kredyty bez bik

ROZDZIAŁ 7 Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

ROZDZIAŁ 7

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

§ 59

 1. W liceum zatrudnieni są:
 • nauczyciele;
 • pedagog szkolny;
 • pracownicy administracji;
 • pracownicy obsługi.
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 60

 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
 2. Zadania i obowiązki nauczycieli:
  • właściwa realizacja procesu dydaktycznego oraz realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • rzetelne i systematyczne prowadzenie zapisów w dzienniku elektronicznym – ocen, frekwencji, kart i programów wycieczek, zebrań z rodzicami, wpisu uwag w postaci punktów oraz prowadzenie arkuszy;
  • życzliwe, podmiotowe traktowania uczniów, w tym:
   1. udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, we współpracy z pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
   2. rozwijanie zainteresowań uczniów, np. poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć, wycieczek przedmiotowych, konkursów itp.;
  • bezstronne i sprawiedliwe ocenianie, z udzielaniem informacji zwrotnej uczniom na temat ich stanu wiedzy oraz wykorzystaniem różnorodnych technik, osiągnięć uczniów według zasad i kryteriów określonych w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania;
  • wpisanie do dziennika elektronicznego ocen śródrocznych i rocznych na dwa dni robocze poprzedzające dzień klasyfikacji śródrocznej lub rocznej;
  • przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;
  • dbanie o porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, o pomoce naukowe, inny sprzęt oraz wystrój szkoły i jej otoczenia;
  • wykonywanie poleceń służbowych i realizowanie zarządzeń dyrektora szkoły, wydawanych w ramach jego kompetencji;
  • znajomość programu nauczania, podstawy programowej i wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów;
  • bieżące i rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej;
  • korzystanie z szerokiego zakresu metod nauczania i uczenia się;
  • korzystanie z wielu pomocy dydaktycznych i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie oraz opracowywanie materiałów dydaktycznych dla uczniów;
  • diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów;
  • motywowanie uczniów;
  • szukanie informacji zwrotnej u uczniów, ich rodziców i współpracowników oraz informowanie uczniów i ich rodziców o wynikach w nauce;
  • modyfikowanie strategii nauczania w świetle otrzymanej informacji zwrotnej;
  • doskonalenie swoich kompetencji dydaktycznych oraz wychowawczych (np. samodoskonalenie, udział w warsztatach, wykładach, seminariach);
  • znajomość przepisów i procedur prawa oświatowego, w tym przepisów wewnątrzszkolnych;
  • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, komisji i zespołów, do których zostali powołani;
  • przeprowadzanie egzaminów i klasyfikacji uczniów;
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów;
  • przyjęcie funkcji opiekuna stażu;
  • przestrzeganie dyscypliny pracy;
  • ponoszenie odpowiedzialności cywilnej lub karnej oraz służbowej przed władzami szkoły za:
   1. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów,
   2. zniszczenie lub stratę majątku albo wyposażenia szkoły wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 61

 1. Nauczyciele mają prawo do:
 • poszanowania godności osobistej i godności zawodu;
 • zgłaszania dyrektorowi potrzeb w zakresie materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do wykonywania pracy;
 • wyrażania opinii we wszystkich sprawach szkoły;
 • zgłaszania pod adresem rady pedagogicznej i dyrektora postulatów związanych z pracą liceum;
 • wnoszenia propozycji do tematyki i porządku obrad rady pedagogicznej i zespołu wychowawców;
 • proponowania innowacji pedagogicznych oraz ich wdrażania i realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywania autorskich programów kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • swobodnego doboru treści nauczania wykraczających poza program nauczania, z uwzględnieniem celów i zadań liceum oraz potrzeb uczniów;
 • wyboru podręczników i materiałów dydaktycznych spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;
 • organizowania wyjść i wycieczek przedmiotowych, a także podejmowania innych przedsięwzięć edukacyjnych służących jak najwyższym efektom kształcenia i wychowania;
 • korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych;
 • realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy (bez konieczności stosowania procedury zamówień publicznych).

§ 62

 1. Nauczyciele należą do zespołów przedmiotowych, składających się z nauczycieli przedmiotów pokrewnych:
 • zespół przedmiotów humanistycznych;
 • zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
 • zespół języków obcych;
 • zespół wychowawczy.
 1. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora szkoły.
 2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania i wyboru podręczników;
 • organizowanie sesji popularnonaukowych dla zainteresowanych uczniów;
 • organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia;
 • wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
 • organizowanie konkursów ogólnoszkolnych oraz szkolnego etapu konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • organizowanie współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami pozaszkolnymi.
 1. W szkole tworzy się zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą:
 • nauczyciele-wychowawcy;
 • pedagog szkolny;
 • wicedyrektor szkoły.
 1. Główne zadania zespołu wychowawczego to:
 • podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do rozwoju osobowości wychowanków;
 • planowanie zadań wychowawczych i sposobów ich realizacji w każdym roku szkolnym;
 • ocenianie efektów działań wychowawczych;
 • wspieranie samorządnych działań zespołów uczniowskich;
 • współdziałanie z radą rodziców w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 1. W szkole działają ponadto powołane przez dyrektora zespoły zadaniowe.

 § 63

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na podstawie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Wicedyrektor w szczególności:
 • wykonuje obowiązki dyrektora szkoły, w przypadku jego nieobecności;
 • przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych (planu pracy szkoły, harmonogramu i zakresu dyżurów pełnionych przez nauczycieli, kalendarza szkolnego);
 • organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców klas, ich zespołu, zespołów przedmiotowych i biblioteki;
 • utrzymuje kontakty, z ramienia dyrektora szkoły, z rodzicami uczniów, odpowiada za ich postulaty, wnioski i załatwia je w zakresie powierzonym mu przez dyrektora;
 • współdecyduje w sprawach bieżących procesu pedagogicznego oraz w kwestiach wychowawczo-opiekuńczych;
 • w ramach delegacji dyrektora jest przełożonym służbowym innych (pozostałych) pracowników szkoły, pełni nadzór pedagogiczny,
 • kontroluje na bieżąco dokumentację przebiegu nauczania tj. dziennik elektroniczny, a w nim, arkusze ocen, oraz dokumentację innych spraw dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych, prawidłowość i systematyczność zapisów.
 1. Wicedyrektor używa pieczątki osobistej, podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji oraz te, które zostaną mu powierzone doraźnie przez dyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za prawidłowość i skuteczność wykonywania powierzonych mu obowiązków.

§ 64

 1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny na podstawie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Do zakresu jego działań należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9) ścisła współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami w zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkole.

§ 65

 1. Dla zapewnienia sprawnej działalności opiekuńczo-wychowawczej dyrektor wyznacza nauczycieli wychowawców oddziałów.
 2. Prowadzenie oddziału przez wychowawcę powinno objąć cały cykl kształcenia.
 3. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
 • w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej pełnienie obowiązków wychowawcy, (o ile nie jest zasadne powierzenie czasowego pełnienia obowiązków wychowawcy innemu nauczycielowi);
 • na uzasadnioną prośbę nauczyciela wychowawcy;
 • na uzasadniony wniosek uczniów lub ich rodziców.

§ 66

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności poprzez:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniowskiego;
 • pełnienie roli mediatora w rozstrzyganiu kwestii spornych, rozwiązywanie konfliktów.
  1. W wykonywaniu tych zadań wychowawca współdziała z innymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój i wychowanie uczniów: rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów. W procesie wychowania współdziałają wszyscy pracownicy szkoły.

§ 67

 1. Do obowiązków wychowawcy należy:
  • troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i ich wyniki w nauce, a w szczególności:
 2. czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w szkole,
 3. interesowanie się postępami uczniów,
 4. dbałość o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia, usprawiedliwianie nieobecności uczniów i monitorowanie absencji,
 5. organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom uzdolnionym w rozwijaniu ich talentów i zdolności.
 • konsekwentna realizacja celów i zadań ujętych w programie wychowawczo- profilaktycznym liceum i ustalonych na jego podstawie głównych zadań wychowawczych szkoły w danym roku szkolnym oraz realizacja opartych na nim klasowych programów wychowawczych;
 • kształtowanie samodzielnych działań uczniowskich oraz zespołu klasowego;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami, organizowanie spotkań i innych form współdziałania z rodzicami;
 • rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów i inicjowanie działań w celu ich zaspokojenia;
 • wykorzystywanie godzin z wychowawcą zgodnie z potrzebami uczniów, według klasowego programu wychowawczego i zgodnie z planem pracy oraz programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły;
 • wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału, a w szczególności:
 1. prowadzenie dziennika elektronicznego i arkuszy ocen,
 2. przygotowywanie i drukowanie świadectw szkolnych,
 3. sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących oddziału, sprawozdań i innej dokumentacji pedagogicznej na podstawie zapisów w dzienniku elektronicznym,
 4. wykonywanie innych czynności administracyjnych związanych z opieką nad oddziałem.
 • ustalanie oceny zachowania zgodnie z punktowym systemem oceniania;
 • dbanie o systematyczne wypełnianie dziennika elektronicznego przez nauczycieli uczących w klasie;
 • systematyczne monitorowanie frekwencji w dzienniku elektronicznym.

§ 68

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.