kredyty bez bik

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK PIOTR

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK „PIOTR”

ABSOLWENTOM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP.

 

opracowany w oparciu o § 53 ust. 7 Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., zatwierdzonego Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2010 roku

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.     Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ustanawiają Nagrodę „Piotr” dla absolwentów, którzy:

a)     na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen równą lub powyżej 5,00;

b)     osiągnęli znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i imprezach sportowych, zajmując czołowe miejsca co najmniej na szczeblu powiatowym;

c)     legitymują się bardzo wysoką frekwencją za cały trzyletni okres nauki w szkole;

d)     wyróżnili się nienaganną postawą oraz aktywną działalnością społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 

2.     Statuetka „Piotr”, która swą nazwą nawiązuje do osoby naszego patrona – księdza Piotra Skargi,  stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 

3.     Nagroda zostaje przyznana przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej. 

 

4.     Nagroda jest finansowana z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

 

§ 2

 

1.     Celem przyznawania statuetki „Piotr” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie wysokich wyników w nauce lub sporcie, wyróżniają się nienaganną postawą, a także podejmują aktywną działalność społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 

2.     Statuetka „Piotr” jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

 

3.     Nagroda jest forma motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej oraz do podejmowania aktywnej działalności społecznej i artystycznej na rzecz szkoły.

 

Kryteria przyznawania statuetki „Piotr”

 

§ 3

 

1.     Statuetki „Piotr” przyznawane są w następujących kategoriach:

a)     NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

b)     OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

c)     SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY

d)     NAJWYŻSZA FREKWENCJA

e)     ARTYSTYCZNA DUSZA

f)      DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

g)     OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

 

2.     Statuetkę w kategorii NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH może otrzymać uczeń, który:

a)     może poszczycić się najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły;

b)     otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

c)     szanuje tradycje szkolne i narodowe;

d)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

e)     rozwija swoje zainteresowania i zdolności;

f)      jest pracowity i systematyczny;

g)     prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 

3.     Statuetkę w kategorii OSIĄGNIĘCIA W NAUCE może otrzymać uczeń, który:

a)     może poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen równa 5, 00 lub wyższa);

b)     otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

c)     szanuje tradycje szkolne i narodowe;

d)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

e)     rozwija swoje zainteresowania i zdolności;

f)      jest pracowity i systematyczny;

g)     prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 

4.     Statuetkę w kategorii SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:

a)     na przestrzeni trzech lat nauki w może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju;

b)     godnie reprezentuje szkołę;

c)     promuje zdrowy styl życia.

5.     Statuetkę w kategorii NAJWYŻSZA FREKWENCJA może otrzymać uczeń, który:

a)     na przestrzeni trzech lat nauki w szkole może poszczycić się najwyższą frekwencją;

b)     prezentuje wysoką kulturę osobistą;

c)     posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

6.     Statuetkę w kategorii ARTYSTYCZNA DUSZA może otrzymać uczeń, który:

a)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

b)     godnie reprezentuje szkołę na różnorakich konkursach artystycznych;

c)     aktywnie działa na rzecz Licealnego Teatru Muzycznego;

d)     prezentuje wysoką kulturę osobistą;

e)     posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

7.     Statuetkę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA może otrzymać uczeń, który:

a)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, ZS „Strzelec”, Szkolnym Kole Caritas, Kole cheearlders, Kole dziennikarskim;

b)     jest rzetelny i odpowiedzialny;

c)     jest wrażliwy na potrzeby innych;

d)     posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

8.     Statuetkę w kategorii OSOBOWOŚĆ SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:

a)     jest kreatywny;

b)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

c)     wykazuje niezwykłe zainteresowania;

d)     szanuje tradycje szkolne i narodowe;

e)     dba o honor swój i szkoły;

f)      jest rzetelny i odpowiedzialny;

g)     prezentuje wysoką kulturę osobistą;

h)     jest wrażliwy na potrzeby innych;

i)      jest koleżeński;

j)      jest uczciwy wobec siebie i innych;

k)    jest tolerancyjny;

l)      pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech;

m)   posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

Przyznawanie statuetki „Piotr”

 

§ 4

 

1.     Statuetki „Piotr” przyznane zostają  przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

2.     Kandydatów do statuetki „Piotr” mogą zgłaszać w formie pisemnej, z krótkim uzasadnieniem, uczniowie i nauczyciele, 10 dni przed przewidywanym rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:

a)     uczniowie zgłaszają kandydatów do wychowawcy;

b)     nauczyciele do wychowawcy i do przewodniczącego Kapituły Nagrody;

c)     wychowawcy (wraz z propozycjami uczniów i nauczycieli) do przewodniczącego Kapituły Nagrody. Wychowawca ma prawo odrzucić kandydaturę/kandydatury przedstawione przez klasę.

 

3.     Kandydatury są jawne dla społeczności szkolnej.

 

4.     Po zapoznaniu się z kandydaturami, każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma prawo do zgłoszenia do wychowawcy zastrzeżeń lub pytań na temat kandydatów. 

 

§ 5

 

1.     Wybór laureatów w kategoriach NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH, OSIĄGNIĘCIA W NAUCE i NAJWYŻSZA FREKWENCJA następuje w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego końcoworocznego.

 

2.     Statuetki w kategoriach wymienionych w § 5 ust. 1 przyznane zostają uczniom spełniającym wymagane kryteria, określone w § 3 ust. 2, 3, 5 Regulaminu. 

 

3.     Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy więcej niż jeden uczeń spełnia wymagane kryteria. 

 

§ 6

 

1.     Wybór laureatów w kategoriach SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY, ARTYSTYCZNA DUSZA, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA i OSOBOWOŚĆ SZKOŁY następuje w drodze głosowania.

 

2.     Do głosowania, o którym mowa w  § 6 ust. 1, uprawnieni są wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele.

 

3.     Głosowanie odbywa się na 7 dni przed końcem roku szkolnego dla klas trzecich.

 

4.     Głosowanie jest tajne.

 

5.     Karty do głosowania przygotowuje Kapitula Nagrody.

 

6.     Wyborca ma prawo oddać swój głos na jednego kandydata w każdej kategorii podlegającej głosowaniu. Zaznaczenie więcej niż jednego nazwiska w danej kategorii czyni głos nieważnym.

 

7.     Podliczenia wyników głosowania dokonuje Kapituła Nagrody.

 

8.     Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy w obrębie jednej kategorii więcej niż jeden uczeń otrzymał tę samą, najwyższą liczbę głosów. 

 

9.     Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczania statuetek.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 7

 

1.     Wręczenie statuetek „Piotr” odbywa się podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich, w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

 

2.     Listy laureatów będą umieszczane na tablicy informacyjnej oraz na oficjalnej stronie internetowej szkoły.