kredyty bez bik

Organy szkoły i ich kompetencje

ROZDZIAŁ IV

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 19

1.Organami szkoły są:

1)dyrektor,

2)rada pedagogiczna,

3)rada rodziców,

4)samorząd uczniowski.

 

Dyrektor szkoły

§ 20

1.        Dyrektora powołuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z zasadami prawa w tym zakresie.

 1. Dyrektor jest pracodawcą – kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:

1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2)przyznawania nagród i kar nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§ 21

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, dokonuje oceny ich pracy i ustala wysokość dodatków motywacyjnych,
 3. sporządza plan nadzoru pedagogicznego w oparciu o aktualne prawo w tym zakresie i czuwa nad jego właściwym funkcjonowaniem,
 4. zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
 5. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
 6. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju,
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, a także ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 8. może tworzyć zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy lub inne zespoły zadaniowe,
 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 10.  zawiadamia w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń (przez kuratora oświaty):
  1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
  2. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji,
 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych:
 1. zarządza majątkiem szkolnym,
 2. określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
 3. powierza stanowiska kierownicze oraz odwołuje z tych stanowisk,
 4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 5. ma głos doradczy w trakcie zebrań rady rodziców,
 6. zezwala uczniom na indywidualny tok lub program nauki,
 7. przyjmuje uczniów do szkoły oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o przepisy MEN, dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
 8. opracowuje arkusz organizacyjny szkoły na każdy rok szkolny,
 9. przydziela nauczycielom dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 10. odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie majątku szkoły,
 11. zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły,
 12. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 13. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania,
 14. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego (do 18-tego roku życia) poza szkołą.
 1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje ją o działalności szkoły.
 3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do powiadomienia policji, prokuratury i sądu o każdym przestępstwie dokonanym na terenie szkoły (akty przemocy, rozboje, kradzież, znieważenia, zagrożenie życia i zdrowia, paserstwo, handel narkotykami).
 4. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji strzeleckich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli.
 6. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
 7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Umożliwia im realizację zadań statutowych i rozstrzyga sprawy sporne między tymi organami.
 8. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może, w danym roku szkolnym, ustalić do 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni wicedyrektor.

 

Rada pedagogiczna

§ 22

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki oraz podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

1)przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania śródrocznego uczniów,

3)po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych w celu zatwierdzenia rocznych wyników klasyfikowania i promowania,

4)w związku z podsumowaniem śródrocznej i rocznej pracy szkoły,

5)w razie bieżących potrzeb.

5.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

7.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów,

5)wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,

6)podejmowanie uchwał w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

7)podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar uczniowskich w przypadkach określonych w statucie szkoły,

8)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego,

9)wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,

10)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą, przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)projekt planu finansowego szkoły,

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo gdy do konkursu nikt się nie zgłosił,

5)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

6)powierzenie stanowiska wicedyrektora,

7)ustalenie oceny pracy dyrektora,

8)program wychowawczy szkoły,

9)program profilaktyki szkoły,

10)proponowane przez nauczycieli programy nauczania przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

11)inne sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły.

9.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

10.Rada pedagogiczna wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły.

11.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13.Rada pedagogiczna zatwierdza kandydaturę ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.

14.Wszyscy uczestnicy zebrania rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rada rodziców

§ 23

 1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:

1)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do rady rodziców szkoły

5.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust.7, należy:

1)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2)opiniowanie:

a)programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

b)projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

c)oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego przy stosowaniu procedury awansu zawodowego nauczycieli,

d)podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,

e)dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

3)wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

7.Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a , program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8.W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

9.Członkostwo rodzica w radzie rodziców wygasa w przypadku:

1)ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

2)przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

3)śmierci,

4)zrzeczenia się członkostwa,

5)utraty prawa wybieralności,

6)nieobecności w pracach rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.

 

Samorząd uczniowski

§ 24

 1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa jego regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  7. prawo do przedstawiania dyrektorowi opinii o pracy nauczyciela, którego praca jest poddawana ocenie,
  8. prawo wyrażania opinii na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Pracami samorządu kieruje i reprezentuje go wobec dyrektora i rady pedagogicznej przewodniczący, wybierany przez ogół uczniów szkoły w wyborach bezpośrednich, powszechnych, tajnych i równych.
 6. Opiekuna samorządu powołuje dyrektor spośród nauczycieli szkoły na wniosek samorządu uczniowskiego.
 7. Opiekun służy samorządowi radą i pomocą, pośredniczy między nim a radą pedagogiczną i dyrekcją.
 8. Wszystkie przedsięwzięcia samorządu winny być aprobowane przez jego opiekuna.
 
Współdziałanie organów szkoły

 § 25

1.Zasady współdziałania organów liceum opierają się na:

1)zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji,

2)bieżącej wymianie informacji pomiędzy wszystkimi organami szkoły o podejmowanych i planowanych przedsięwzięciach poprzez:

a)zarządzenia dyrektora,

b)formalne i nieformalne spotkania statutowych reprezentantów,

c)zapraszanie przedstawicieli organów do udziału w zaplanowanych zebraniach,

d)pisemne komunikaty w książce zarządzeń,

e)ogłoszenia przez radiowęzeł szkolny i na tablicach ogłoszeń,

f)zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych.

§ 26

W szczególnych wypadkach, na wniosek co najmniej dwóch organów szkoły lub dyrektora, może być zwołane w terminie do dwóch tygodni spotkanie nadzwyczajne wszystkich organów liceum lub ich reprezentantów.

§ 27

W przypadku sporu kompetencyjnego dotyczącego właściwości organów szkoły i ich kompetencji, dyrektor powołuje zespół negocjacyjny, który podejmuje próby rozwiązania konfliktu, a w szczególnych przypadkach zwraca się do odpowiednich władz zwierzchnich (organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny).

§ 28

Dyrektor szkoły na bieżąco informuje rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów maturalnych.

§ 29

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny stwarzają rodzicom możliwość rzetelnej, pełnej informacji na temat swoich dzieci, ich zachowania, postępów w nauce oraz porad w sprawach dotyczących wychowania i dalszego kształcenia.

§ 30

Dyrektor na bieżąco, zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego, organizuje spotkania z rodzicami, zapoznając ich z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi, dla poszczególnych klas i całej szkoły.