kredyty bez bik

ROZDZIAŁ 13 Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ 13

Postanowienia końcowe

§ 97

Szkoła przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 98

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 99

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 100

Szkoła stosuje procedury z zakresu RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych określone odrębnymi przepisami.