kredyty bez bik

ROZDZIAŁ 3 Organy szkoły i ich kompetencje

ROZDZIAŁ 3

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 22

 1. Organami szkoły są:
 • dyrektor;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców;
 • samorząd uczniowski.
 1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swymi kompetencjami, współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.

 Dyrektor szkoły

§ 23

 1. Dyrektora powołuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z zasadami prawa w tym zakresie.
 2. Dyrektor jest pracodawcą – kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami.
 3. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród i kar nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
 • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów szkoły
  w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
 • podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
 • dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy;
 • zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
 1. Dyrektor szkoły, jak każdy pracownik pedagogiczny, jest zobowiązany do powiadomienia policji, prokuratury i sądu o każdym uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, szczególnie dokonanego na terenie szkoły.
 2. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska i odwołania
  z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel zatrudniony w szkole, wyznaczony przez organ prowadzący, zgodnie z przepisami prawa ( art.68, ust.9. Ustawy Prawo Oświatowe)

§ 24

Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
  w szkole, ocenianie ich pracy i ustalanie wysokości dodatków motywacyjnych;
 • sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
 • współpraca z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz pielęgniarką – higienistką szkolną;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi;
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej;
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
 • tworzenie zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego i zespołów zadaniowych oraz powoływanie ich przewodniczących;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
 • inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, celem których jest rozwijanie kompetencji uczniów;
 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
 • dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;
 • ustalanie i aktualizowanie obowiązującego w szkole zestawu podręczników pod koniec każdego roku szkolnego oraz podanie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego;
 • ustalanie w danym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego do 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 • opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na każdy rok szkolny;
 • przydzielanie nauczycielom dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych zawartych w programach nauczania i szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym;
 • organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem, który jest odrębnym dokumentem;
 • skreślanie pełnoletniego ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
 • skreślanie niepełnoletniego ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zapewnieniu mu odpowiedniej, innej szkoły.
 • organizowanie okresowej, co cztery lata, inwentaryzacji majątku szkolnego;
 • czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

Rada pedagogiczna

§ 25

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.
 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 26

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele oraz pedagog zatrudnieni w szkole.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest odrębnym dokumentem.

§ 27

 1. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej, za jej zgodą lub na jej wniosek, mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez dyrektora.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:
 • przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego;
 • w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania śródrocznego uczniów;
 • po zakończeniu rocznych zajęć edukacyjnych w celu zatwierdzenia rocznych wyników klasyfikowania i promowania;
 • w związku z podsumowaniem śródrocznej i rocznej pracy szkoły;
 • zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 1. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
 • przewodniczącego rady pedagogicznej;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • organu prowadzącego szkołę;
 • co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.

§ 28

 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy wykonywanie zadań określonych odrębnymi przepisami, w szczególności poprzez realizację swoich kompetencji stanowiących i opiniodawczych.
 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia pełnoletniego oraz niepełnoletniego z listy uczniów;
  • ustalenie organizacji i planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej;
  • podejmowanie uchwał w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar uczniowskich w przypadkach określonych w statucie szkoły.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
 • powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący.
 • propozycję oceny pracy dyrektora;
 • powierzenie stanowiska wicedyrektora;
 • powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk;
 • proponowane przez nauczycieli programy nauczania przed dopuszczeniem do użytku szkolnego jako szkolny zestaw programów nauczania;
 • inne sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły.
 1. Rada pedagogiczna ponadto:
 • przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut;
 • może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole;
 • przedkłada radzie rodziców projekt szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego celem uchwalenia go przez tę radę;
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz w jego ewaluacji;
 • typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
 • typuje kandydaturę ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatury uczniów do wniosków do innych stypendiów.

§ 29

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole, w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatur na takie stanowiska oraz dotyczące spraw osobowych innych członków rady pedagogicznej podejmowane są w tajnym głosowaniu.
 3. Wszyscy uczestnicy zebrania rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu.

Rada rodziców

§ 30

 1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z radą rodziców poprzez wicedyrektora szkoły.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 4. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły.

§ 31

 1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców lub opiekunów prawnych uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
 2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły określonych odrębnymi przepisami.

§ 32

 1. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, realizowanego przez nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, składanego przez dyrektora szkoły;
 • prawo do opiniowania oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego przy stosowaniu procedury awansu zawodowego nauczycieli;
 • prawo do opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • prawo do opiniowania podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje;
 • możliwość wyrażania opinii na temat pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
 • prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny.
 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 33

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

 

Samorząd uczniowski

§ 34

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu uczniowskiego, zasady wybierania oraz tryb pracy określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i jest odrębnym dokumentem.
 3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 35

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Samorząd uczniowski ma prawo do:
  • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • wydawania i redagowania gazety szkolnej;
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  • przedstawiania dyrektorowi opinii o pracy nauczyciela, którego praca jest poddawana ocenie;
  • wyrażania opinii na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
 3. Sprawy szkoły, o których mowa w ust. 1 dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów określają odrębne przepisy.
 4. Opiekunów samorządu powołuje dyrektor spośród nauczycieli szkoły na wniosek samorządu uczniowskiego.
 5. Opiekunowie służą samorządowi radą i pomocą, pośredniczy między nim a radą pedagogiczną i dyrekcją.
 6. Wszystkie przedsięwzięcia samorządu winny być aprobowane przez ich opiekunów.

 Współdziałanie organów szkoły

§ 36

 

 1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.
 2. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenia jakości pracy szkoły.
 3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 4. W szczególnych wypadkach, na wniosek co najmniej dwóch organów szkoły lub dyrektora, może być zwołane w terminie do dwóch tygodni spotkanie nadzwyczajne wszystkich organów liceum lub ich reprezentantów.

§ 37

Zasady współdziałania organów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi opierają się na:

 • zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa;
 • zapewnieniu bieżącej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi organami szkoły o podejmowanych i planowanych przedsięwzięciach poprzez:
 1. zarządzenia dyrektora,
 2. formalne i nieformalne spotkania statutowych reprezentantów,
 3. zapraszanie przedstawicieli organów do udziału w zaplanowanych zebraniach,
 4. pisemne komunikaty w książce zarządzeń,
 5. ogłoszenia przez radiowęzeł szkolny i na tablicach ogłoszeń,
 6. zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych,
 7. zamieszczanie komunikatów w dzienniku elektronicznym.
  • umożliwieniu rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

§ 38

 1. Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i dydaktycznych młodzieży.
 2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1 realizuje się poprzez:
 • organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców oddziałów z rodzicami/opiekunami prawnymi zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przedstawionym na zebraniu organizacyjnym rady pedagogicznej danego roku szkolnego celem zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy;
 • zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy, dyrektorem, innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym;
 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat jego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, a także przyczyn trudności w nauce;
 • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
 • kontaktów indywidualnych z wychowawcą oddziału, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym;
 • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny;
 • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
 • udzielania pomocy materialnej;
 • wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i nauczycieli dyrektorowi.

Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły

 § 39

Wszelkie sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga w pierwszej instancji dyrektor szkoły na drodze negocjacji, w ostateczności mediacji, w duchu porozumienia i wzajemnego zrozumienia;

§ 40

Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem zainteresowane strony zgłaszają dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zmierzające do usunięcia przyczyn konfliktu.

§ 41

 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek, któregoś z organów będącego stroną sporu:
 • prowadzi mediacje w sprawie spornej;
 • przed rozstrzygnięciem sporu zapoznaje się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem informuje na piśmie zainteresowanych
  w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 1. W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, prowadzone są negocjacje a w razie; w razie niewypracowania rozwiązania:
 • powołany zostaje zespół mediacyjny;
 • w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z organów szkoły, nieuwikłany w spór;
 • zespół mediacyjny sporządza protokół ( uzgodnień i rozbieżności).
 1. W przypadkach spornych, w zależności od zakresu sporu, organom szkoły przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§ 42

Spory między nauczycielem, a uczniem może także na wniosek stron rozstrzygać rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim.