kredyty bez bik

Uczniowie szkoły

 

ROZDZIAŁ VII

Uczniowie szkoły

Prawa ucznia

§ 51

 1. Uczeń szkoły ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i nauczania umożliwiającego rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. informacji o programach nauczania i podręcznikach oraz wymaganiach edukacyjnych, zasadach i kryteriach oceniania,
 3. poszanowania godności własnej, odrębności narodowej, etnicznej i rasowej, nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach prywatnych,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli w ten sposób nie uwłacza niczyjej godności osobistej,
 5. ochrony danych osobowych,
 6. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
 7. organizowania zgodnie ze swoimi potrzebami imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych pod patronatem samorządu uczniowskiego, rady rodziców, wychowawcy, za wiedzą i zgodą dyrektora,
 8. dobrowolnego reprezentowania liceum w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach, sesjach, zawodach sportowych,
 9. pomocy w nauce poprzez uzyskanie informacji zwrotnej od nauczyciela co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 10.  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki szkolnej, technologii informacyjnej,
 12. bieżącej informacji o ocenie z poszczególnych przedmiotów,
 13. systematycznego sprawdzania jego poziomu wiedzy przez udzielanie odpowiedzi ustnych i oceniania ich przez nauczycieli oraz otrzymywania do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych (na czas określony przez nauczyciela),
 14. składania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 15. ustnej informacji wobec klasy od nauczyciela danego przedmiotu – na 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej – o grożących ocenach niedostatecznych i na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach rocznych,
 16. zgłoszenia zastrzeżenia osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z trybem i warunkami otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania,
 17. zgłoszenia wniosku (dla ucznia niepełnoletniego za zgodą rodziców) o przyznanie indywidualnego toku nauczania w przypadku wykazywania szczególnych uzdolnień i zainteresowań,
 18. zgłoszenia za pośrednictwem rodziców wniosku o nauczanie indywidualne w przypadku długiej nieobecności w szkole spowodowanej chorobą.
 1. W przypadku naruszenia prawa, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:
 1. wychowawcy, gdy prawa narusza inny uczeń,
 2. dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik liceum,
 3. Podkarpackiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.

 

Obowiązki ucznia

§ 52

1.Uczeń ma obowiązek:

1)systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach wychowawczych i edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania dla swojego oddziału,

2)rzetelnie pracować nad rozszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,

3)przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5)odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

6)podporządkować się zarządzeniom dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy,

7)okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, w stosunku do nauczycieli używać przyjętego w szkole ponadgimnazjalnej zwrotu „profesor”,

8)pokrywać koszty wyrządzonych przez siebie szkód,

9)przebywać na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych,

10)usprawiedliwić opuszczone godziny niezwłocznie po powrocie do szkoły (najpóźniej do 7 dni),

a)formą usprawiedliwienia może być: osobiste lub pisemne oświadczenie rodziców lub zaświadczenie lekarskie,

b)okolicznościami usprawiedliwiania mogą być: choroba ucznia, ważne zdarzenia losowe, ważne sprawy rodzinne,

c)szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności regulują procedury zawarte w szkolnym programie „Szkoła bez wagarów”,

11)uczestniczyć w zajęciach szkolnych po konferencjach klasyfikacyjnych,

a)w przypadku opuszczenia zajęć szkolnych w tym czasie bez usprawiedliwienia, wychowawca ma prawo obniżyć ocenę zachowania o jeden stopień,

b)w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych (ostatni tydzień czerwca) uczniowie klas drugich obowiązkowo uczestniczą w wewnątrzszkolnym badaniu wyników (matury próbne): pierwszy dzień – język polski, drugi dzień – matematyka, trzeci dzień – język obcy, czwarty dzień – przedmiot dodatkowy. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach szkolnych według tygodniowego planu lekcji,

12)posiadać „zeszyt – dzienniczek ucznia” celem prowadzenia korespondencji między wychowawcą i rodzicem (np. usprawiedliwiania opuszczonych godzin, zwalniania z zajęć, informowania o ocenach śródrocznych, o zagrożeniach śródrocznymi i rocznymi ocenami niedostatecznymi, przekazywania uwag nauczycieli),

13)uczestniczyć w zajęciach szkolnych w schludnym, nie wyzywającym stroju (nieprzezroczystym i nie obcisłym, o stonowanych barwach), przysłaniającym te części ciała, które nie powinny być eksponowane w miejscach publicznych; podczas uroczystości szkolnych uczeń powinien być ubrany w strój odświętny: biało-czarny lub biało-granatowy (dominujące barwy: biała, granatowa, czarna, szara),

14)przebywać na terenie szkoły bez przesadnego makijażu, ekstrawaganckiej fryzury.

 1. W czasie lekcji uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, są zobowiązani do ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania. Nauczyciel może zażądać odłożenia telefonu na czas lekcji w wyznaczonym miejscu. Uczniowie nie mają prawa doładowywać telefonów komórkowych podczas lekcji.
 2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych (np. odtwarzacze MP3 i MP4, aparaty fotograficzne, kamery itp.).
 3. Zakaz określony w ust. 2-3 nie dotyczy:

1)wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,

2)sytuacji szczególnych (np. zagrożenie zdrowia lub życia uczniów),

3)innych sytuacji na podstawie upoważnienia przez dyrektora szkoły.

5.Nauczyciel nie może odbierać uczniowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.

6.W czasie zajęć szkolnych uczniom nie wolno bez powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia, utrwalać wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich danych.

Wyróżnienia i nagrody

§ 53

1. Uczeń może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:

 1. najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów lub zachowania,
 2. osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,
 3. wzorową (stuprocentową frekwencję),
 4. działalność społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

§ 54

 1. Uczniom, którzy wyróżniają się w nauce lub pracy społecznej, rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub wychowawcy może przyznać następujące nagrody lub wyróżnienia:
 1. ustna pochwała wychowawcy wobec uczniów klasy,
 2. ustna pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,
 3. list gratulacyjny dyrektora szkoły do rodziców lub dyrektorów szkół niższego rzędu,
 4. umieszczenie w gablocie wyników najlepszych uczniów oraz informacja o ich osiągnięciach w sprawozdaniach rocznych szkoły oraz w sprawozdaniach przekazywanych rodzicom,
 5. wpis do „Złotej Księgi Szkoły”,
 6. wyróżnienie nagrodą książkową na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce, frekwencję i aktywny udział w życiu klasy i szkoły,
 7. specjalne wyróżnienie „PRIMUS INTER PARES” dla ucznia o najwyższych wynikach na zakończenie nauki w szkole,
 8.  statuetka „PIOTR” przyznawana na zakończenie nauki w kategoriach określonych odrębnym regulaminem.

 

 

Kary

§ 55

 1. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę za:
 1. nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w zakresie § 52,
 2. posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,
 3. zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkolę,
 4. wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej.

§ 56

 1. W przypadku ukarania ucznia stosuje się następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie wychowawcy klasy,
 2. nagana wychowawcy wobec uczniów klasy,
 3.  zlecenie przez wychowawcę wykonania pracy społecznej – porządkowej na terenie szkoły po lekcjach, za przewinienia na terenie szkoły,
 4. upomnienie dyrektora szkoły wobec uczniów klasy,
 5. nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły z powiadomieniem rodziców i wpisem do arkusza ocen,
 6. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,
 7. zawieszenie pełnoletniego ucznia w prawach przez dyrektora szkoły do momentu wydania ostatecznej decyzji przez radę pedagogiczną; zawieszenie w prawach może nastąpić w przypadku, gdy:
 1. uczeń przebywa na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających,
 2. uczniowi zostanie udowodniona kradzież pieniędzy, przedmiotów o wysokiej wartości lub mienia szkolnego, rozprowadzanie środków odurzających i narkotyków na terenie szkoły,
 1. przeniesienie do równoległej klasy w szkole,
 2. skreślenie z listy uczniów, uchwałą rady pedagogicznej.

§ 57

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów tylko na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem, że uczniowi objętemu obowiązkiem szkolnym, szkoła zapewnia możliwość pobierania dalszej nauki w szkole podobnego typu.

 

 

§ 58

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów za:

1)chuligaństwo, w tym:

a)wszczynanie bójek lub awantur, umyślne uszkodzenia ciała innych uczniów, pracowników szkoły lub innych osób, połączone z poważnymi następstwami,

b)celowe niszczenie lub uszkodzenie mienia szkolnego, prywatnego lub społecznego,

c)znieważanie lub stosowanie agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób,

2)kradzież mienia szkolnego lub prywatnego,

3)posiadanie, rozprowadzanie bądź używanie na terenie szkoły narkotyków, dopalaczy a także innych środków odurzających,

4)spożywanie napojów alkoholowych lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub w innych miejscach w czasie imprez szkolnych (np. zabaw półmetkowej, studniówkowej, karnawałowej itp.) i wycieczek,

5)świadome spowodowanie w szkole niebezpieczeństwa powszechnego, polegającego na wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć lekcyjnych i zamachu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku,

6)świadomą, notoryczną deprawację, łamanie zasad współżycia w szkole i negatywne oddziaływania na innych członków społeczności szkolnej, uczniów lub nauczycieli.

§ 59

Uczeń ma prawo zwrócenia się do wychowawcy, każdego nauczyciela lub samorządu uczniowskiego z prośbą o poręczenie.

§ 60

 1. Dopuszcza się możliwość (nie dłużej niż pół roku) wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów, w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę, innego nauczyciela lub samorządu uczniowskiego.
 2. O wstrzymaniu kary decyduje dyrektor szkoły po konsultacji z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy oraz podmiotem, od którego uczeń uzyskał poręczenie.

§ 61

 1. Od kar uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do:
 1. dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez wychowawcę,
 2. Podkarpackiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły.