kredyty bez bik

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

ROZDZIAŁ VIII

Wewnątrzszkolny system oceniania

Ocenianie

§ 62

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

4)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

6)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

7)wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

8)wybór dalszego kierunku kształcenia.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w statucie szkoły,

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w szkole,

6)ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 63

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o zasadach oceniania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania przedstawionych szczegółowo w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które opisane są w przedmiotowych systemach oceniania.

3.Nauczyciel przedmiotu przekazuje uczniom informacje zawarte w ust. 1 w formie ustnej i dokumentuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

4.Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie ustnej i dokumentuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

 1. Wychowawca przekazuje rodzicom ogólne informacje dotyczące ust. 1 i 2 ustnie w czasie pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym, wskazuje możliwość dostępu do tych informacji i dokumentuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

6.Przedmiotowe Systemy Oceniania ze wszystkich przedmiotów są dostępne w każdej pracowni przedmiotowej, w bibliotece szkoły oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

7.Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust 1, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się , wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 64

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

Ocena (słownie)

Ocena (cyfrą)

Skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

2.Oceny cząstkowe nauczyciele zapisują cyfrą lub używają skrótu literowego, odnotowując jednocześnie datę wystawienia oceny.

3.Oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) zapisywane są w pełnym brzmieniu:

1)ocena 6 – celujący

2)ocena 5 – bardzo dobry

3)ocena 4 – dobry

4)ocena 3 – dostateczny

5)ocena 2 – dopuszczający

6)ocena 1 – niedostateczny

4.Oceny wymienione w ust. 3 od pkt1 do pkt5 – to oceny pozytywne, a ocena opisana w ust. 3 pkt 6 jest oceną negatywną.

5.W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się stosowanie następujących dodatkowych oznaczeń:

1)„np” dla oznaczenia zgłoszonego przez ucznia nieprzygotowania,

2)„O” dla oznaczenia nieobecności ucznia na zajęciach lub na sprawdzianie wiadomości (kartkówce lub zapowiedzianej pracy kontrolnej); po zaliczeniu sprawdzianu przez ucznia, w miejsce uprzednio oznaczone wpisywana jest ocena,

3)„bz” dla oznaczenia braku zeszytu,

4)„bzd” dla oznaczenia braku zadania,

5)„ukośnik” (/) dla oznaczenia poprawienia przez ucznia oceny (np. 4/5 oznacza, iż uczeń poprawił ocenę dobrą na bardzo dobrą),

6)„+” (nie towarzyszący ocenie) dla oznaczenia aktywnego udziału ucznia w lekcji,

7)„zw” wpisujemy do dziennika lekcyjnego uczniów, których ze względu na trudności z dojazdem zwalnia się nie więcej niż 10 minut przed końcem 9-tej lub 10-tej lekcji za pisemną zgodą rodziców, bądź innej uprawnionej osoby oraz usprawiedliwiamy spóźnienie do 10 minut na 1-ej lekcji.

§ 65

1.Przy ustalaniu ocen bieżących wprowadza się stosowanie „połówek” z wyłączeniem stopni bardo dobrego i niedostatecznego, a więc: 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6.

Wymagania na poszczególne stopnie:

1)ocenę 6 – otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności znacznie przekraczające wymagania edukacyjne na danym etapie kształcenia, a przy tym samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, interesuje się daną dziedziną i pogłębia wiedzę samodzielnie, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wyższym niż szkolny,

2)ocenę 5 – otrzymuje uczeń, który posiada zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego, zaś zdobyte umiejętności pozwalają mu na swobodne rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, rozwiązuje nietypowe zadania,

3)ocenę 4,5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na sprawne posługiwanie się zdobytymi umiejętnościami w samodzielnym rozwiązywaniu zadań i problemów teoretycznych i praktycznych w nowych sytuacjach,

4)ocenę 4 – otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności dające mu świadomość życiowej użyteczności w sytuacjach typowych, rozumie specyfikę danego przedmiotu i potrafi wykorzystać swoją wiedzę,

5)ocenę 3,5 – otrzymuje uczeń, który częściowo opanował wiadomości ujęte podstawą programową, a posiadane przez niego umiejętności pozwalają mu na rozwiązywanie zadań i problemów na średnim stopniu trudności,

6)ocenę 3 – otrzymuje uczeń, który nie opanował znacznej części wiadomości przewidzianych programem edukacyjnym na danym etapie kształcenia, nie rozumie związków zachodzących pomiędzy elementami zdobytych przez niego wiadomości i nie potrafi przetransportować wiedzy na potrzeby życia codziennego; potrafi pamięciowo opanować wiedzę, bez zastosowania jej w praktyce,

7)ocenę 2,5 – otrzymuje uczeń, który posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowych wiadomości i umiejętności w toku dalszej edukacji; uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

8)ocenę 2 – otrzymuje uczeń, który posiada duże braki w wiadomościach, często popełnia błędy, jego umiejętności wymagają ciągłej korekty ze strony nauczyciela,

9)ocenę 1 – otrzymuje uczeń, którego posiadana wiedza i umiejętności uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; uczeń nie potrafi wykonywać zadań o elementarnym stopniu trudności.

2.Przy ustalaniu ocen z prac pisemnych przyjęto następującą skalę procentową:

% z maksymalnej liczby punktów

Ocena

94 –100 i zadanie dodatkowe *

ocena 6

94 – 100

ocena 5

85 – 93

ocena 4,5

76 – 84

ocena 4

67 – 75

ocena 3,5

58 – 66

ocena 3

49 – 57

ocena 2,5

40 – 48

ocena 2

0 – 39

ocena 1

* zadanie dodatkowe, czyli o podwyższonym stopniu trudności, wyznaczone przez nauczyciela

3.Szczegółowe zasady oceniania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów opracowują - na bazie obowiązującej podstawy programowej i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania - nauczyciele tych przedmiotów, tworząc Przedmiotowe Systemy Oceniania.

4.Oceny bieżące, śródroczne i roczne wystawia się na podstawie różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych, m.in. prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, testów, referatów, ćwiczeń laboratoryjnych, zadań domowych – w zależności od specyfiki przedmiotu.

5.Ocenianie i oceny bieżące spełniają funkcję: informacyjną, motywacyjną, kształtującą, wspierającą, diagnostyczną, afirmacyjną.

6.Częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia precyzują nauczyciele poszczególnych przedmiotów przy założeniu, że uczeń powinien być oceniany systematycznie, jawnie, obiektywnie, konsekwentnie w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i aktywności lekcyjnej i pozalekcyjnej.

7.Ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel ustala, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu, zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania tego przedmiotu.

8.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Informacja o ocenach przekazywana jest uczniom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na bieżąco w formie ustnej, a rodzicom przez wychowawcę w formie pisemnej co najmniej raz na kwartał na zebraniu rodzicielskim lub w formie ustnej w ramach indywidualnego spotkania z rodzicem.

9.Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej na lekcji lub zaraz po niej. Jeżeli uzasadnienie według ucznia jest niewystarczające, w tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do dyrektora z prośbą o uzasadnienie oceny. W ciągu siedmiu dni od dnia złożenia podania nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny uczniowi w obecności rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.

10.Nauczyciele podczas oceniania wiedzy i umiejętności ucznia przekazują mu słownie informację zwrotną na temat jego postępu bądź regresu w stosunku do poprzedniego stanu wiedzy, umożliwiającą mu dokonanie samooceny własnych kompetencji, samokontroli własnego działania, mocnych i słabych stron pracy.

11.Liczba sprawdzianów obejmujących zakres materiału powyżej trzech jednostek lekcyjnych dla danej klasy nie może przekroczyć trzech tygodniowo. Sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to kartkówek z trzech ostatnich lekcji. W ciągu danego dnia uczeń nie może pisać więcej niż jednego sprawdzianu. Dopuszcza się przeprowadzenie drugiego sprawdzianu za zgodą lub na wniosek uczniów.

12.Nauczyciele są zobowiązani do poprawy sprawdzianów w ciągu 14 dni. Poprawa lub zaliczenie sprawdzianów z różnych przedmiotów odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Przedmiotowych Systemach Oceniania podczas dyżurów nauczycieli, po lekcjach, w terminach ustalonych z uczniami.

13.Uczniowie zapoznają się z poprawionymi sprawdzianami w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela. Uczniowie i rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych sprawdzianów i dokumentacji dotyczącej oceniania i klasyfikowania ucznia, na terenie szkoły po ustaleniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 1. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

15.Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie jeden raz w okresie, jeżeli ilość godzin przedmiotu w tygodniu wynosi od jednego do trzech, oraz dwa razy w okresie, jeżeli ilość godzin przedmiotu w tygodniu jest równa cztery lub większa od czterech. Na wniosek samorządu uczniowskiego w szkole może funkcjonować „szczęśliwy numerek”, zwalniający ucznia w danym dniu z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego, obowiązuje 2-tygodniowy „okres ochronny” – bez ocen niedostatecznych.

16.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, nauczyciel bierze pod uwagę również systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

17.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.

20.Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego uczestniczy w zajęciach w sposób bierny, pozostaje pod opieką nauczyciela.

21.Dyrektor może wyrazić zgodę na zwolnienie ucznia (posiadającego zaświadczenie lekarskie uprawniające go do zwolnienia z zajęć) z obowiązku obecności na lekcji wychowania fizycznego, które odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, na podstawie oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w tym czasie.

22.

23.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.

 

 

 

Klasyfikowanie

§ 66

1.Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i z zachowania oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

2.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu pierwszego okresu, a klasyfikowanie roczne w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Termin klasyfikacji ustala dyrektor szkoły. Wszystkie oceny roczne (śródroczne) wystawione są najpóźniej do ostatniego dnia tygodnia (piątku) poprzedzającego dzień klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.

3.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

4.Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca informuje o przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej:

1)ucznia i jego rodziców – w formie pisemnej – (w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia, rodzice potwierdzają podpisem fakt przyjęcia do wiadomości tej informacji) lub,

2)w trakcie spotkania rodziców z wychowawcą klasy (rodzice potwierdzają obecność na spotkaniu podpisem w dzienniku lekcyjnym) lub,

3)w wyjątkowych sytuacjach – listownie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

5.Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele proponują oceny z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca ocenę zachowania i podają je do wiadomości uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej – (w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia, rodzice potwierdzają podpisem fakt przyjęcia do wiadomości tej informacji).

6.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) do 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6.

 W skład komisji wchodzą:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)inny nauczyciel, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca klasy,

c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)pedagog,

e)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)przedstawiciel rady rodziców.

3)Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

10.Sprawdzian wiadomości i umiejętności z wychowania fizycznego i informatyki ma formę zadań praktycznych.

11.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania, oraz ustaloną ocenę,

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin zebrania komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Do protokołu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego i jego rodzicami.
 2. Przepisy ust. 6-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Termin ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 7 pkt 2, nie może przekroczyć 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.6.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi możliwości uzupełnienia braków. Uzupełnienie braków z poszczególnych przedmiotów następuje w porozumieniu z nauczycielami tych przedmiotów w terminach z nimi uzgodnionych. Uczeń mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, może korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu, uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych.
 5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

17.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

18.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Pisemną prośbę do rady pedagogicznej składa uczeń lub jego rodzice przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

19.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,

2)spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

3)zmieniający typ szkoły, (w przypadku różnic programowych).

20.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż na dzień poprzedzający zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 17 i 18 oraz ust 19 pkt 1 i 3 przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)nauczyciel danego przedmiotu jako przewodniczący komisji,

2)nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

22.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 19 pkt 2 przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)dyrektor szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

23.Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego i informatyki ma formę ćwiczeń praktycznych.

24.Egzamin klasyfikacyjny poza wychowaniem fizycznym i informatyką, przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej.

25.Z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia.

26.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu w dokumentację egzaminu, w obecności dyrektora szkoły bądź osoby przez niego upoważnionej.

27.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 19 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego, uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.

28.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora szkoły.

29.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/nieklasyfikowana”.

§ 67

1.      Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

3)inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

5.Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oraz ocenę ustaloną przez komisję. W protokole należy podać zwięzłą informację o pisemnych i ustnych odpowiedziach ucznia. Do protokołu z egzaminu poprawkowego należy dołączyć pisemne prace ucznia.

6.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

7.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

 

Promowanie

 § 68

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 68 ust. 2.

2.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych (w tym z religii) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

§ 69

 1. W trzeciej klasie liceum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przeprowadza egzamin maturalny.
 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

3.Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.

Ocenianie zachowania

§ 70

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o przyjętych w szkole zasadach oceniania zachowania. Zasady te zostają przedstawione uczniom na pierwszej lekcji z wychowawcą, a rodzicom na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy.
 2.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 1. oceny z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna; wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia radzie pedagogicznej.
 2. Oceny zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

Ocena (słownie)

Skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

popr

nieodpowiednie

ndp

naganne

ngn

 

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy i członkowie zespołu wychowawczego na zebraniu zespołu wychowawczego, uwzględniając zasady punktowego systemu oceniania zachowania, obowiązującego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. od roku szkolnego 2013/2014.

7.Punktowy system oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Zasady ogólne.

1)punktowy system oceniania zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych... z późniejszymi zmianami,

2)każdy wychowawca umieszcza regulamin punktowego systemu oceniania zachowania w dzienniku lekcyjnym i prowadzi zeszyt/skoroszyt uwag wg podanego wzoru,

3)ocenianie zachowania ucznia śródroczne i roczne jest realizowane w/g punktowego systemu oceniania zachowania,

4)ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec I okresu i na koniec II okresu,

5)ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez cały semestr. Punkty przyznaje się w określonych kryteriach. W przypadku wystąpienia zachowania lub zdarzenia nie ujętego w „ Punktacji Ocen Zachowania” decyzję przyznania określonej ilości punktów podejmuje zespół wychowawczy,

6)wpisów do zeszytu uwag dokonuje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog szkolny, opiekun uczestników konkursów czy szkolnych kół zainteresowań. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów,

7)obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do karty obserwacji ucznia, na bieżąco,

8)wnioski o wpis zgłaszać mogą uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, osoby spoza szkoły do wychowawcy klasy,

9)wpis ma charakter punktowo – opisowy (np. ucieczka z lekcji – -5pkt.),

10)każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się odbywać jawnie, w obecności zainteresowanego ucznia,

11)ocenę zachowania ustala się, zwracając szczególna uwagę na:

a)stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,

b)aktywność ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c)kulturę osobistą na terenie szkoły i poza nią,

d)poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności drugiego człowieka,

e)stosunek ucznia do koleżanek i kolegów, uczniów słabszych, niepełnosprawnych i żyjących w trudnych warunkach materialnych,

f)troskę o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,

g)poszanowanie mienia: własnego, innych ludzi oraz instytucji, troskę o sprzęt szkolny,

h)stosunek do symboli i tradycji szkolnych i narodowych,

i)godne reprezentowanie szkoły,

j)stosunek do wydawanych poleceń dyrekcji szkoły, członków rady pedagogicznej i pracowników szkoły.

12)przy ustaleniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

13)ocena zachowania nie ma wpływu na:

a)oceny z zajęć edukacyjnych,

b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

14)zadaniem każdego wychowawcy jest:

a)zapoznanie z punktowym systemem oceniania zachowania uczniów na jednej z pierwszych lekcji z wychowawcą klasy (wpis do dziennika),

b)zapoznanie rodziców w trakcie pierwszego zebrania o zasadach funkcjonowania punktowego systemu oceniania zachowania w szkole,

c)przekazywania informacji o ilości punktów rodzicom podczas spotkań wychowawcy klasy z rodzicami,

d)rozmowa wychowawcy lub pedagoga szkolnego z rodzicami ucznia w sytuacji, gdy uczeń przekroczy –50 punktów ujemnych.

15)w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów,

16)przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uczniów klas trzecich wychowawca bierze pod uwagę również oceny zachowania i postawę ucznia z lat ubiegłych,

17)odwołanie przysługuje uczniowi w trybie zgodnym ze statutem szkoły i WSO jedynie od procedury przyznawania oceny zachowania,

18)uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

19)w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zastosowanie mają przepisy, o których mowa w § 66 ust. 7 pkt 2),

20)gdy uczeń zagrożony jest oceną śródroczną/roczną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego. Pozostałe oceny podane zostają na tydzień przed ustaloną datą klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej,

21)w sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, pobyt w sanatorium, nauczanie indywidualne) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.

8.Szczegółowa punktacja ocen zachowania

1) na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 140 punktów, co jest równowartością oceny dobrej zachowania. W ciągu danego semestru uczeń swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania,

a)250 i powyżej (wzorowe)

b)180 – 249 (bardzo dobre)

c)130 - 179 (dobre)

d)80 – 129 (poprawne)

e)51 – 79 (nieodpowiednie)

f)50 i poniżej (naganne)

2)pod koniec I okresu punkty sumuje się. Otrzymaną liczbę punktów wychowawca zamienia na ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego okresu uczeń otrzymuję znowu 140 punktów. Pod koniec II okresu zliczone zostają punkty za zachowanie w II okresie. Aby wystawić ocenę roczną zachowania, należy dodać punkty z I oraz II okresu, następnie podzielić otrzymaną sumę przez liczbę 2. Otrzymaną liczbę zamieniamy zgodnie z punktem 1 „Szczegółowej Punktacji Ocen Zachowania” na odpowiednią ocenę zachowania,

3) uczeń, który otrzymał więcej niż 40 punktów ujemnych nie może otrzymać zachowania wyższego niż „bardzo dobre”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego okresu,

4) uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać zachowania wyższego niż „poprawne”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego okresu,

5) uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać zachowania wyższego niż „nieodpowiednie”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego okresu.

9.Wpisywanie uwag: Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania w karcie uwag ucznia liczby punktów „+” lub „–”, daty, numeru uwagi, podpisania uwagi.

10.System przyznawania punktów:

 

LP.

 KRYTERIA OCENIANIA

PUNKTY

 

PUNKTY DODATNIE

 

I ZAWODY SPORTOWE

1.

szkolne

10

 

2.

miejskie, międzyszkolne, powiatowe – udział

10

miejsca I – III

+15

miejsca IV – VI

+10

 

3.

wojewódzkie – udział

20

miejsca I – III

+15

miejsca IV – VI

+10

 

4.

ogólnopolskie – udział

30

miejsca I – III

+30

miejsca IV – VIII

+15

5.

międzynarodowe – udział

40

miejsca I – VIII

+30

II KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Z KOLEJNYMI STOPNIAMI ORGANIZACYJNYMI

6.

etap szkolny: udział w konkursie lub olimpiadzie

10

7.

etap rejonowy, międzyszkolny, powiatowy

30

8.

etap wojewódzki

40

laureat

+20

9.

etap ogólnopolski

60

laureat

+40

10.

konkurs wewnątrzszkolny – udział

5

miejsca I – III

+15

11.

konkurs międzyszkolny organizowany przez inną szkołę (w przypadku braku eliminacji szkolnych) – udział

10

miejsca I – III

+20

III DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KLASY I SZKOŁY

12.

aktywna praca w samorządzie klasowym:

przewodniczący klasy

zastępca

skarbnik

szefowie sekcji

 

30

20

20

15

13.

reprezentowanie szkoły na zewnątrz (aktywny udział w uroczystościach miejskich, wojewódzkich, debatach, sejmikach)

10k

14

reprezentowanie szkoły na zewnątrz (aktywny udział w uroczystościach miejskich, wojewódzkich, debatach, sejmikach)

w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych i w święta

 

20k

15.

pomoc w zorganizowaniu imprez szkolnych (apele, imprezy okolicznościowe, zawody sportowo-rekreacyjne, Dzień Otwarty)

10k

16.

aktywny udział w LTM, SK Caritas, „LOkomitywie”, ZS Strzelec, PixeLO TV

10 –50

17.

reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

w dni wolne od nauki

10k

20k

18.

przygotowanie materiałów na szkolną stronę www lub do „LOkomitywy”

10k

19.

przygotowanie gazetek szkolnych

10k

20.

przygotowanie referatów, prezentacji, pomocy dydaktycznych

10k

21.

aktywny udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych przedmiotowych, konsultacjach przedmaturalnych

10 – 30

22.

inne formy aktywnego udziału w życiu szkoły (opiniuje zespół wychowawczy)

10k

23.

udokumentowana pomoc w nauce nadzorowana przez wychowawcę

20

IV KULTURA OSOBISTA I WYWIĄZYWANIE SIĘ Z POWINNOŚCI UCZNIOWSKICH

24.

wzorowa frekwencja (rozliczana miesięcznie)

brak spóźnień

brak godzin opuszczonych

1 – 10 godzin opuszczonych usprawiedliwionych, przy braku godzin nieusprawiedliwionych

 

5m

20m

 10m

25.

najwyższe czytelnictwo w klasie

30

26.

wysoka kultura osobista

20

27.

pochwała wychowawcy klasy

20k

28.

pochwała dyrektora szkoły

30k

29.

potwierdzone pochwały płynące od społeczności lokalnej

20k

30.

premia za brak punktów ujemnych jednorazowo na koniec semestru

10

 

PUNKTY UJEMNE

 

1

celowe przeszkadzanie na lekcjach, złośliwe komentowanie, rozmowy nie na temat podczas lekcji, wulgarne słownictwo

- 10k

2.

niewykonywanie poleceń nauczyciela

- 10k

3.

aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły, wulgarne słownictwo – za każdą uwagę

- 10k

4.

ubliżanie, przemoc psychiczna, zaczepianie słowne i fizyczne

- 20k

5.

cyberprzemoc, pisanie nieprawdy, szykanowanie, kompromitowanie innych osób, zamieszczanie zdjęć bez wiedzy i zgody osób trzecich w Internecie

- 20k

6.

bójka, pobicie

- 50k

7.

wandalizm – niszczenie mienia

- 30k

8.

kradzież, wyłudzenie

-50k

9.

palenie papierosów na terenie szkoły

- 30k

10.

posiadanie, rozprowadzanie lub picie alkoholu na terenie szkoły

- 50k

11.

posiadanie, rozprowadzanie lub zażywanie środków odurzających na terenie szkoły

- 50k

12.

spóźnianie się na lekcje

-5k

13.

opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia – za 1 godzinę nieusprawiedliwioną

-5k

14.

niewykonanie zobowiązań (np. niezgłoszenie się na konkurs, mimo wcześniejszej deklaracji)

-10k

15.

oszukiwanie rodziców i nauczycieli (np. fałszowanie dokumentów)

- 20k

16.

używanie bądź zabawa telefonem komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym (np. MP3, MP4, dyktafon itp.) podczas lekcji bez zgody i wiedzy nauczyciela

- 10k

17.

przynoszenie, posiadanie i używanie niebezpiecznych przedmiotów

- 30k

18.

stwarzanie sytuacji, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu (użycie gazu łzawiącego, innych niebezpiecznych substancji)

- 50k

19.

nagana wychowawcy klasy

- 20k

20.

nagana dyrektora szkoły

- 30k

21.

złamanie zarządzenia dyrektora szkoły

- 30k

22.

potwierdzone sygnały bądź skargi płynące od społeczności lokalnej świadczące o demoralizacji młodzieży

- 20k

23.

niewłaściwe zachowanie ucznia podczas uroczystości szkolnych, wycieczek

-20k

24

rażąco niestosowny strój podczas uroczystości szkolnych

-5k

 

k – każdorazowo                                            m – miesięcznie

 

11.Karta oceny zachowania ucznia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP.

Semestr: ………………………………….    Rok szkolny: ……………………………

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………                   Klasa: ……………

PUNKTY DODATNIE

PUNKTY UJEMNE

 

Ilość punktów

 

Kryterium

 

Data i podpis nauczyciela

 

Ilość punktów

 

Kryterium

 

Data i podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

SUMA PUNKTÓW

 

 

ZACHOWANIE:

 

PODPIS WYCHOWAWCY KLASY

DATA