kredyty bez bik

Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę opracowania niniejszego Statutu stanowią w szczególności:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239 z późniejszymi zmianami).

3.Wydane na podstawie ustaw przepisy wykonawcze, w tym:

1)Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624                        z późniejszymi zmianami).

2)Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy   w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843).                    

                                                            § 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.Liceum, szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

  1. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

3.Statucie – należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

4.Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

5.Rodzicach należy przez to rozumieć rodziców (lub prawnych opiekunów) uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

6.Wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

7.Organie prowadzącym Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. należy przez to rozumieć Powiat Ropczycko - Sędziszowski  w Ropczycach.

8.Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie