kredyty bez bik

Rozdział 6 Biblioteka szkolna

Rozdział 6

Biblioteka szkolna

§ 58

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka.
 2. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno-informacyjne jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
  i wykorzystania informacji.
 4. Podstawowym zadaniem biblioteki szkolnej jest:
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych: lektur wg obowiązującej podstawy programowej, aktualnych materiałów edukacyjnych
  i ćwiczeniowych, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych służących pomocą w samokształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów;
 • wspieranie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, wspieranie uczniów i otaczanie ich opieką;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
  i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się;
 • pomoc nauczycielom w doskonaleniu warsztatu pracy;
 • pomoc w popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania do korzystania z innych bibliotek;
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
 • przeprowadzanie, przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, raz na 5 lat inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych metodą skontrum, lub w innym terminie, w razie zmian kadrowych na stanowisku nauczyciela bibliotekarza.
 1. Biblioteka udostępnia swe zbiory bezpłatnie uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom/prawnym opiekunom uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów czytelnikom i ustalone są w porozumieniu z dyrektorem szkoły. W trakcie przeprowadzania inwentaryzacji metodą skontrum biblioteka jest nieczynna.
 3. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań statutowych. Lokal składa się z:
 • czytelni „dużej”;
 • czytelni „małej” - Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ze stanowiskami komputerowymi, dostępem do Internetu i księgozbiorem podręcznym;
 • wypożyczalni lektur, literatury pięknej, literatury popularnonaukowej, multimediów;
 • pomieszczenia dla nauczyciela bibliotekarza.
 1. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady działania biblioteki szkolnej określa regulamin, który jest odrębnym dokumentem.
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
 • zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki i realizację zadań;
 • zapewnia bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia biblioteki;
 • zatrudnia nauczyciela bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia mu warunki do doskonalenia zawodowego;
 • zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki;
 • zarządza inwentaryzację zbiorów biblioteki metodą skontrum;
 • odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika na stanowisku nauczyciela bibliotekarza;
 • zatwierdza regulamin biblioteki;
 • zarządza inwentaryzację zbiorów bibliotecznych metodą skontrum i powołuje komisję do jej przeprowadzenia;
 • kontroluje i ocenia pracę biblioteki.
 1. Biblioteką kieruje i odpowiada za nią wykwalifikowany nauczyciel bibliotekarz, który odpowiada służbowo przed dyrektorem za prawidłowość wykonywania powierzonych mu zadań.
 2. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest dostosować formy i sposoby wykonywania swoich zadań do potrzeb uczniów z uwzględnieniem treści zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym.
 3. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 • w pracy pedagogicznej:
 1. udostępnianie zbiorów,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,
 3. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 5. wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i w ich doskonaleniu zawodowym,
 6. prowadzenie, indywidualnie lub grupowo, edukacji czytelniczej i medialnej wśród uczniów,
 7. promowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej TIK w edukacji,
 8. wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 9. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę nauczycielami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami.
 • w pracy organizacyjno-technicznej:
 1. gromadzenie zbiorów zgodnie z zadaniami szkoły i potrzebami czytelników,
 2. ewidencja, opracowanie materiałów bibliotecznych w programie komputerowym MOL,
 3. w razie potrzeby selekcja zbiorów za zgodą dyrektora szkoły i po zaakceptowaniu komisji likwidacyjnej celem umożliwienia racjonalnego gospodarowania zbiorami,
 4. organizacja udostępniania zbiorów,
 5. prowadzenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego,
 6. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki (tj. dziennik biblioteki szkolnej, roczne plany pracy, sprawozdania, statystyki wypożyczeń, dowody ewidencji i selekcji zbiorów, protokoły inwentaryzacji i zdawczo-odbiorcze),
 7. dbanie o wyposażenie, estetykę, ład pomieszczeń biblioteki.
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez samokształcenie, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • wypełnianie innych zadań zaleconych przez dyrektora szkoły.
 1. W bibliotece znajdują się pieczątki:
 • okrągła z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu, którą pieczętuje się dokumenty biblioteczne;
 • podłużna z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu, którą można poświadczać różne dokumenty;
 • podłużna do pieczętowania książek wycofanych z napisem „wycofano”.