kredyty bez bik

Rozdział 10 Zadania rodziców i współpraca z nimi.

Rozdział 10

Zadania rodziców i współpraca z nimi.

§ 91

Do obowiązków rodziców ucznia należy:

 • na bieżąco monitorować postępy w nauce i frekwencję dziecka (poprzez dziennik
  i kontakty bezpośrednie z uczącymi);
 • systematycznie usprawiedliwiać nieobecności dziecka według zasad zapisanych w § 79 ust. 1. pkt. 11;
 • czytać wiadomości skierowane do nich przez dziennik elektroniczny;
 • zgłosić się do szkoły za każdym razem, kiedy zostaną o to poproszeni;
 • zapoznać się ze statutem szkoły i wymaganiami edukacyjnymi;
 • informować szkołę o stanie zdrowia dziecka w przypadku, gdy cierpi ono na chorobę zagrażającą jego bezpieczeństwu, bezpieczeństwu jego otoczenia, a także konieczności przyjmowania leków oraz zasadach postępowania w sytuacji nasilenia się objawów choroby.

§ 92

Od rodziców ucznia oczekuje się, że:

 • zapewnią regularne uczęszczanie ucznia na zajęcia szkolne;
 • zapewnią uczniowi warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 • będą wspierać proces nauczania i wychowania;
 • będą występować z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły i wspierać ją organizacyjnie;
 • będą regularne uczestniczyć w ustalonych formach kontaktów ze szkołą.

§ 93

Rodzice mogą kontaktować się z dyrekcją, wychowawcą, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym poprzez dziennik elektroniczny, e-mail, wyjątkowo telefonicznie lub osobiście w czasie wywiadówek, dni otwartych lub spotkań indywidualnych.

§ 94

Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i dydaktycznych młodzieży, zgodnie z zasadami opisanymi w § 38.