kredyty bez bik

Statut

Regulamin Samorz?du Uczniowskiego Liceum Ogólnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p.

§ l. Cele i zadania Samorz?du Uczniowskiego

 1. Uczestnictwo w rozwi?zywaniu problemów uczniów.
 2. Wspó?praca uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opieku?czych szko?y.
 3. Rozwijanie demokratycznych form wspó??ycia i wspó?dzia?ania uczniów oraz przyjmowania odpowiedzialno?ci za grup? i jednostk?.
 4. Stwarzanie warunków do aktywno?ci spo?ecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
 5. Stanie na stra?y i propagowanie w?ród uczniów warto?ci chrze?cija?skich, przy jednoczesnym respektowaniu ich w?asnych pogl?dów.
 6. Motywowanie uczniów do rzetelnego wype?niania obowi?zków szkolnych oraz dzia?ania na rzecz szko?y i jej spo?eczno?ci.
 7. Dbanie o sprz?t szkolny, mobilizowanie uczniów do wykonywania niezb?dnych prac na rzecz szko?y i ?rodowiska.
 8. Pe?nienie wobec w?adz szkolnych funkcji rzecznika interesów uczniowskich.
 9. Wspó?dzia?anie z w?adzami szko?y w udzielaniu niezb?dnej pomocy m?odzie?y znajduj?cej si? w trudnej sytuacji materialnej.
 10. Wspó?dzia?anie z innymi organami szko?y w sprawach przewidzianych przez stosowne dokumenty, w szczególno?ci przez Statut Szko?y.
 11. Organizowanie pomocy kole?e?skiej uczniom maj?cym trudno?ci i k?opoty w szkole czy poza ni?.
 12. Dbanie o honor szko?y i ojczyzny, poszanowanie, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

§ 2. Organy Samorz?du Uczniowskiego

1 .Samorz?d Uczniowski tworz? wszyscy uczniowie szko?y (St. Szk. § 52)
2. Samorz?dy klasowe tworz? wszyscy uczniowie poszczególnych klas.
3. Rady samorz?dów klasowych tworz?:
a) Przewodnicz?cy Samorz?du Klasowego
b) Zast?pca Przewodnicz?cego Samorz?du Klasowego
c) Sekretarz Samorz?du Klasowego
d) Skarbnik Samorz?du Klasowego4. Rad? Samorz?du Szkolnego, zwan? dalej Samorz?dem Szkolnym, tworz?:
a) Przewodnicz?cy Samorz?du Szkolnego
b) Zast?pca Przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego
c) Sekretarz Samorz?du Szkolnego
d) Skarbnik Samorz?du Szkolnego
5. Sekcje:
a) kulturalno - rozrywkowa
b) sportowa
c) dekoratorska
6. Zakres zada? i kompetencji poszczególnych sekcji ustala Rada Samorz?du Uczniowskiego w porozumieniu z Rad? Pedagogiczn?, Rad? Rodziców i Dyrektorem Szko?y.
7. Poczet Sztandarowy tworz? chor??y i dwóch cz?onków.
8. S?d Kole?e?ski tworz? s?dziowie S?du Kole?e?skiego
9. Zasady wyboru rad samorz?du szkolnego, jak równie? s?dziów S?du Kole?e?skiego okre?laj? inne punkty tego regulaminu.

§ 3. Zasady organizacyjne Samorz?du Uczniowskiego

1. Najwy?sz? w?adz? Samorz?du Uczniowskiego jest ogólne zebranie cz?onków.
2. W?adz? wykonawcz? Samorz?du Uczniowskiego s? Rady Samorz?dów Klasowych i Rada Samorz?du Szkolnego.
3. Wszelkie decyzje Samorz?d Uczniowski J dojemuje na zebraniach Rad Samorz?dów Klasowych.
4. Zebrania odbywaj? si? pod przewodnictwem Przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego lub jego zast?pcy, przy udziale Opiekuna Samorz?du je?li wymaga tego sytuacja obecny jest tak?e Dyrektor Szko?y, Przewodnicz?cy Rady Rodziców, itp.)
5. Zebrania odbywaj? si? nie rzadziej ni? raz w miesi?cu.
6. W szczególnych przypadkach zebranie Samorz?du Uczniowskiego mo?e zwo?a? Dyrektor Szko?y, Opiekun Samorz?du Uczniowskiego lub Przewodnicz?cy Rady Rodziców.
7. Piecz? nad pracacami Samorz?du Uczniowskiego sprawuje Opiekun Samorz?du
8. Przewodnicz?cemu Samorz?du Uczniowskiego podlegaj? bezpo?rednio:
a) przewodnicz?cy rad samorz?dów klasowych
b) chor??y Pocztu Sztandarowego
9. W razie nieobecno?ci Przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego jego funkcj? przejmuje Zast?pca Samorz?du Szkolnego.
10. Rada Samorz?du Szkolnego mo?e by? odwo?ana przez dyrektora Szko?y na umotywowany wniosek grupy co najmniej 1/3 wszystkich uczniów szko?y.
11. Odwo?ana Rada Samorz?du Szkolnego pe?ni swoje funkcje do czasu wybrania nowej rady.


§ 4. Prawa Samorz?du Uczniowskiego

Samorz?d Uczniowski ma prawo do:
1. Zapoznania si? z programem nauczania, z jego tre?ci?, celem i stawianymi wymaganiami;
2. Jawnej i umotywowanej oceny post?pów w nauce i zachowaniu (zgodnie ze Statutem Szko?y § 97 pkt. 7);
3. Organizacji ?ycia szkolnego, umo?liwiaj?cego zachowanie w?a?ciwych proporcji mi?dzy wysi?kiem szkolnym, a mo?liwo?ci? rozwijania i zaspokajania w?asnych zainteresowa?;
4. Redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5. Organizowania dzia?alno?ci kulturalnej, o?wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w?asnymi potrzebami i mo?liwo?ciami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szko?y; .
6. Przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szko?y wynikaj?cych z potrzeb i zainteresowa? uczniów;
7. Proponowania uczniów do wyró?nie? i nagród stosowanych w szkole;
8. Udzia?u przedstawicieli samorz?du (z g?osem doradczym) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców (dotycz?cych spraw. wychowawczych i opieku?czych);
9. Dysponowani~ w porozumieniu z Opiekunem Samorz?du Uczniowskiego, funduszami pozostaj?cymi w posiadaniu samorz?du;
10. Wyboru nauczyciela pe?ni?cego funkcj? Opiekuna Samorz?du Uczniowskiego;
11. Opiniowania pracy nauczyciela przy stosowaniu procedury oceny pracy.

§ 5. Wspó?praca Samorz?du Uczniowskiego z innymi organami.

Samorz?d Uczniowski wspó?dzia?a z:
1. Dyrektorem Szko?y
2. Rad? Pedagogiczn?
3. Rad? Rodziców
4. Samorz?dami innych szkó?
5. Innymi organizacjami m?odzie?owymi.

§ 6. Opiekun Samorz?du Uczniowskiego

1. Obowi?zki opiekuna Samorz?du Uczniowskiego:
a) koordynacja pracy wszystkich organów samorz?du
b) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do samorz?dnej dzia?alno?ci m?odzie?y
c) pomoc w organizowaniu zebra?
d) czuwanie nad prawid?owym dzia?aniem samorz?du
e) informowanie m?odzie?y o uchwa?ach Rady Pedagogicznej dotycz?cych spraw uczniowskich
2. Kadencja Opiekuna Samorz?du Uczniowskiego up?ywa wraz z up?ywem kadencji Przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego.

§ 7. Zasady wyboru cz?onków Rady Samorz?du Uczniowskiego

1. Cz?onkowie Rady Samorz?du Szkolnego wybierani s? spo?ród uczniów wszystkich klas.
2. Kadencja Rady Samorz?du Szkolnego up?ywa z ko?cem wrze?nia w roku szkolnym, w którym Przewodnicz?cy Samorz?du Szkolnego ucz?szcza do klasy programowo najwy?szej.
3. Ponowne wybory zarz?dzane s? przez ust?puj?c? Rad? Samorz?du Szkolnego nie pó?niej, ni? w pierwszym tygodniu wspomnianego wcze?niej roku szkolnego.
4. Wybory s? równe, tajne i powszechne. .
5. Wybierani s? jedynie Przewodnicz?cy i Zast?pca Przewodnicz?cego Rady Samorz?du Szkolnego.
6. Przewodnicz?cym Rady Samorz?du Szkolnego mo?e zosta? tylko ten, kto uzyska? ponad po?ow? wa?nych g?osów.
7. Kandydatów na Przewodnicz?cego Rady Samorz?du Szkolnego zg?aszaj? ust?puj?cej Radzie przewodnicz?cy Rad Samorz?dów Klasowych.
8. Ka?da klasa mo?e zg?osi? maksymalnie 2 kandydatów.
9. Kandydaci na Przewodnicz?cego Rady Samorz?du Szkolnego prezentuj? swoje programy wyborcze na zorganizowanym na t? okazj? apelu.
10. Kampania wyborcza nie mo?e trwa? d?u?ej, ni? 5 dni.
11. Je?li ?aden ze zg?oszonych kandydatów nie uzyska? wymaganej wi?kszo?ci g?osów zarz?dza si? drug? tur? g?osowania.
12. Do drugiej tury g?osowania wchodz? dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwi?ksz? liczb? g?osów,
13. Druga tura g?osowania odbywa si? w dwa dni po pierwszej.
14. Zwyci?zca drugiej tury g?osowania zostaje Przewodnicz?cym Rady Samorz?du Szkolnego, drugi kandydat zostaje jego zast?pc?.
15. Nie mo?na ??czy? funkcji Przewodnicz?cego Rady Samorz?du Szkolnego z funkcj? Przewodnicz?cego Rady Samorz?du Klasowego.
16. W przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w §3 pkt. 10 niniejszego Regulaminu, stosuje si? powy?sze przepisy.
17. Procedura wyboru Rad Samorz?dów Klasowych pozostaje w gestii wychowawców klas oraz uczniów.

§ 8. Zmiany w regulaminie Samorz?du Uczniowskiego

1. Regulamin Samorz?du Szkolnego zatwierdza si? w g?osowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Regulamin uznaje si? za przyj?ty przez Samorz?d Uczniowski, je?li zaakceptuje go ponad po?owa g?osuj?cych.
3. Termin g?osowania nad projektem Regulaminu Samorz?du Uczniowskiego by? podany do wiadomo?ci uczniów co najmniej 7 dni wcze?niej.
4. Tekst Regulaminu powinien by? udost?pniony uczniom.
5. Regulamin Samorz?du Uczniowskiego powinien by? corocznie nowelizowany i zatwierdzany przez ogólne zebranie cz?onków Samorz?du Uczniowskiego.

§ 9. Kompetencje S?du Kole?e?skiego.

1. S?d Kole?e?ski powo?any jest w celu wydawania opinii o uczniach na wniosek uprawnionego organu.
2. Wniosek do S?du Kole?e?skiego o wystawienie opinii o danym uczniu kieruje za po?rednictwem Przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego Dyrektor Szko?y lub Przewodnicz?cy Rady Rodziców.

§ 10. Zasady dzia?ania S?du Kole?e?skiego.

1. S?d Kole?e?ski obraduje tylko w pe?nym sk?adzie.
2. Tekst opinii o uczniu ma charakter opisowy i musi by? dor?czony w dwóch egzemplarzach Przewodnicz?cemu Samorz?du Szkolnego najpó?niej dwa tygodnie od otrzymania wniosku o jej wystawienie.

§ 11. Zasady wyboru s?dziów S?du Kole?e?skiego.

1. S?d Kole?e?ski sk?ada si? z 4 S?dziów S?du Kole?e?skiego. 2. S?dziowie S?du Kole?e?skiego wybierani s? spo?ród cz?onków Samorz?du Uczniowskiego przez Rad? Samorz?du Szkolnego.
3. Kadencja S?dziego S?du Kole?e?skiego up?ywa wraz z ko?cem roku szkolnego, w którym urz?duje.
4. Ponowne wybory S?dziów S?du Kole?e?skiego zarz?dza Przewodnicz?cy Samorz?du Szkolnego nie pó?niej, ni? w 2 tygodniu pa?dziernika.