur prawa oświatowego, w tym przepisów wewnątrzszkolnych,
 16. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, komisji i zespołów, do których zostali powołani,
 17. przeprowadzanie egzaminów i klasyfikacji uczniów,
 18. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 19. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
 20. przyjęcie funkcji opiekuna stażu,
 21. przestrzeganie dyscypliny pracy,
 22. ponoszenie odpowiedzialności cywilnej lub karnej oraz służbowej przed władzami szkoły za:

a)tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów,

b)zniszczenie lub stratę majątku albo wyposażenia szkoły wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia,

b)      realizowanie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN.

§ 44

1.Nauczyciele mają prawo do:

1)poszanowania godności osobistej i godności zawodu,

2)zgłaszania dyrektorowi potrzeb w zakresie materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do wykonywania pracy,

3)wyrażania opinii we wszystkich sprawach szkoły,

4)zgłaszania pod adresem rady pedagogicznej i dyrektora postulatów związanych z pracą liceum,

5)wnoszenia propozycji do tematyki i porządku obrad rady pedagogicznej i zespołu wychowawców,

6)proponowania innowacji pedagogicznych oraz ich wdrażania i realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)opracowywania autorskichprogramów kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)swobodnego doboru treści nauczania wykraczających poza program nauczania, z uwzględnieniem celów i zadań liceum oraz potrzeb uczniów,

9) wyboru podręczników i materiałów dydaktycznych spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

10) organizowania wyjść i wycieczek przedmiotowych, a także podejmowania innych przedsięwzięć edukacyjnych służących jak najwyższym efektom kształcenia i wychowania,

11) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

12)    realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy (bez konieczności stosowania procedury zamówień publicznych) .

§ 45

 1. Nauczyciele należą do zespołów przedmiotowych, składających się z nauczycieli przedmiotów pokrewnych:
 1. zespół przedmiotów humanistycznych,
 2. zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 3. zespół języków obcych,
 4. zespół wychowawczy.
 1. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora szkoły.
 2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania i podręczników,

2)organizowanie sesji popularnonaukowych dla zainteresowanych uczniów,

3)organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

5)wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i ekspery­men­talnych programów nauczania,

6)organizowanie konkursów ogólnoszkolnych oraz szkolnego etapu konkursów i olimpiad przedmiotowych,

7)organizowanie współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami pozaszkolnymi.

4.W szkole tworzy się zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą:

1)nauczyciele-wychowawcy,

2)pedagog szkolny,

3)wicedyrektor szkoły.

5.Główne zadania zespołu wychowawczego to:

1)podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do rozwoju osobowości wychowanków,

2)planowanie zadań wychowawczych i sposobów ich realizacji w każdym roku szkolnym,

3)ocenianie efektów działań wychowawczych,

4)wspieranie samorządnych działań zespołów uczniowskich,

5)współdziałanie z radą rodziców w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 1. W szkole działają ponadto powołane przez dyrektora zespoły zadaniowe.

§ 46

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na podstawie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Wicedyrektor w szczególności:
 1. wykonuje obowiązki dyrektora szkoły, w przypadku jego nieobecności,
 2. przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych (planu pracy szkoły, harmonogramu i zakresu dyżurów pełnionych przez nauczycieli, kalendarza szkolnego),
 3. organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców klas, ich zespołu, zespołów przedmiotowych i biblioteki,
 4. utrzymuje kontakty, z ramienia dyrektora szkoły, z rodzicami uczniów, odpowiada za ich postulaty, wnioski i załatwia je w zakresie powierzonym mu przez dyrektora,
 5. współdecyduje w sprawach bieżących procesu pedagogicznego oraz decyduje w kwestiach wychowawczo-opiekuńczych,
 6. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, pełni nadzór pedagogiczny,
 7. kontroluje na bieżąco dokumentację pedagogiczną: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, oraz dokumentację innych spraw dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
 1. Wicedyrektor używa pieczątki osobistej, podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji oraz te, które zostaną mu powierzone doraźnie przez dyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, i organem prowadzącym szkołę za prawidłowość i skuteczność wykonywania powierzonych mu obowiązków.

§ 47

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny na podstawie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Do zakresu jego działań należy:

1)

2)

3)

4)

5) oraz uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

6)

7)

8)oraz w zakresie doradztwa zawodowego

9)

10)

§ 48

1.Dla zapewnienia sprawnej działalności opiekuńczo-wychowawczej dyrektor wyznacza nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców oddziałów.

2.Prowadzenie oddziału przez wychowawcę powinno objąć cały cykl kształcenia.

3.Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej pełnienie obowiązków wychowawcy,

2)na uzasadnioną prośbę nauczyciela wychowawcy,

3)na uzasadniony wniosek uczniów lub ich rodziców.

§ 49

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności poprzez:

1)tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie,

2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniowskiego,

3)pełnienie roli mediatora w rozstrzyganiu kwestii spornych, rozwiązywanie konfliktów.

2.W wykonywaniu tych zadań wychowawca współdziała z innymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój i wychowanie uczniów: rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów.

§ 50

1.Do obowiązków wychowawcy należy:

1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i ich wyniki w nauce, a w szczególności:

a)czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w szkole,

b)interesowanie się postępami uczniów,

c)dbałość o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia, usprawiedliwianie nieobecności uczniów i monitorowanie absencji,

d)organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom uzdolnionym w rozwijaniu ich talentów i zdolności,

2)konsekwentna realizacja celów i zadań ujętych w programie wychowawczym liceum i ustalonych na jego podstawie głównych zadań wychowawczych szkoły w danym roku szkolnym,

3)kształtowanie samodzielnych działań uczniowskich oraz zespołu klasowego,

4), organizowanie spotkań i innych form współdziałania z rodzicami,

5)rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów i inicjowanie działań w celu ich zaspokojenia,

6)wykorzystywanie godzin z wychowawcą zgodnie z potrzebami uczniów, zadaniami liceum oraz programem wychowawczym i programem profilaktyki,

7)wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału, a w szczególności:

a)prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

b)wypełnianie świadectw szkolnych,

c)sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących oddziału, sprawozdań i innej dokumentacji pedagogicznej,

d)wykonywanie innych czynności administracyjnych związanych z opieką nad oddziałem.

8)ustalanie oceny zachowania według kryteriów przyjętych przez radę pedagogiczną,

9)comiesięczne podliczanie frekwencji (do 15 dnia każdego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc) w dzienniku lekcyjnym. 

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja szkoły

§ 31

O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 § 32

 1. Zasady rekrutacji wynikają z ustawy o systemie oświaty oraz z zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty wydawanego corocznie na jej podstawie.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, ustala na dany rok szkolny szczegółowe kryteria i zasady przyjęć uczniów zawarte w regulaminie rekrutacji.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica ucznia.
 4. Ogłoszenie list kandydatów do szkoły następuje z zachowaniem terminów określonych w regulaminie rekrutacji.
 5. Kandydaci do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów z zachowaniem terminów określonych w regulaminie rekrutacji. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do szkoły.
 6. Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w zaplanowanych oddziałach, do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na obowiązujących zasadach.

§ 33

Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, z wyjątkiem sytuacji gdy uczeń powraca z zagranicy lub zmienia szkołę. W takim przypadku dyrektor podejmuje decyzję samodzielnie.

§ 34

 1. Terminy rozpoczęcia zajęć szkolnych i ich zakończenia, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa porównywalne co do czasu trwania okresy. Koniec pierwszego okresu ustala się na ostatni piątek stycznia danego roku szkolnego lub na ostatni piątek przed terminem rozpoczęcia ferii zimowych, gdy rozpoczynają się one w styczniu,
 3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 35

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku szkolnego na następny rok szkolny.
 3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, liczbę godzin przedmiotów finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 36

 1. Nauka w klasach odbywa się zgodnie z programem wpisanym do szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną, po uwzględnieniu zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału stwarza możliwość realizacji od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 3. Nauczyciel może opracować własny program nauczania.
 4. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, do każdego zakresu kształcenia.
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 6. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 37

 1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.

§ 38

 1. Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, z uwzględnieniem możliwości finansowych.
 2. Podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji celów wynikających z podstawy programowej nauczania danego przedmiotu oraz realizowanego programu nauczania.

§ 39

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki nauczycielskie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły

§ 40

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

3)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

4)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

6)także zajęcia edukacyjne:

a) religia/etyka

b) wychowanie do życia w rodzinie.

 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może w danym dniu skrócić czas trwania godziny lekcyjnej do 30 minut.
 5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się pięciominutowe przerwy międzylekcyjne, w tym jedną dwudziestominutową po czwartej lekcji.

§ 41

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
  1. biblioteka szkolna jest:
   1. interdyscyplinarną pracownią dydaktyczną wspierającą przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez zajęcia grupowe lub indywidualne realizowane przez bibliotekarza lub nauczyciela przedmiotu w bibliotece,
   2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
   3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej,
  2. z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki i ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej).
 2. Organizacja biblioteki szkolnej.
 1. bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
  1. zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki na jej działalność,
  2. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza,
 2. biblioteka szkolna składa się z czytelni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, wypożyczalni, pomieszczenia do pracy bibliotekarza,
 3. biblioteka szkolna jest czynna przez pięć dni w tygodniu zgodnie z organizacją roku szkolnego, w godzinach pracy szkoły,
 4. biblioteka szkolna dysponuje aktualnymi zbiorami w postaci księgozbioru, zbiorów specjalnych, czasopism,
 5. biblioteka szkolna wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań statutowych.

3. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

Za pracę w bibliotece odpowiada wykwalifikowany nauczyciel bibliotekarz, który prowadzi:

 1. prace organizacyjno-techniczne:
 1. gromadzi, opracowuje, przechowuje dokumenty biblioteczne zgodnie z profilem szkoły,
 2. prowadzi dokumentację biblioteczną (plany pracy, sprawozdania, statystyki wypożyczeń, ewidencję i selekcję zbiorów),
 3. dba o wyposażenie i estetykę biblioteki,
 4. organizuje i wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
 1. prace dydaktyczne:
 1. udostępnia zbiory i prowadzi działalność informacyjną, poradniczą,
 2. wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera ich w doskonaleniu zawodowym, informuje nauczycieli o stanie czytelnictwa ich uczniów,
 3. działa na rzecz procesu kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej, samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań,
 4. prowadzi edukację czytelniczą wśród uczniów indywidualnie lub grupowo,
 5. współpracuje z rodzicami, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
 6. współpracuje z innymi bibliotekami (gimnazjalną, publiczną, pedagogiczną).

ROZDZIAŁ IV

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 19

1.Organami szkoły są:

1)dyrektor,

2)rada pedagogiczna,

3)rada rodziców,

4)samorząd uczniowski.

 

Dyrektor szkoły

§ 20

1.        Dyrektora powołuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z zasadami prawa w tym zakresie.

 1. Dyrektor jest pracodawcą – kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:

1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2)przyznawania nagród i kar nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§ 21

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, dokonuje oceny ich pracy i ustala wysokość dodatków motywacyjnych,
 3. sporządza plan nadzoru pedagogicznego w oparciu o aktualne prawo w tym zakresie i czuwa nad jego właściwym funkcjonowaniem,
 4. zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
 5. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
 6. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju,
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, a także ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 8. może tworzyć zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy lub inne zespoły zadaniowe,
 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 10.  zawiadamia w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń (przez kuratora oświaty):
  1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
  2. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji,
 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych:
 1. zarządza majątkiem szkolnym,
 2. określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
 3. powierza stanowiska kierownicze oraz odwołuje z tych stanowisk,
 4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 5. ma głos doradczy w trakcie zebrań rady rodziców,
 6. zezwala uczniom na indywidualny tok lub program nauki,
 7. przyjmuje uczniów do szkoły oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o przepisy MEN, dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
 8. opracowuje arkusz organizacyjny szkoły na każdy rok szkolny,
 9. przydziela nauczycielom dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 10. odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie majątku szkoły,
 11. zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły,
 12. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 13. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania,
 14. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego (do 18-tego roku życia) poza szkołą.
 1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje ją o działalności szkoły.
 3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do powiadomienia policji, prokuratury i sądu o każdym przestępstwie dokonanym na terenie szkoły (akty przemocy, rozboje, kradzież, znieważenia, zagrożenie życia i zdrowia, paserstwo, handel narkotykami).
 4. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji strzeleckich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli.
 6. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
 7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Umożliwia im realizację zadań statutowych i rozstrzyga sprawy sporne między tymi organami.
 8. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może, w danym roku szkolnym, ustalić do 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni wicedyrektor.

 

Rada pedagogiczna

§ 22

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki oraz podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

1)przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania śródrocznego uczniów,

3)po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych w celu zatwierdzenia rocznych wyników klasyfikowania i promowania,

4)w związku z podsumowaniem śródrocznej i rocznej pracy szkoły,

5)w razie bieżących potrzeb.

5.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

7.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów,

5)wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,

6)podejmowanie uchwał w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

7)podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar uczniowskich w przypadkach określonych w statucie szkoły,

8)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego,

9)wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,

10)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą, przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)projekt planu finansowego szkoły,

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo gdy do konkursu nikt się nie zgłosił,

5)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

6)powierzenie stanowiska wicedyrektora,

7)ustalenie oceny pracy dyrektora,

8)program wychowawczy szkoły,

9)program profilaktyki szkoły,

10)proponowane przez nauczycieli programy nauczania przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

11)inne sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły.

9.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

10.Rada pedagogiczna wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły.

11.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13.Rada pedagogiczna zatwierdza kandydaturę ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.

14.Wszyscy uczestnicy zebrania rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rada rodziców

§ 23

 1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:

1)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do rady rodziców szkoły

5.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust.7, należy:

1)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2)opiniowanie:

a)programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

b)projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

c)oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego przy stosowaniu procedury awansu zawodowego nauczycieli,

d)podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,

e)dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

3)wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

7.Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a , program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8.W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

9.Członkostwo rodzica w radzie rodziców wygasa w przypadku:

1)ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

2)przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

3)śmierci,

4)zrzeczenia się członkostwa,

5)utraty prawa wybieralności,

6)nieobecności w pracach rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.

 

Samorząd uczniowski

§ 24

 1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa jego regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  7. prawo do przedstawiania dyrektorowi opinii o pracy nauczyciela, którego praca jest poddawana ocenie,
  8. prawo wyrażania opinii na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Pracami samorządu kieruje i reprezentuje go wobec dyrektora i rady pedagogicznej przewodniczący, wybierany przez ogół uczniów szkoły w wyborach bezpośrednich, powszechnych, tajnych i równych.
 6. Opiekuna samorządu powołuje dyrektor spośród nauczycieli szkoły na wniosek samorządu uczniowskiego.
 7. Opiekun służy samorządowi radą i pomocą, pośredniczy między nim a radą pedagogiczną i dyrekcją.
 8. Wszystkie przedsięwzięcia samorządu winny być aprobowane przez jego opiekuna.
 
Współdziałanie organów szkoły

 § 25

1.Zasady współdziałania organów liceum opierają się na:

1)zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji,

2)bieżącej wymianie informacji pomiędzy wszystkimi organami szkoły o podejmowanych i planowanych przedsięwzięciach poprzez:

a)zarządzenia dyrektora,

b)formalne i nieformalne spotkania statutowych reprezentantów,

c)zapraszanie przedstawicieli organów do udziału w zaplanowanych zebraniach,

d)pisemne komunikaty w książce zarządzeń,

e)ogłoszenia przez radiowęzeł szkolny i na tablicach ogłoszeń,

f)zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych.

§ 26

W szczególnych wypadkach, na wniosek co najmniej dwóch organów szkoły lub dyrektora, może być zwołane w terminie do dwóch tygodni spotkanie nadzwyczajne wszystkich organów liceum lub ich reprezentantów.

§ 27

W przypadku sporu kompetencyjnego dotyczącego właściwości organów szkoły i ich kompetencji, dyrektor powołuje zespół negocjacyjny, który podejmuje próby rozwiązania konfliktu, a w szczególnych przypadkach zwraca się do odpowiednich władz zwierzchnich (organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny).

§ 28

Dyrektor szkoły na bieżąco informuje rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów maturalnych.

§ 29

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny stwarzają rodzicom możliwość rzetelnej, pełnej informacji na temat swoich dzieci, ich zachowania, postępów w nauce oraz porad w sprawach dotyczących wychowania i dalszego kształcenia.

§ 30

Dyrektor na bieżąco, zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego, organizuje spotkania z rodzicami, zapoznając ich z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi, dla poszczególnych klas i całej szkoły.

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania szkoły

§ 11

1.Kształcenie i wychowanie w liceum ma na celu wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, moralny, społeczny, estetyczny, fizyczny – rozwój uczniów, opierający się na ich indywidualnych zainteresowaniach i predyspozycjach psychicznych, a pozostający w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego i ekologicznego stylu życia.

2.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)umożliwia pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

2)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego,

3)umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i sprostanie wymaganiom rekrutacji na wyższe uczelnie,

4)przygotowuje absolwentów do pełnienia zadań w życiu społecznym i w rodzinie,

5)kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,

6)kształtuje właściwe postawy wobec problemów środowiska,

7)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum,

8)organizuje zajęcia pozalekcyjne w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 KN,

 

 

 

 

 § 12

1.Realizując cele i zadania wychowawcze,szkoła przyjmuje, że:

1)wychowanie powinno obejmować całą osobowość człowieka, jego sferę moralną, umysłową i fizyczną,

2)w procesie wychowania i kształcenia realizowana jest zasada podmiotowości uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 13

 1. Wykonując zadania opiekuńcze, liceum zapewnia opiekę oraz pomoc wszystkim uczniom, a w szczególności:
 1. uczniom rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej,
 2. uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym,
 3. uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, w tym również pomocy materialnej.
  1. Formami pomocy, o których mowa w §13, ust.1 pkt. 3) są:
 1. porady i konsultacje udzielane przez pedagoga i wychowawców,
 2. spotkania z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej i innymi specjalistami,
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w przypadku kłopotów ze zrozumieniem
  i opanowaniem treści programowych,
 4. pomoc w ubieganiu się o zapomogi losowe i stypendia z odpowiednich instytucji,
 5. organizowanie akcji charytatywnych,
 6. zapomogi losowe z funduszy rady rodziców.

§ 14

 1. Opiekę nad uczniami liceum sprawują:

1)na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)podczas zajęć poza terenem szkoły – wychowawcy, nauczyciele lub – za zgodą dyrektora – rodzice uczniów bądź pełnoletni opiekunowie, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem tych zajęć,

3)podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów.

2.Uczniowie otoczeni są opieką ze strony higienistki szkolnej, doraźnie lekarza, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach.

3.Liceum umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie oraz rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez indywidualny tok lub program nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

5.Na wniosek poradni pedagogiczno-psychologicznej szkoła zapewnia uczniom indywidualne nauczanie.

6.Pomocy pedagogicznej lub psychologicznej uczniom udziela pedagog szkolny.

7.Szkoła organizuje system poradnictwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia.

§ 15

1.      Szkoła, uznając prawo rodziców i uczniów do religijnego wychowania ich dzieci, organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i/lub etyki.

 1. Uczestnictwo lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii i/lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

3.      Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w szkole. Wpływa na średnią ocen ucznia, ale nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Szczegółowe zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych wynikają z rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo uzyskania trzech kolejnych dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dni przeznaczone na rekolekcje mogą być wykorzystane w innym terminie (na życzenie nauczyciela religii) po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

§ 16

 1. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu w placówce, w tym podczas zajęć organizowanych przez szkołę lub przy udziale jej pracowników, następuje przez:
 1. bezwzględne respektowanie aktualnych wymogów przepisów bhp,
 2. likwidację wszelkich niezgodności z przepisami bhp, w tym także zagrożeń dla zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy uczniów i pracowników,
 3. instruowanie uczniów o zasadach bhp i dokumentowanie realizacji tego obowiązku,
 4. organizowanie bądź zlecanie terminowych, okresowych kursów z zakresu bhp dla nauczycieli i innych pracowników,
 5. przeprowadzanie i pośredniczenie w zbiorowym ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i pracowników (za ich zgodą),

6)     organizację wewnętrznej służby bhp ,

 1. współdziałanie z innymi organami państwowymi w zakresie bhp.

2.Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

1)nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,

2)nauczyciele i inni pracownicy powinni zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

3)upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

4)nauczyciele lub inni pracownicy szkoły powinni niezwłocznie zawiadamiać dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3.Uczniowie na teren szkoły nie powinni wnosić cennych okryć wierzchnich, dużych sum pieniędzy, sprzętu elektronicznego lub komputerowego oraz drogiej biżuterii, a także innych wartościowych przedmiotów osobistych.

4.Posiadanie rzeczy wymienionych w ust.3, w tym telefonów komórkowych, przez uczniów odbywa się na ich odpowiedzialność, a szkoła nie odpowiada za ich ewentualną utratę.

§ 17

Szkoła ma opracowane procedury interwencyjne w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją oraz procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

§ 18

W pomieszczeniach budynku szkolnego i najbliższym jego otoczeniu zainstalowane są kamery wizyjne zapewniające całodobowy monitoring obiektu. Ponadto szkoła zabezpieczona jest systemem alarmowym.

 

ROZDZIAŁ II

Status, siedziba i nazwa szkoły

§ 6

 1. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Fabrycznej 5 w Sędziszowie Młp.

§ 7

Szkołę prowadzi Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach.

§ 8

Organem nadzoru pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 9

 1. Liceum jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną opartą na podbudowie programowej gimnazjum.
 2. Czas trwania nauki w liceum wynosi 3 lata.
 3. Szkoła może realizować autorskie programy nauczania przedmiotów obowiązkowych, uzupełniających i przedmiotów dodatkowych wspomagających kształcenie, realizować innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

§ 10

1.Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)sale lekcyjne i pracownie z wyposażeniem,

2)bibliotekę i czytelnię,

3)pokój multimedialny,

4)halę widowiskowo-sportową i salę gimnastyczną z zapleczem, boiska sportowe,

5)gabinet higienistki szkolnej,

6)gabinet pedagoga szkolnego,

7)pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

8)archiwum,

9)magazyn broni,

10)radiowęzeł,

11)szatnie.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę opracowania niniejszego Statutu stanowią w szczególności:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239 z późniejszymi zmianami).

3.Wydane na podstawie ustaw przepisy wykonawcze, w tym:

1)Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624                        z późniejszymi zmianami).

2)Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy   w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843).                    

                                                            § 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.Liceum, szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

3.Statucie – należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

4.Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

5.Rodzicach należy przez to rozumieć rodziców (lub prawnych opiekunów) uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

6.Wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

7.Organie prowadzącym Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. należy przez to rozumieć Powiat Ropczycko - Sędziszowski  w Ropczycach.

8.Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie