kredyty bez bik

Rozdział 14 Zmiana statutu

Rozdział 14

Zmiana statutu

§ 101

 1. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzania w nim zmian jest Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.
 2. Zmiany (nowelizacja) w statucie mogą być wprowadzone na wniosek:
 • dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • rady rodziców;
 • organu prowadzącego szkołę;
 • oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół rady pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt zmian w statucie lub projekt statutu.
 3. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę.
 4. Każda zmiana zapisów statutu skutkuje powstaniem jego tekstu ujednoliconego.
 5. Dyrektor szkoły publikuje w formie obwieszczenia tekst ujednolicony statutu po każdej jego nowelizacji.
 6. Statut obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.
 7. Statut dostępny jest dla zainteresowanych w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z nim na zajęciach z wychowawcą.

§ 102

Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych w statucie.

§ 103

Uchwałą nr 20/2019/2020 z dnia 29.01.2020 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi przyjęto niniejszy statut do stosowania od 29 stycznia 2020 roku.