kredyty bez bik

ROZDZIAŁ 4 Organizacja pracy szkoły

ROZDZIAŁ 4

Organizacja pracy szkoły

§ 43

O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

§ 44

 1. Zasady rekrutacji wynikają z ustawy o systemie oświaty oraz z zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wydawanego corocznie na jej podstawie.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, ustala na dany rok szkolny szczegółowe kryteria i zasady przyjęć uczniów zawarte w regulaminie rekrutacji, które zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego
 4. Ogłoszenie list kandydatów do szkoły następuje z zachowaniem terminów określonych w regulaminie rekrutacji.
 5. Kandydaci do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów z zachowaniem terminów określonych w regulaminie rekrutacji. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do szkoły.
 6. Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w zaplanowanych oddziałach, do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na obowiązujących zasadach.

§ 45

Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń powraca z zagranicy lub zmienia szkołę. W takim przypadku dyrektor podejmuje decyzję samodzielnie.

§ 46

 1. Terminy rozpoczęcia zajęć szkolnych i ich zakończenia, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Koniec pierwszego semestru ustala się na ostatni piątek stycznia danego roku szkolnego lub na ostatni piątek przed terminem rozpoczęcia ferii zimowych, gdy rozpoczynają się one w styczniu.

§ 47

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Arkusz organizacyjny na następny rok szkolny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku kalendarzowego.
 3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, liczbę godzin przedmiotów finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 48

 1. Nauka w klasach odbywa się zgodnie z programem wpisanym do szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną, pouwzględnieniu zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału stwarza możliwość realizacji od 2 do 3 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 3. Nauczyciel może opracować autorski program nauczania, który zostaje wprowadzony do szkolnego zestawu podręczników, a jego wprowadzenie określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 5. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników. Zmiana w tych zestawach może zostać wprowadzona do 30 czerwca i nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 49

 1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: wyrównawcze i rozwijające zdolności, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.

§ 50

 1. Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, z uwzględnieniem możliwości finansowych.
 2. Podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji celów wynikających z podstawy programowej nauczania danego przedmiotu oraz realizowanego programu nauczania.

§ 51

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki nauczycielskie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.

§ 52

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
  • sale lekcyjne i pracownie z wyposażeniem, bibliotekę i czytelnię;
  • pokój multimedialny;
  • halę widowiskowo-sportową i salę gimnastyczną z zapleczem;
  • boisko sportowe;
  • gabinet higienistki szkolnej;
  • gabinet pedagoga szkolnego;
  • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
  • składnicę akt;
  • radiowęzeł;
 1. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji o wynikach pracy uczniów ich rodzicom, szkoła prowadzi dziennik elektroniczny.
 2. Dziennik elektroniczny prowadzony jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53

Szkoła może realizować autorskie programy nauczania przedmiotów obowiązkowych, uzupełniających i przedmiotów dodatkowych wspomagających kształcenie, realizować innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

§ 54

 1. Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, a w szczególności wychowawcy.
 2. Opieka i pomoc sprawowana jest poprzez:
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły;
 • udzielanie rodzicom lub opiekunom prawnym porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły;
 • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej;
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów jej potrzebujących;
 • objęcie opieką ze strony pedagoga szkolnego;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości edukacyjnych przez nauczycieli zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej (zgłoszenie rodziny ucznia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacja pomocy charytatywnej na terenie szkoły za zgodą rodziców)
 • współpracę z pielęgniarką – higienistką szkolną;
 • współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami i stowarzyszeniami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§ 55

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
 2. Celem doradztwa zawodowego w szkole jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.
 3. Określone w programie cele przewidziane są do realizacji podczas:
 • grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które są prowadzone przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w trakcie bieżącej pracy z uczniami; prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli;
 • podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole lub poza nią.
 1. Działania związane z doradztwem zawodowym realizowane są przez całą kadrę pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego lub osoby wyznaczonej przez dyrektora do pełnienia tej funkcji.
 1. Działania obejmują także rodziców. Proponowane w programie zajęcia mają na celu m.in. pogłębianie wiedzy na temat predyspozycji i zainteresowań własnego dziecka, przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w planowaniu kariery oraz w podejmowaniu i zmianach decyzji edukacyjno-zawodowych.