kredyty bez bik

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK PIOTR

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK „PIOTR” ABSOLWENTOM
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 
KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP.

opracowany w oparciu o § 82 ust. 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., zatwierdzonego Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ustanawiają Nagrodę „Piotr” dla absolwentów, kto:
  a) na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali najwyższą średnią ocen;
  b) osiągnęli znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i imprezach sportowych, zajmując czołowe miejsca co najmniej na szczeblu powiatowym;
  c) legitymują się bardzo wysoką frekwencją za cały trzyletni okres nauki w szkole;
  d) wyróżnili się nienaganną postawą oraz aktywną działalnością społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 2. Statuetka „Piotr”, która swą nazwą nawiązuje do osoby naszego patrona – księdza Piotra Skargi, stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 3. Nagroda zostaje przyznana przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej.

 4. W skład Kapituły Nagrody zostają powołani opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor szkoły.

 5. Nagroda jest finansowana z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

§ 2

 1. Celem przyznawania statuetki „Piotr” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie wysokich wyników w nauce lub sporcie, wyróżniają się nienaganną postawą, a także podejmują aktywną działalność społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 2. Statuetka „Piotr” jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

 3. Nagroda jest forma motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej oraz do podejmowania aktywnej działalności społecznej i artystycznej na rzecz szkoły.

Kryteria przyznawania statuetki „Piotr”

 § 3

 1. Statuetki „Piotr” przyznawane są w następujących kategoriach:
  a) NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH
  b) SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY
  c) NAJWYŻSZA FREKWENCJA
  d) ARTYSTYCZNA DUSZA
  e) DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
  f) OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

 2. Statuetkę w kategorii NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH może otrzymać uczeń, który:
  a) może poszczycić się najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły;
  b) otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
  c) szanuje tradycje szkolne i narodowe;
  d) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  e) rozwija swoje zainteresowania i zdolności;
  f) jest pracowity i systematyczny;
  g) prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 3. Statuetkę w kategorii SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:
  a) na przestrzeni trzech lat nauki w może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju;
  b) godnie reprezentuje szkołę;
  c) promuje zdrowy styl życia.

 4. Statuetkę w kategorii NAJWYŻSZA FREKWENCJA może otrzymać uczeń, który:
  a) na przestrzeni trzech lat nauki w szkole może poszczycić się najwyższą frekwencją;
  b) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  c) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 5. Statuetkę w kategorii ARTYSTYCZNA DUSZA może otrzymać uczeń, który:
  a) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  b) godnie reprezentuje szkołę na różnorakich konkursach artystycznych;
  c) aktywnie działa na rzecz Licealnego Teatru Muzycznego;
  d) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  e) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 6. Statuetkę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA może otrzymać uczeń, który:
  a) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, ZS „Strzelec”, Szkolnym Kole Caritas, Kole cheearlders, Kole dziennikarskim;
  b) jest rzetelny i odpowiedzialny;
  c) jest wrażliwy na potrzeby innych;
  d) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 7. Statuetkę w kategorii OSOBOWOŚĆ SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:
  a) jest kreatywny;
  b) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  c) wykazuje niezwykłe zainteresowania;
  d) szanuje tradycje szkolne i narodowe;
  e) dba o honor swój i szkoły;
  f) jest rzetelny i odpowiedzialny;
  g) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  h) jest wrażliwy na potrzeby innych;
  i) jest koleżeński;
  j) jest uczciwy wobec siebie i innych;
  k) jest tolerancyjny;
  l) pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech;
  m) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 8. Statuetkę w kategorii AMBASADOR SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:
  a) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  b) aktywnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym;
  c) jest rozpoznawalny w środowisku i dobrze kojarzony ze szkołą
  d) dba o honor swój i szkoły;
  e) jest rzetelny i odpowiedzialny;
  f) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  g) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

Statuetka w kategorii AMBASADOR SZKOŁY przyznawana jest uczniowi, który w wyjątkowy sposób reprezentował szkołę na arenie lokalnej. Statuetka ta przyznawana jest tylko na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przyznawanie statuetki „Piotr”

§ 4

 1. Statuetki „Piotr” przyznane zostają  przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 2. Kandydatów do statuetki „Piotr” mogą zgłaszać w formie pisemnej, z krótkim uzasadnieniem, uczniowie i nauczyciele, 10 dni przed przewidywanym rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:
  a) uczniowie zgłaszają kandydatów do wychowawcy;
  b) nauczyciele do wychowawcy i do przewodniczącego Kapituły Nagrody;
  c) wychowawcy (wraz z propozycjami uczniów i nauczycieli) do przewodniczącego Kapituły Nagrody. Wychowawca ma prawo odrzucić kandydaturę/kandydatury przedstawione przez klasę.

 3. Kandydatury są jawne dla społeczności szkolnej.

 4. Po zapoznaniu się z kandydaturami, każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma prawo do zgłoszenia do wychowawcy zastrzeżeń lub pytań na temat kandydatów. 

§ 5

 1. Wybór laureatów w kategoriach NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH i NAJWYŻSZA FREKWENCJA następuje w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego końcoworocznego.

 2. Statuetki w kategoriach wymienionych w § 5 ust. 1 przyznane zostają uczniom spełniającym wymagane kryteria, określone w § 3 ust. 2, 3, 5 Regulaminu. 

 3. Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy więcej niż jeden uczeń spełnia wymagane kryteria. 

§ 6

 1. Wybór laureatów w kategoriach SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY, ARTYSTYCZNA DUSZA, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA i OSOBOWOŚĆ SZKOŁY następuje w drodze głosowania.

 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, że wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach dokonują nauczyciele.

 3. Do głosowania, o którym mowa w  § 6 ust. 1, uprawnieni są wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele.

 4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się głosowanie online.

 5. Głosowanie odbywa się na 7 dni przed końcem roku szkolnego dla klas trzech.

 6. Głosowanie jest tajne.

 7. Karty do głosowania przygotowuje Kapitula Nagrody.

 8. Wyborca ma prawo oddać swój głos na jednego kandydata w każdej kategorii podlegającej głosowaniu. Zaznaczenie więcej niż jednego nazwiska w danej kategorii czyni głos nieważnym.

 9. Podliczenia wyników głosowania dokonuje Kapituła Nagrody.

 10. Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy w obrębie jednej kategorii więcej niż jeden uczeń otrzymał tę samą, najwyższą liczbę głosów. 

 11. Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczania statuetek.

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Wręczenie statuetek „Piotr” odbywa się podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich, w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

 2. Listy laureatów będą umieszczane na tablicy informacyjnej oraz na oficjalnej stronie internetowej szkoły.