kredyty bez bik

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. na rok szkolny 2020/2021

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi

w Sędziszowie Młp. na rok szkolny 2020/2021.

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2019.r.poz.1148 ze zm.).
 1. Zarządzenia nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół publicznej szkoły ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.
 • 1 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

Rodzaj czynności

1.05 – 23.06.2020 r.

Do godz. 15.00.

22 – 27.07.2020 r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie,
 • karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub
 • lekarza szkolnego,
 • wyciąg aktu urodzenia,
 • kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu lub innymi schorzeniami.

11.05 – 20.05.2020 r.

Do godz. 15.00 (dotyczy profilu prozdrowotnego)

22- 27.07. 2020 r.

Do godz.15.00

(dotyczy profilu prozdrowotnego)

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie,
 • karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,
 • wyciąg aktu urodzenia,
 • kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

21.05. - 31.05.2020 r.

II termin

15-17.06.2020 r.

(dotyczy profilu prozdrowotnego)

 

28.07- 31.07.2020 r.

(dotyczy profilu prozdrowotnego)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

10.06.2020 r.

II termin:

19.06.2020 r.

(dotyczy profilu prozdrowotnego)

 

7.08.2020 r.

(dotyczy profilu prozdrowotnego)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

22.06- 23.06.2020 r.

-----------------------------

Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.

26.06.- 30.06.2020r.

Do godz. 15.00

--------------------------

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do 24.06. 2020 r.

Do 29.07.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 10.07.2020 r.

Do 16.08. 2020 r.

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, warunków przyjęcia do szkoły.

13.07. 2020 r.

do godz. 1000

17.08. 2020 r.

do godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

13.07 – 20.07.2020 r.

Do godz. 15.00

17.08 – 21.08. 2020 r.

Do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej..

21.07.2020 r.

do godz. 1400

24.08.2020 r.

godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Do 28. 07.2020 r.

Do 31.08.2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

21.07.2020 r.

24.08.2020 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 • 2 Założenia oferty szkolnej:
 1. Szkoła oferuje nauczanie w siedmiu kierunkach kształcenia.
 2. Kierunek kształcenia scharakteryzowany jest przez grupę 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (dwa - ściśle określone i trzeci wybierany przez ucznia).
 3. Wyboru kierunku kształcenia uczniowie dokonują na etapie naboru.
 4. W klasie pierwszej realizowane jest nauczanie przedmiotów w w zakresie podstawowym.i w zakresie rozszerzonym (w następnych latach wymiar godzinowy „rozszerzen” jest zwiększony).
 5. Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mogą jeszcze dokonać zmiany profilu kształcenia, a tym samym rozszerzeń - których nauczanie rozpocznie się od klasy drugiej.(warunkiem jest spełnienie zobowiązania do wyrównania nauczania zrealizowanego już w klasie 1.)
 6. W każdej klasie obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach, także międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Pierwszy język obcy (angielski lub niemiecki) powinien być kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej, drugi język obcy (hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski lub angielski) nie musi być kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej.
 7. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
 8. W przypadku wyboru kierunku z rozszerzonym językiem angielskim (wymagana jest znajomość tego języka na poziomie III.1) liczba godzin języka angielskiego będzie wynosić odpowiednio 7, 5 i 7 godzin tygodniowo począwszy od klasy drugiej.
 • 3 Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021:

Kierunek

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

A

MENADŻERSKI

geografia i język angielski

oraz

informatyka lub matematyka

język polski

język obcy (do wyboru)

matematyka

geografia

B

POLITECHNICZNY

matematyka i informatyka

oraz

chemia lub fizyka

język polski

matematyka

fizyka lub chemia

język obcy (do wyboru)

C

BIOMEDYCZNY

biologia i chemia

oraz

matematyka lub język angielski

język polski

język obcy (do wyboru)

biologia

chemia

D

LINGWISTYCZNO - PSYCHOLOGICZNY

j. polski i j. angielski

oraz biologia

lub j. niemiecki

język polski

j. angielski

biologia

j. obcy (do wyboru)

E

SPOŁECZNO- PRAWNY

j. polski i historia

oraz

wos lub j. angielski

język .polski

język angielski

wos

historia

F

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

(Pod patronatem Jednostki Strzeleckiej 2051)

geografia i wos

oraz

historia lub język angielski + zajęcia proobronne

język polski

język obcy (do wyboru)

biologia, wos

G

PROZDROWOTNY

Geografia i wos

Oraz biologia

Lub j. angielski + program sportowy

j. polski

j. obcy (do wyboru)

biologia

wychowanie fizyczne

 • 4 Szkolna komisja rekrutacyjna.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

2) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,

3) sporządzenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

do szkoły,

4) przeprowadzenie czynności i rozstrzygnięć postępowania uzupełniającego,

5) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego.

 1. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły.
 • 5 Zasady rekrutacji
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200.
 2. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące wyniki:

1) 100 punktów – za egzamin ósmoklasisty

2) 100 punktów – za oceny z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia

 1. Punkty za egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:
 1. W przypadku przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawionych w procentach

- z języka polskiego oraz z matematyki mnoży się przez o,35

- z języka obcego nowożytnego (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) mnoży się prze 0,3

- z jednego z przedmiotów punktowanych na poszczególny kierunek mnoży się przez 0,2

 1. Przy obliczaniu ilości punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się zasadę:

Ocena

Ilość punktów

celujący

18 punków

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów dla danego kierunku kształcenia oraz inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:
 1. 72 punkty – z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, (do 18 punktów z każdego przedmiotu w przypadku oceny celującej )
 2. 7 punktów – za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 3. 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu.
 4. do 18 punktów – za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w szczególności:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 1. b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 1. c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 1. d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 1. e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione pod lite-

rami a) – d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 1. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punkty;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- przyznaje się 30 punktów
 2. b) bardzo dobrym- przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym- przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym- przyznaje się 10 punktów
 5. e) dopuszczającym- przyznaje się 5 punktów.

3) wybranego spośród (w zależności od wybranego kierunku przedmioty punktowane) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

3) lub z jednego z przedmiotów (w zależności od wybranego kierunku przedmioty punktowane): biologii, chemii, fizyki i geografii , wychowanie fizyczne oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie  44zz ust. 2ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1,pkt 2 oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zdanego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany dany egzamin ósmoklasisty, oraz którego dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie  44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów , o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punkty;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- przyznaje się 30 punktów
 2. b) bardzo dobrym- przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym- przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym- przyznaje się 10 punktów
 5. e) dopuszczającym- przyznaje się 5 punktów.

3) wybranego spośród (w zależności od wybranego kierunku przedmioty punktowane) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim                               i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerzone treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od ustalonych szczegółowych kryteriów przyjęć.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, w pierwszej kolejności przyjmuje się tych z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowi, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Informacje na temat rekrutacji można uzyskać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.losedziszow.edu.pl oraz codziennie w godzinach od 700 – 1500 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem (17) 22 16 112.
 • 6 Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Szkolna komisja rekrutacyjna.