kredyty bez bik

ROZDZIAŁ 5 Organizacja zajęć edukacyjnych

ROZDZIAŁ 5

Organizacja zajęć edukacyjnych

§ 56

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania pomieszczeń, o których mowa w § 52 ust.1. z wyłączeniem pkt. 7 i 8.

§ 57

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, ich aktywność i kreatywność;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3,4,5 mogą być prowadzone przez wolontariuszy za zgodą dyrektora szkoły, na podstawie umowy o wolontariacie.
 2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 pkt 1,2 zajęcia edukacyjne.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może w danym dniu skrócić czas trwania godziny lekcyjnej do 30 minut.
 6. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne, z jedną dwudziestominutową po czwartej lekcji.