kredyty bez bik

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania szkoły

§ 9

Realizując cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, szkoła przyjmuje, że:

 • wychowanie i kształcenie powinno dążyć do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowywać do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie;
 • w procesie wychowania i kształcenia realizowana jest zasada podmiotowości uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 10

 1. Celem szkoły jest:
  • kształcenie i wychowanie młodzieży przygotowujące ją do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie, w tym młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich predyspozycjami;
  • kierowanie samodzielną nauką uczniów ułatwiające im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce;
  • umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowania się do kształcenia przez całe życie;
  • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego poprzez:
 2. świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych,
 3. kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
 4. kształcenie umiejętności współpracy w zespole,
 5. korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
 6. kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 7. kształcenie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
 8. kształcenie postaw prospołecznych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i umiejętności spędzenia wolnego czasu,
 9. kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych poglądów,
 10. rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny,
 11. współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,
 12. poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
 13. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym poprzez umożliwienie im realizacji indywidualnych programów nauczania i indywidualnego toku nauczania,
 14. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, w tym poprzez umożliwienie im realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 15. uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  • urzeczywistnianie następujących wartości uniwersalnych:
 16. prawa do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistym bezpieczeństwem fizycznym i moralnym,
 17. braterstwa ludzi, w tym podmiotowości człowieka, godności osobistej i szacunku dla osoby ludzkiej, wzajemnej pomocy i życzliwości,
 18. patriotyzmu,
 19. swobody myśli, sumienia, wyznania, tolerancji światopoglądowej, poszanowania odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno- moralnych),
 20. poszanowania własności jednostki i dobra wspólnego,
 21. prawa do edukacji i kultury,
 22. prawa do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 11

Szkoła realizuje zadania w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego poprzez:

 • realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego;
 • sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
 • uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem;
 • realizowanie zadań wynikających z planu pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 12

 1. Szkoła realizuje zadania w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole;
 • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu –jako zajęć uzupełniających działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Obowiązuje zasada pomocniczości – wyższe instancje nie wkraczają w kompetencje niższych, tj rodziny, opiekunów, wychowawcy bez wyraźnej konieczności.

§ 13

Szkoła realizuje zadania w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez:

 • tworzenie kół zainteresowań, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
 • uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów (np. prozdrowotnych, proobronnych, sportowych, artystycznych);
 • pracę indywidualną z uczniem zdolnym;
 • organizowanie zajęć w zakresie pomocy w nauce, przygotowanie do egzaminów, konkursów, olimpiad;
 • ukończenie szkoły w skróconym czasie oraz rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez indywidualny tok lub program nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 14

 1. Szkoła realizuje zadania w zakresie sprawowania opieki nad wszystkimi uczniami, a w szczególności niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, potrzebującymi wsparcia.
 2. Opiekę nad uczniami liceum sprawują:
 • na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 • podczas zajęć poza terenem szkoły – wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele wspomagający lub – za zgodą dyrektora – rodzice uczniów bądź pełnoletni opiekunowie, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem tych zajęć, z kartą wycieczki;
 • podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów;
 • pielęgniarka – higienistka szkolna, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach.

§ 15

 1. Szkoła realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 • Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki pobytu podczas zajęć organizowanych przez szkołę lub przy udziale jej pracowników poprzez:
 1. ścisłe respektowanie w szkole ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny,
 2. likwidację wszelkich pojawiających się niezgodności z przepisami bhp, w tym także zagrożeń dla zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy uczniów i pracowników,
 3. instruowanie uczniów o zasadach bhp i dokumentowanie realizacji tego obowiązku,
 4. organizowanie bądź zlecanie terminowych, okresowych kursów z zakresu bhp dla nauczycieli i innych pracowników,
 5. umożliwienie zbiorowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów (na podstawie upoważnienia rodziców),
 6. współdziałanie z innymi organami państwowymi w zakresie bhp,
 7. prowadzenie dyżurów podczas przerw według zarządzenia dyrektora szkoły,
 8. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dla uczniów według zasad bhp,
 9. rozwijanie kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie,
 10. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów, spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, przemocy, demoralizacji czy innych przejawów problemów młodzieży zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym na dany rok szkolny,
 11. ustalanie zasad regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie,
 12. przeprowadzanie raz w ciągu roku szkolnego próbnej ewakuacji osób i mienia na podstawie odrębnych przepisów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:
 1. natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,
 2. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwracanie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadamianie dyrektora szkoły lub pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,
 3. reagowanie przez pracownika obsługi na osoby postronne wchodzących na teren szkoły, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,
 4. zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona czynności zabronionej lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, stosowanie się do szkolnych procedur interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją.
 • W pomieszczeniach budynku szkolnego i jego najbliższym otoczeniu zainstalowane są kamery wizyjne zapewniający całodobowy monitoring obiektu. Ponadto szkoła zabezpieczona jest systemem alarmowym.
 • Szkoła ma opracowane procedury interwencyjne w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją oraz procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

§ 16

Szkoła realizuje zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia poprzez:

 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • udział w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;
 • organizowanie sejmików naukowych o charakterze ekologicznym;
 • udział w akcjach o charakterze ekologicznym i prozdrowotnym.

 § 17

 1. Szkoła realizuje zadania w zakresie organizacji wolontariatu w szkole poprzez:
 • propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów;
 • uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
 • uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych poprzez podejmowanie działań w zakresie:
 1. pomocy koleżeńskiej w nauce,
 2. wsparcia uczniów niepełnosprawnych,
 3. pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska przy współpracy z różnymi instytucjami działającymi na rzecz innych osób.
 • działalność Szkolnego Koła „Caritas”, organizacji strzeleckiej „Strzelec” i SU
 1. Szczegółowe zasady działania szkolnego wolontariatu określa jego regulamin.

§ 18

Szkoła realizuje zadania w zakresie doradztwa zawodowego poprzez:

 • systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;
 • pomoc uczniom w planowaniu dalszej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;
 • organizowanie zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i kariery zawodowej.

§ 19

 1. Szkoła realizuje zadania w zakresie umożliwienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 • organizowanie
 • wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;
 • wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;
 • niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;
 • organizowanie zajęć religii, z których rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo zwolnić swoich podopiecznych na zasadach ogólnych;
 • swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych, nienaruszających dobra innych osób.
 1. Szkoła, uznając prawo rodziców i uczniów do religijnego wychowania ich dzieci, organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i/lub etyki w wymiarze i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Uczestnictwo lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii i/lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 3. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo uzyskania do trzech kolejnych dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dni przeznaczone na rekolekcje mogą być wykorzystane w innym terminie (na życzenie nauczyciela religii) po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z religii, zobowiązani są do przebywania w tym czasie w czytelni biblioteki szkolnej. W przypadku, gdy religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją w tygodniowym planie zajęć, za pisemną zgodą rodziców, przychodzą na późniejszą godzinę lub wychodzą wcześniej.

§ 20

Szczegółowe cele i zadania dydaktyczne zawiera Szkolny Zestaw Programów Nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.

§ 21

 1. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i opiekuńcze zawiera Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.