kredyty bez bik

ZASTĘPSTWA poniedziałek 18 WRZEŚNIA 2017r.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY: prof.  ANNA ROZWADOWSKA

 

nr lekcji

1c

nr lekcji

2a

nr lekcji

3d

1.

bez zmian

1.

--------

1.

-------------

2.

bez zmian

2.

bez zmian

2.

bez zmian

3.

bez zmian

3.

bez zmian

3.

bez zmian

4.

bez zmian

4.

bez zmian

4.

J. ANGIELSKI

prof. Anna Dziura   

5.

bez zmian

5.

bez zmian

5.

J. ANGIELSKI

prof. Anna Dziura

6.

INFORMATYKA

  prof. A. Kozek s. 15

 

6.

bez zmian

6.

bez zmian

7.

bez zmian

7.

WF. 

prof. Roman Dziedzic + 3bc

 

7.

bez zmian

8.

bez zmian

8.

WF

prof. Ł. Dziurzyński + 1c

 

8.

bez zmian

 

 

„PIOTRY” 2012

W roku szkolnym 2011/2012 drugi raz z rzędu przeprowadzony został plebiscyt, mający na celu wyłonienie grupy absolwentów, którzy swój trzyletni okres nauki w szkole ukoronowali wybitnymi wynikami w nauce, znacznymi osiągnięciami sportowymi oraz aktywnym uczestnictwem w życiu szkoły. Uczniowie ci nagrodzeni zostali statuetką „Piotr”, która stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 

Lista nagrodzonych uczniów:

 

Najlepszy z najlepszych

Góra Alicja – 5,44 kl. 3a

 

Osiągnięcia w nauce

 

klasa 3a

Sowińska Natalia – 5,31

Kisiel Magdalena – 5,25

Doroba Jowita – 5,0

Pająk Gabriela – 5,0

Kuc Sylwia – 5,00

 

z klasy 3b

Mech Katarzyna – 5,06

Rokosz Danuta – 5,00

 

z klasy 3c

Szczęch Ernest – 5,06

 

z klasy 3d

Ciołkosz Magdalena – 5,25

Szeliga Justyna – 5,19

Kubicz Oliwia – 5,15

Kipa Aneta – 5,13

Charchut Wioletta – 5,06

 

z klasy 3f

Tylutki Anna – 5,18

Ochał Monika – 5,10

Gruszka Magdalena – 5,06

 

Sportsmenka szkoły

Samociuk Małgorzata - kl.3c

 

Sportowiec szkoły

Trałka Hubert - kl.3a

 

Najwyższa frekwencja

Tylutki Anna  - kl.3f

  Lech Marcin  - kl.3f

 

Artystyczna dusza

Batory Piotr - kl.3b

 

Działalność społeczna

Sowińska Natalia - kl.3a

 

Osobowość szkoły

Dziedzic Łukasz - kl.3c

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK „PIOTR”

ABSOLWENTOM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP.

 

opracowany w oparciu o § 53 ust. 7 Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., zatwierdzonego Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2010 roku

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.     Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ustanawiają Nagrodę „Piotr” dla absolwentów, którzy:

a)     na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen równą lub powyżej 5,00;

b)     osiągnęli znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i imprezach sportowych, zajmując czołowe miejsca co najmniej na szczeblu powiatowym;

c)     legitymują się bardzo wysoką frekwencją za cały trzyletni okres nauki w szkole;

d)     wyróżnili się nienaganną postawą oraz aktywną działalnością społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 

2.     Statuetka „Piotr”, która swą nazwą nawiązuje do osoby naszego patrona – księdza Piotra Skargi,  stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 

3.     Nagroda zostaje przyznana przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej. 

 

4.     Nagroda jest finansowana z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

 

§ 2

 

1.     Celem przyznawania statuetki „Piotr” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie wysokich wyników w nauce lub sporcie, wyróżniają się nienaganną postawą, a także podejmują aktywną działalność społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 

2.     Statuetka „Piotr” jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

 

3.     Nagroda jest forma motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej oraz do podejmowania aktywnej działalności społecznej i artystycznej na rzecz szkoły.

 

Kryteria przyznawania statuetki „Piotr”

 

§ 3

 

1.     Statuetki „Piotr” przyznawane są w następujących kategoriach:

a)     NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

b)     OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

c)     SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY

d)     NAJWYŻSZA FREKWENCJA

e)     ARTYSTYCZNA DUSZA

f)      DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

g)     OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

 

2.     Statuetkę w kategorii NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH może otrzymać uczeń, który:

a)     może poszczycić się najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły;

b)     otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

c)     szanuje tradycje szkolne i narodowe;

d)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

e)     rozwija swoje zainteresowania i zdolności;

f)      jest pracowity i systematyczny;

g)     prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 

3.     Statuetkę w kategorii OSIĄGNIĘCIA W NAUCE może otrzymać uczeń, który:

a)     może poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen równa 5, 00 lub wyższa);

b)     otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

c)     szanuje tradycje szkolne i narodowe;

d)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

e)     rozwija swoje zainteresowania i zdolności;

f)      jest pracowity i systematyczny;

g)     prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 

4.     Statuetkę w kategorii SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:

a)     na przestrzeni trzech lat nauki w może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju;

b)     godnie reprezentuje szkołę;

c)     promuje zdrowy styl życia.

5.     Statuetkę w kategorii NAJWYŻSZA FREKWENCJA może otrzymać uczeń, który:

a)     na przestrzeni trzech lat nauki w szkole może poszczycić się najwyższą frekwencją;

b)     prezentuje wysoką kulturę osobistą;

c)     posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

6.     Statuetkę w kategorii ARTYSTYCZNA DUSZA może otrzymać uczeń, który:

a)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

b)     godnie reprezentuje szkołę na różnorakich konkursach artystycznych;

c)     aktywnie działa na rzecz Licealnego Teatru Muzycznego;

d)     prezentuje wysoką kulturę osobistą;

e)     posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

7.     Statuetkę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA może otrzymać uczeń, który:

a)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, ZS „Strzelec”, Szkolnym Kole Caritas, Kole cheearlders, Kole dziennikarskim;

b)     jest rzetelny i odpowiedzialny;

c)     jest wrażliwy na potrzeby innych;

d)     posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

8.     Statuetkę w kategorii OSOBOWOŚĆ SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:

a)     jest kreatywny;

b)     aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;

c)     wykazuje niezwykłe zainteresowania;

d)     szanuje tradycje szkolne i narodowe;

e)     dba o honor swój i szkoły;

f)      jest rzetelny i odpowiedzialny;

g)     prezentuje wysoką kulturę osobistą;

h)     jest wrażliwy na potrzeby innych;

i)      jest koleżeński;

j)      jest uczciwy wobec siebie i innych;

k)    jest tolerancyjny;

l)      pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech;

m)   posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 

Przyznawanie statuetki „Piotr”

 

§ 4

 

1.     Statuetki „Piotr” przyznane zostają  przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

2.     Kandydatów do statuetki „Piotr” mogą zgłaszać w formie pisemnej, z krótkim uzasadnieniem, uczniowie i nauczyciele, 10 dni przed przewidywanym rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:

a)     uczniowie zgłaszają kandydatów do wychowawcy;

b)     nauczyciele do wychowawcy i do przewodniczącego Kapituły Nagrody;

c)     wychowawcy (wraz z propozycjami uczniów i nauczycieli) do przewodniczącego Kapituły Nagrody. Wychowawca ma prawo odrzucić kandydaturę/kandydatury przedstawione przez klasę.

 

3.     Kandydatury są jawne dla społeczności szkolnej.

 

4.     Po zapoznaniu się z kandydaturami, każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma prawo do zgłoszenia do wychowawcy zastrzeżeń lub pytań na temat kandydatów. 

 

§ 5

 

1.     Wybór laureatów w kategoriach NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH, OSIĄGNIĘCIA W NAUCE i NAJWYŻSZA FREKWENCJA następuje w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego końcoworocznego.

 

2.     Statuetki w kategoriach wymienionych w § 5 ust. 1 przyznane zostają uczniom spełniającym wymagane kryteria, określone w § 3 ust. 2, 3, 5 Regulaminu. 

 

3.     Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy więcej niż jeden uczeń spełnia wymagane kryteria. 

 

§ 6

 

1.     Wybór laureatów w kategoriach SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY, ARTYSTYCZNA DUSZA, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA i OSOBOWOŚĆ SZKOŁY następuje w drodze głosowania.

 

2.     Do głosowania, o którym mowa w  § 6 ust. 1, uprawnieni są wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele.

 

3.     Głosowanie odbywa się na 7 dni przed końcem roku szkolnego dla klas trzecich.

 

4.     Głosowanie jest tajne.

 

5.     Karty do głosowania przygotowuje Kapitula Nagrody.

 

6.     Wyborca ma prawo oddać swój głos na jednego kandydata w każdej kategorii podlegającej głosowaniu. Zaznaczenie więcej niż jednego nazwiska w danej kategorii czyni głos nieważnym.

 

7.     Podliczenia wyników głosowania dokonuje Kapituła Nagrody.

 

8.     Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy w obrębie jednej kategorii więcej niż jeden uczeń otrzymał tę samą, najwyższą liczbę głosów. 

 

9.     Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczania statuetek.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 7

 

1.     Wręczenie statuetek „Piotr” odbywa się podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich, w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

 

2.     Listy laureatów będą umieszczane na tablicy informacyjnej oraz na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

 

 

Kryteria

 

 

Kto nominuje?

 

Sposób wyboru

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

NAJLEPSZY

Z NAJLEPSZYCH

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        może poszczycić się najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły

·        otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania  

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        rozwija swoje zainteresowania i zdolności

·        jest pracowity i systematyczny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniowi spełniającemu kryteria.

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

OSIĄGNIĘCIA

W NAUCE

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        może poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen równa 5, 00 lub wyższa)

·        otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        rozwija swoje zainteresowania i zdolności

·        jest pracowity i systematyczny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniom spełniającym kryteria.

 

 

         „Piotr” w kategorii

 

SPORTOWIEC/

SPORTSMENKA

 

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        na przestrzeni trzech lat nauki w może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju

·        godnie reprezentuje szkołę

·        promuje zdrowy styl życia

 

 

Wychowawca

 

Nauczyciele

wychowania fizycznego

 

Głosowanie w dwóch kategoriach: męskiej i damskiej.

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

„Piotr” w kategorii

 

NAJWYŻSZA FREKWENCJA

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        na przestrzeni trzech lat może poszczycić się najwyższą frekwencją

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniowi spełniającemu kryteria.

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

ARTYSTYCZNA DUSZA

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        godnie reprezentuje szkołę na różnorakich konkursach artystycznych

·        aktywnie działa na rzecz Licealnego Teatru Muzycznego

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

 

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

 

„Piotr” w kategorii

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, ZS „Strzelec”, Szkolnym Kole Caritas, Kole cheearlders, Kole dziennikarskim, wolontariat

·        jest rzetelny i odpowiedzialny

·        jest wrażliwy na potrzeby innych

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

 

OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        jest kreatywny

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        wykazuje niezwykłe zainteresowania

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        dba o honor swój i szkoły

·        jest rzetelny i odpowiedzialny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        jest wrażliwy na potrzeby innych

·        jest koleżeński

·        jest uczciwy wobec siebie i innych

·        jest tolerancyjny

·        pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

 

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

„PIOTRY” 2011

W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy w historii naszego liceum przeprowadzony został plebiscyt, mający na celu wyłonienie grupy absolwentów, którzy swój trzyletni okres nauki w szkole ukoronowali wybitnymi wynikami w nauce, znacznymi osiągnięciami sportowymi oraz aktywnym uczestnictwem w życiu szkoły. Uczniowie ci nagrodzeni zostali statuetką „Piotr”, która stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 

Lista nagrodzonych uczniów:

 NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

Sylwia Gąsior kl. III b – średnia ocen: 5, 50

 

OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Dominika Marć kl. III a – średnia 5, 00

Agnieszka Rachwalska kl. III b – średnia 5, 25

Mateusz Placek kl. III b – średnia 5, 19

Andżelika Kolebuk kl. III c – średnia 5, 00

Bartłomiej Fitoł kl. III c – średnia 5, 33

Anna Filipek kl. III d – średnia 5, 06

Katarzyna Szela kl. III d – średnia 5, 20

Monika Bukowska kl. III e – średnia 5, 13

Monika Bizon kl. III f – średnia 5, 25

Katarzyna Kot kl. III f – średnia 5, 00

Sylwia Malska kl. III f – średnia 5, 06

Sylwia Oleś kl. III f – średnia 5, 31

Piotr Urbanik kl. III f – średnia 5, 13

Joanna Wlezień kl. III f – średnia 5, 13

 

NAJWYŻSZA FREKWENCJA

Marta  Kopeć kl. III e – w ciągu trzech lat opuściła 27 godzin lekcyjnych

 

SPORTOWIEC SZKOŁY

Szymon Drwal kl. III b

 

SPORTSMENKA SZKOŁY

Maria Szewczyk kl. III e

 

ARTYSTYCZNA DUSZA

Jacek Żurad kl. III b

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Agnieszka Ziemińska kl. III d

 

OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

Agnieszka Ziemińska kl. III d