kredyty bez bik

Organizacja szkoły

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja szkoły

§ 31

O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 § 32

 1. Zasady rekrutacji wynikają z ustawy o systemie oświaty oraz z zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty wydawanego corocznie na jej podstawie.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, ustala na dany rok szkolny szczegółowe kryteria i zasady przyjęć uczniów zawarte w regulaminie rekrutacji.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica ucznia.
 4. Ogłoszenie list kandydatów do szkoły następuje z zachowaniem terminów określonych w regulaminie rekrutacji.
 5. Kandydaci do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów z zachowaniem terminów określonych w regulaminie rekrutacji. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do szkoły.
 6. Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w zaplanowanych oddziałach, do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na obowiązujących zasadach.

§ 33

Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, z wyjątkiem sytuacji gdy uczeń powraca z zagranicy lub zmienia szkołę. W takim przypadku dyrektor podejmuje decyzję samodzielnie.

§ 34

 1. Terminy rozpoczęcia zajęć szkolnych i ich zakończenia, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa porównywalne co do czasu trwania okresy. Koniec pierwszego okresu ustala się na ostatni piątek stycznia danego roku szkolnego lub na ostatni piątek przed terminem rozpoczęcia ferii zimowych, gdy rozpoczynają się one w styczniu,
 3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 35

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku szkolnego na następny rok szkolny.
 3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, liczbę godzin przedmiotów finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 36

 1. Nauka w klasach odbywa się zgodnie z programem wpisanym do szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną, po uwzględnieniu zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału stwarza możliwość realizacji od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 3. Nauczyciel może opracować własny program nauczania.
 4. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, do każdego zakresu kształcenia.
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 6. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 37

 1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.

§ 38

 1. Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, z uwzględnieniem możliwości finansowych.
 2. Podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji celów wynikających z podstawy programowej nauczania danego przedmiotu oraz realizowanego programu nauczania.

§ 39

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki nauczycielskie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły

§ 40

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

3)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

4)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

6)także zajęcia edukacyjne:

a) religia/etyka

b) wychowanie do życia w rodzinie.

 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może w danym dniu skrócić czas trwania godziny lekcyjnej do 30 minut.
 5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się pięciominutowe przerwy międzylekcyjne, w tym jedną dwudziestominutową po czwartej lekcji.

§ 41

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
  1. biblioteka szkolna jest:
   1. interdyscyplinarną pracownią dydaktyczną wspierającą przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez zajęcia grupowe lub indywidualne realizowane przez bibliotekarza lub nauczyciela przedmiotu w bibliotece,
   2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
   3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej,
  2. z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki i ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej).
 2. Organizacja biblioteki szkolnej.
 1. bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
  1. zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki na jej działalność,
  2. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza,
 2. biblioteka szkolna składa się z czytelni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, wypożyczalni, pomieszczenia do pracy bibliotekarza,
 3. biblioteka szkolna jest czynna przez pięć dni w tygodniu zgodnie z organizacją roku szkolnego, w godzinach pracy szkoły,
 4. biblioteka szkolna dysponuje aktualnymi zbiorami w postaci księgozbioru, zbiorów specjalnych, czasopism,
 5. biblioteka szkolna wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań statutowych.

3. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

Za pracę w bibliotece odpowiada wykwalifikowany nauczyciel bibliotekarz, który prowadzi:

 1. prace organizacyjno-techniczne:
 1. gromadzi, opracowuje, przechowuje dokumenty biblioteczne zgodnie z profilem szkoły,
 2. prowadzi dokumentację biblioteczną (plany pracy, sprawozdania, statystyki wypożyczeń, ewidencję i selekcję zbiorów),
 3. dba o wyposażenie i estetykę biblioteki,
 4. organizuje i wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
 1. prace dydaktyczne:
 1. udostępnia zbiory i prowadzi działalność informacyjną, poradniczą,
 2. wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera ich w doskonaleniu zawodowym, informuje nauczycieli o stanie czytelnictwa ich uczniów,
 3. działa na rzecz procesu kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej, samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań,
 4. prowadzi edukację czytelniczą wśród uczniów indywidualnie lub grupowo,
 5. współpracuje z rodzicami, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
 6. współpracuje z innymi bibliotekami (gimnazjalną, publiczną, pedagogiczną).