kredyty bez bik

ROZDZIAŁ 9 Prawa i obowiązki uczniów

ROZDZIAŁ 9

Prawa i obowiązki uczniów

Prawa ucznia

§ 78

 1. Uczeń szkoły ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i nauczania umożliwiającego rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • informacji o programach nauczania i podręcznikach oraz wymaganiach edukacyjnych, zasadach i kryteriach oceniania;
 • poszanowania godności własnej, odrębności narodowej, etnicznej i rasowej, nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach prywatnych;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli w ten sposób nie uwłacza niczyjej godności osobistej;
 • ochrony danych osobowych;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
 • organizowania zgodnie ze swoimi potrzebami imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych pod patronatem samorządu uczniowskiego, rady rodziców, wychowawcy, za wiedzą i zgodą dyrektora;
 • dobrowolnego reprezentowania liceum w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach, sesjach, zawodach sportowych;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki szkolnej, technologii informacyjnej;
 • bieżącej informacji o ocenie z poszczególnych przedmiotów;
 • systematycznego sprawdzania jego poziomu wiedzy przez udzielanie odpowiedzi ustnych i oceniania ich przez nauczycieli oraz otrzymywania do wglądu sprawdzonych
  i ocenionych pisemnych prac kontrolnych (na czas roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia);
 • składania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 1. W przypadku naruszenia prawa, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:
 • wychowawcy, gdy prawa narusza inny uczeń;
 • dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik liceum;
 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.

Obowiązki ucznia

§ 79

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach wychowawczych i edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania dla swojego oddziału;
 • rzetelnie pracować nad rozszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników pedagogicznych i innych pracowników szkoły;
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; przestrzegać przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych;
 • nie wnosić na teren szkoły, wokół niej oraz na szkolne imprezy, odbywające się poza jej terenem, przedmiotów i środków zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób;
 • podporządkować się zarządzeniom dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, w stosunku do nauczycieli i dyrekcji używać przyjętego w szkole ponadgimnazjalnej zwrotu „profesor”, „dyrektor”, „wicedyrektor”, wobec nauczycieli mających tytuł naukowy doktor lub wyższy może zwracać się „doktor” lub wyższy np. „docent”;
 • dbać o honor i tradycje oraz dobre imię Szkoły;
 • przebywać na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych;
 • uczestniczyć w zaplanowanych uroczystościach szkolnych, także w mszach szkolnych, będących integralną częścią tych uroczystości;
 • usprawiedliwić opuszczone godziny niezwłocznie po powrocie do szkoły:
 1. nieobecność ucznia niepełnoletniego, jak i pełnoletniego musi być usprawiedliwiona przez przynajmniej jednego z rodziców w ciągu 7 dni od powrotu na zajęcia: bezpośrednio w formie ustnej, pisemnej lub przez dziennik elektroniczny,
 2. decyzję o uwzględnieniu usprawiedliwienia nieobecności podejmuje wychowawca,
 3. zwolnień z zajęć edukacyjnych na ustną lub pisemną prośbę rodzica udziela wychowawca, przypadku jego nieobecności – wicedyrektor, dyrektor lub nauczyciel przedmiotu, z którego lekcji uczeń się zwalnia,
 4. wychowawca zgłasza dyrektorowi fakt nieusprawiedliwienia przez ucznia 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie jednego miesiąca.
 5. W czasie lekcji uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, są zobowiązani do ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania. Nauczyciel może zażądać odłożenia telefonu na czas lekcji do specjalnie przygotowanych w tym celu pojemników.
 6. Zakaz określony w ust. 2 nie dotyczy:
 • wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych (na wyraźne polecenie prowadzącego dane zajęcia edukacyjne);
 • sytuacji szczególnych (np. zagrożenie zdrowia lub życia uczniów);
 • innych sytuacji na podstawie upoważnienia przez dyrektora szkoły.
 1. Nauczyciel nie może odbierać uczniowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
 2. W czasie zajęć szkolnych uczniom nie wolno bez powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia, utrwalać wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich danych.
 3. Uczniowie na teren szkoły nie powinni wnosić cennych okryć wierzchnich, dużych sum pieniędzy, sprzętu elektronicznego lub komputerowego oraz drogiej biżuterii, a także innych wartościowych przedmiotów osobistych.
 4. Posiadanie rzeczy wymienionych w ust. 2, w tym telefonów komórkowych, przez uczniów odbywa się na ich odpowiedzialność, a szkoła nie odpowiada za ich ewentualną utratę czy uszkodzenie.

§ 80

 1. Uczeń ma obowiązek zachować na terenie szkoły i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę skromny i schludny ubiór, który powinien być dostosowany do sytuacji i miejsca, zgodnie z zasadami:
 • jest schludny i estetyczny, pozbawiony ekstrawaganckich dodatków;
 • nie eksponuje nagich ramion, brzucha, głębokich dekoltów, bielizny;
 • nie zawiera nadruków ani emblematów o charakterze wulgarnym i prowokacyjnym; treści propagujących zakazane przez Konstytucję RP ideologie: nazizmu, komunizmu i innych nawołujących do przemocy;
 • noszona biżuteria jest dyskretna i delikatna;
 • noszone krótkie spodnie i spódnice sięgają okolic kolan;
 • niedozwolone jest noszenie przez uczniów szortów oraz nakryć głowy typu „czapka z daszkiem”;
 1. Dopuszczalne jest noszenie dyskretnego makijażu.
 2. Strój odświętny, obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, egzaminów i podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz to:
 • dla dziewcząt – biała bluzka, ciemna spódnica do kolan lub ciemne eleganckie spodnie, ewentualnie sukienka w tych kolorach;
 • dla chłopców – biała koszula i ciemne eleganckie spodnie lub garnitur.

Wyróżnienia i nagrody

§ 81

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:
 • najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów lub zachowania;
 • osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, międzyprzedmiotowych;
 • udział oraz osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych;
 • wzorową (stuprocentową frekwencję);
 • działalność społeczną i artystyczną na rzecz szkoły;
 • godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach, konkursach;
 • zaangażowanie w rozwój kulturalny i sportowy szkolnej społeczności;
 • wyróżniająca działalność na rzecz innych (wolontariat);
 • inne osiągnięcia zgodnie z regulaminami szkoły.

§ 82

 1. Uczniom, którzy wyróżniają się w nauce lub pracy społecznej, rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub wychowawcy może przyznać następujące nagrody lub wyróżnienia:
 • ustna pochwała wychowawcy wobec uczniów klasy;
 • ustna pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły;
 • pisemna pochwała dyrektora szkoły;
 • list gratulacyjny dyrektora szkoły do rodziców lub dyrektorów szkół niższego rzędu;
 • umieszczenie w gablocie wyników najlepszych uczniów oraz informacja o ich osiągnięciach w sprawozdaniach rocznych szkoły oraz w sprawozdaniach przekazywanych rodzicom;
 • wpis do „Złotej Księgi Szkoły”;
 • wyróżnienie nagrodą książkową lub inną nagrodą rzeczową na zakończenie nauki w szkole; za wyniki w nauce, frekwencję i aktywny udział w życiu klasy i szkoły;
 • wyróżnienie dyplomami uznania lub innymi nagrodami rzeczowymi (w miarę możliwości finansowych szkoły) na zakończenie każdego roku szkolnego;
 • specjalne wyróżnienie „PRIMUS INTER PARES” dla ucznia o najwyższych wynikach na zakończenie nauki w szkole;
 • statuetkę „PIOTR” przyznawaną na zakończenie nauki w kategoriach określonych odrębnym regulaminem;
 • dyplom uznania za określone aktywności.
 1. Informację o przyznaniu nagrody wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym
  i podaje wraz z uzasadnieniem do protokołu podczas klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej. Na życzenie ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych, można taką informację umieścić na świadectwie szkolnym.

§ 83

Tryb odwoływania się od nagród

 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od wysokości nagrody do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia jej przyznania.
 2. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni.
 3. Decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna: dyrektor utrzymuje nagrodę lub przyznaje wyższą.

Kary

§ 84

 1. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę za:
 • nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w zakresie § 79 i 80;
 • nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora, poleceń nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły;
 • posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę;
 • przebywanie na terenie szkoły, podczas zajęć, imprez i uroczystości szkolnych; w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających,
 • zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkolę;

§ 85

 1. W przypadku udowodnionej winy ucznia stosuje się następujące rodzaje kar:
 • upomnienie wychowawcy klasy z jednoczesnym wpisem punktów ujemnych zgodnie z zasadami punktowego oceniania;
 • pisemną naganę wychowawcy przekazaną uczniowi oraz jego rodzicom; udzielaną w sytuacji, gdy podjęte wcześniej działania mające na celu poprawę zachowania ucznia oraz wcześniejsze kary nie poskutkowały. Nagana może być udzielona w szczególności za:
 1. nieusprawiedliwione nieobecności w szkole, jeśli stosowane punkty ujemne nie wpłynęły na poprawę frekwencji,
 2. nieusprawiedliwione opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania zajęć lub przerw międzylekcyjnych,
 3. nieusprawiedliwione oddalenie się w czasie trwania zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
 4. nieusprawiedliwiona nieobecność na zaplanowanych uroczystościach szkolnych,
 5. niekulturalne zachowanie w szkole i poza nią, w tym brak dbałości o kulturę słowa,
 6. przejawy braku szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 7. brak dbałości o mienie szkolny oraz ład w budynku i wokół niego,
 8. rażące łamanie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz posiadanie i używanie środków odurzających.
 • Pisemna nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców i wpisem do arkusza ocen, przyznana może być w sytuacji, gdy wyczerpane zostały wszelkie działania wychowawcze, a podjęte wcześniej działania mające na celu poprawę zachowania ucznia oraz udzielone wcześniej kary nie poskutkowały, a także przypadku drastycznego naruszenia zasad zapisanych w statucie. Nagana może być udzielona w szczególności za:
 1. ponowne nieusprawiedliwione nieobecności,
 2. nieprzestrzeganie zasady poszanowania zdrowia własnego i innych, w tym palenie tytoniu i e-papierosów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (na jej terenie i poza nim),
 3. przebywanie na terenie szkoły lub w czasie imprez szkolonych po spożyciu alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających;
 4. inne rażące naruszenie postanowień Statutu, w tym dopuszczenie się czynu zabronionego, które narusza ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne, np. stosowanie agresji i przemocy wobec innych, dewastacje mienia szkolnego, kradzież pieniędzy, przedmiotów o wysokiej wartości lub mienia szkolnego.

§ 86

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Skreślenie z listy uczniów powinno być stosowane
  tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wykorzystaniu wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych, w tym pomocy psychologiczno–pedagogicznej. W przypadku ucznia niepełnoletniego, w analogicznej sytuacji, dyrektor przed skreśleniem ucznia musi zapewnić mu naukę w równorzędnej placówce.
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w szczególności za:
  • nagminne naruszanie obowiązków ucznia zawartych w statucie;
  • wagary i nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole, w sytuacji kiedy zostały wyczerpane wobec niego wszystkie środki wychowawcze i dyscyplinujące;
  • spożywanie napojów alkoholowych lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub w innych miejscach w czasie imprez szkolnych (np. zabaw półmetkowej, studniówkowej, karnawałowej itp.) i wycieczek;
  • posiadanie, rozprowadzanie bądź używanie na terenie szkoły narkotyków, dopalaczy a także innych środków odurzających;
  • świadome spowodowanie w szkole sytuacji niebezpieczeństwa powszechnego, polegającego na wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć lekcyjnych i zamachu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach szkolnych lub w ich obejściu bądź na imprezach szkolnych;
  • niszczenie mienia szkoły i jej otoczenia;
  • wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczności szkolnej (w tym naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej);
  • wszczynanie bójek lub awantur, umyślne uszkodzenia ciała innych uczniów, pracowników szkoły lub innych osób, połączone z poważnymi następstwami zdrowotymi;
  • celowe niszczenie lub uszkodzenie mienia szkolnego, prywatnego i społecznego lub jego kradzież;
  • znieważanie lub stosowanie agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób;
  • świadomą, notoryczną deprawację, łamanie zasad współżycia w szkole i negatywne oddziaływania na innych członków społeczności szkolnej, uczniów lub nauczycieli.

§ 87

Uczeń zagrożony karą ma prawo zwrócenia się do wychowawcy, każdego nauczyciela lub samorządu uczniowskiego z prośbą o pisemne poręczenie w jego sprawie.

§ 88

 1. Dopuszcza się możliwość (nie dłużej niż pół roku) wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów, w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę, innego nauczyciela lub samorządu uczniowskiego.
 2. O wstrzymaniu kary decyduje dyrektor szkoły po konsultacji z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy oraz podmiotem, od którego uczeń uzyskał poręczenie.

§ 89

W szczególnie drastycznych sytuacjach dyrektor ma prawo tymczasowo zawiesić ucznia w jego prawach, do wyjaśnienia sprawy, lecz czas takiego zawieszenia może wynieść maksymalnie dwa tygodnie, od zdarzenia lub podjęcia wiedzy o nim przez dyrektora.

§ 90

Tryb odwoływania się od kar

 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od kary do Dyrektora liceum w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. Dyrektor liceum po rozpatrzeniu sprawy, karę utrzymuje lub uchyla.
 3. W przypadku decyzji o skreśleniu uczeń lub jego rodzice bądź opiekunowie prawni mają prawo do odwołania się od kary skreślenia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreś
 4. Od kar uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do:
 • dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez wychowawcę;
 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły.